VSBI0222 Biologie II

Lékařská fakulta
jaro 2003
Rozsah
1/3/0. Ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. (přednášející)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět má studentům poskytnout soudobé poznatky molekulární genetiky a obecné genetiky člověka včetně praktických aplikací.
Osnova
  • 1. TÝDEN: Přednáška: Mutace a reparace DNA. Praktikum: Replikace DNA, transkripce, translace. 2. TÝDEN: Přednáška: Molekulární genetika meiózy. Praktikum: Chromosomy v průběhu mitózy. 3. TÝDEN: Přednáška: Genová a negenová determinace znaků. Praktikum: Chromosomy v průběhu meiózy. 4. TÝDEN: Přednáška: Vertikální přenos genetické informace. Praktikum: Karyotyp člověka. 5. TÝDEN: Přednáška: Lidský genom. Praktikum: Chromosomové aberace u člověka. 6. TÝDEN: Přednáška: Podíl genomu na vzniku chorob. Praktikum: Mendelovy zákony. 7. TÝDEN: Přednáška: Genová regulace ontogeneze. Praktikum: Dědičnost autosomální. 8. TÝDEN: Přednáška: Onkogeny. Praktikum: Dědičnost gonosomální. 9. TÝDEN: Přednáška: Genetika populací. Praktikum: Vazba genů, dihybridismus, interakce nealelních genů. 10. TÝDEN: Přednáška: Evoluce genetické informace. Praktikum: Genetika populací. Genetika populací (modelové úlohy). 11. TÝDEN: Přednáška: Vývoj genotypu člověka. Praktikum: Genetická prognóza, prenatální diagnostika. 12. TÝDEN: Přednáška: Biologické inženýrství. Praktikum: Metody molekulární genetiky. 13. TÝDEN: Přednáška: Úvod do ekologie. Praktikum: DNA diagnostika. 14. TÝDEN: Přednáška: Biologie a etika. Praktikum: Amesův test mutagenity (demonstrace). Zápočtový test z genetiky. 15. TÝDEN: Přednáška: Podstata života. Praktikum: Genová terapie. Zápočet.
Literatura
  • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART a Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 s. ISBN 80-86022-46-3. info
  • KOPECKÁ, Marie, Miroslav GABRIEL, Augustin SVOBODA, Roman JANISCH, Iva SLANINOVÁ, Renata VESELSKÁ, Jan ŠMARDA, Jitka CHUMCHALOVÁ a Alena HOLUBÁŘOVÁ. LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE ČÁST DRUHÁ-GENETIKA. Díl I: Semináře z technologie rekombinantní DNA. Díl II:Praktická cvičení z genetiky. 2.přeprac. a rozšířené vydán. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 64 s. skripta pro posluchače lékařské fakulty MU Brno. ISBN 80-210-2670-7. info
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/toCP1250.cs/biologie/frame_cz.html
Při opakování předmětu je možno uznat absolvovanou praktickou výuku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006.