VSHE0322c Histologie a embryologie II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MVDr. Martin Anger, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivana Baltasová (cvičící)
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. (cvičící)
MUDr. Jana Dumková, Ph.D. (cvičící)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc. (cvičící)
Mgr. Hana Kotasová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Irena Lauschová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Mecová (cvičící)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (cvičící)
MUDr. Veronika Sedláková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zuzana Sumbalová Koledová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSHE0322c/01: Pá 7:30–10:00 F01B1/126
VSHE0322c/02: Pá 7:30–10:00 F01B1/126
VSHE0322c/03: Pá 7:30–10:00 F01B1/126
VSHE0322c/04: St 13:30–16:00 F01B1/126
VSHE0322c/05: St 7:30–10:00 F01B1/126
VSHE0322c/06: St 13:30–16:00 F01B1/126
VSHE0322c/07: St 13:30–16:00 F01B1/126
VSHE0322c/08: Po 13:30–16:00 F01B1/126
VSHE0322c/09: Po 13:30–16:00 F01B1/126
VSHE0322c/10: Po 13:30–16:00 F01B1/126
VSHE0322c/11: Po 7:30–10:00 F01B1/126
VSHE0322c/12: Po 10:15–12:45 F01B1/126
VSHE0322c/13: Po 10:15–12:45 F01B1/126
VSHE0322c/14: Po 10:15–12:45 F01B1/126
VSHE0322c/15: St 7:30–10:00 F01B1/126
VSHE0322c/16: St 7:30–10:00 F01B1/126
VSHE0322c/17: Po 7:30–10:00 F01B1/126
VSHE0322c/18: Po 7:30–10:00 F01B1/126
VSHE0322c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSHE0322c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSHE0322c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSHE0322c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSHE0322c/34: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSHE0322c/35: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSHE0322c/36: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSHE0322c/37: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSHE0221c Histologie a embryologie I -c && VSBI0222c Biologie II-cvičení && VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět stavbě buňky, pochopit základní stavební principy a funkce všech typů tkání, identifikovat jednotlivé tkáně v histologických řezech;
popsat mikroskopickou stavbu většiny orgánů lidského těla a vysvětlit vzájemné vztahy mezi tkáněmi v rámci orgánů;
orientovat se v histologických preparátech a identifikovat v nich jednotlivé struktury;
popsat vývoj gamet a vysvětlit princip meiózy a regulace gametogeneze;
správně popsat časný vývoj embrya a vysvětlit vývoj a význam přídatných embryonálních struktur;
charakterizovat jednotlivá období embryonálního vývoje;
na základě znalosti normálního průběhu vývoje jednotlivých orgánových systémů vysvětlit mechanismus vzniku některých vývojových vad.
Osnova
 • 1. Mikroskopická stavba trávicího systému I. Preparáty: labium oris, apex linguae, papilla vallata, palatum molle, gl. parotis, gl. submandibularis, gl. sublingualis.
 • 2. Mikroskopická stavba trávicího systému II. Preparáty: zub, oesophagus, cardia, fundus ventriculi, pylorus, duodenum, intestinum tenue.
 • 3. Mikroskopická stavba trávicího systému III. Preparáty: intestinum crassum, appendix, anus, hepar 2x, vesica fellea, pancreas.
 • 4. Mikroskopická stavba močového systému. Preparáty: ren, calyx renalis, ureter, vesica urinalis, urethra feminina, pars cavernosa urethrae masculinae.
 • 5. Mikroskopická stavba mužských pohlavních orgánů. Preparáty: testis, epididymis, funiculus spermaticus, gl. vesiculosa, prostata, penis.
 • 6. Mikroskopická stavba ženských pohlavních orgánů I. Preparáty: ovarium 2x, corpus luteum, tuba uterina 2x.
 • 7. Mikroskopická stavba ženských pohlavních orgánů II. Placenta a pupečník. Preparáty: uterus 2x, vagina, labium minus, placenta, funiculus umbilicalis.
 • 8. Mikroskopická stavba žláz s vnitřní sekrecí. Preparáty: hypophysis cerebri, epiphysis, gl. thyreoidea, gl. parathyreoidea, corpus suprarenale, Langerhansovy ostrůvky.
 • 9. Mikroskopická stavba centrálního a periferního nervového systému. Preparáty: cortex cerebri, cortex cerebelli, medulla spinalis, ganglion spinale, vegetativní ganglion, periferní nerv 2x.
 • 10. Mikroskopická stavba orgánu zraku. Preparáty: přední segment oční, zadní segment oční, fasciculus opticus, palpebra, gl. lacrimalis.
 • 11. Mikroskopická stavba orgánu sluchu a rovnováhy. Preparáty: cochlea, auricula.
 • 12. Mikroskopická stavba kůže a kožních adnex. Preparáty: kůže z bříška prstu, kůže z axily, kůže s vlasy, nehet, mamma lactans, mamma non lactans.
Literatura
  doporučená literatura
 • ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Irena LAUSCHOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jitka ŠŤASTNÁ. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů. 1.dotisk 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 2002. 162 s. ISBN 80-210-1774-0. info
Výukové metody
Výuka probíhá v mikroskopickém sále formou řízeného studia histologických preparátů a elektronově mikroskopických snímků. Studenti mohou k přípravě na praktická cvičení využívat elektronické výukové texty na www stránkách ústavu (http://www.med.muni.cz/histol/atlas.htm)
Metody hodnocení
Průběžná kontrola znalostí je prováděna formou testů. Každý student absolvuje během semestru 5 dílčích testů. Testy jsou hodnoceny udělením bodu za správnou odpověď a nadpoloviční počet správných odpovědí (bodů) je hodnocen "ANO" . Pokud student neuspěl, je výsledek hodnocení "NE" a v tom případě je pouze 1x možná oprava. Jednou z podmínek pro získání zápočtu je nutnost splnit všechny testy na ANO, tzn. že je třeba splnit testy na ANO 5x z 5 testů nebo s jednou opravou 5x z 6 testů. Nesplní-li student tuto podmínku, následuje ve stejném zkouškovém období opravný zápočtový test pokrývající celý semestr a v případě neúspěchu u opravného testu, nebude zápočet udělen.
Podmínky pro udělení zápočtu:
1. Absolvování všech praktických cvičení (100% účast, všechny absence musí být řádně omluvené (IS) a nahrazené).
2. Úspěšné absolvování všech testů ( dílčích, event. 1 opravného či zápočtového).
3. Předložení všech protokolů k zápočtu (řádně vyplněné formuláře protokolů, podepsané vyučujícím).
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/histology/education
Veškeré informace o výuce včetně zkušebních termínů jsou zveřejněny na vývěsce Ústavu histologie a embryologie, Kamenice 3 před mikroskopickým sálem a rovněž na www stránkách ústavu.
Information about HE teaching is available on the Department poster in front of the Microscopic Hall and on the web site http://www.med.muni.cz/histology/education
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Mimo studenty LF jen po dohodě s vedoucím ústavu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2015/VSHE0322c