VSLE7X1 Lékařská etika 2

Lékařská fakulta
podzim 2000
Rozsah
0.5/2/0. prednášky pouze podzim - společné pro cely ročník. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc. (přednášející)
MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: omezení pro semináře, ne pro přednášky - společné pro ročník P99
Mateřské obory
Osnova
 • Přednášky - Náplní přednášek jsou obecná zhodnocení níže uvedených tematických okruhů. Semináře jsou věnovány podrobnějším rozborům, diskusím a kazuistikám.
 • 1. Předmět etiky, postavení etiky ve filosofickém systému. Filosofie a její vztah k etice v různých sytémech filosofie.
 • 2. Etika a psychiatre. specifické problémy jednotlivých skupin nemocných, pohled z hlediska individuální a společenské etiky. Nedobrovolná hospitalizace, medicinizace sociálních problémů.
 • 3.Etika a genetika. Projekt - lidský genom, problematika důvěrnosti a soukromí. genetika na populační úrovni. Je možné dosáhnout etického konsensu v oblasti lék. genetiky.
 • 4. Začátek lidského života. Etická problematika arteficiální reprodukce, prenatální a preimplantační diagnostiky, náhradního mateřství, dárcovství gamet, interupcí.
 • 5. Lékařské kodexy, Etický kodex ČLK, Principy lékařské etiky - (respekt k autonomii, princip neškodění, princip dobře činění, princip spravedlnosti) Vztah etiky a práva.
 • 6. Smrt a umírání - postoj ke smrti, vztah k umírajícím, etika a paliativní medicína, život prodlužující péče, hospicové hnutí. Etika a onkologie - pravda o diagnóze, stadia přijímání této skutečnosti, etika onkologického výzkumu. Etická problematika AIDS, transplantací orgánů, úcta k mrtvému tělu.
 • 7. Práva nemocných - informovaný souhlas, lékařské tajemství, právo odmítnout terapii.
 • 8. Ontologický aspekt etiky . Pojem přirozenost. Vědecký ráz etiky.
 • 9. Etika lékařského výzkumu - Norimberský kodex, Helsinská deklarace, informovaný souhlas ve výzkumu, neetické pokusy v poválečném období, pokusy na zvířatech, etické komise.
 • 10. Eutanázie a asistované suicidium - eutanázie v nacistickém Německu, praxe v Holandsku, kluzký svah, DNR. Má člověk právo na sebevraždu?
Literatura
 • Úvod do studia lékařské etiky a bioetiky. Edited by Marta Munzarová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1995. 29 s. ISBN 80-210-1057-6. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 75 s. ISBN 80-210-1610-8. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. Praha: Galén, 1994. ISBN 8085824035. info
 • Philosophical medical ethics. Edited by Raanan Gillon. [1st ed.]. Chichester: John Wiley & Sons, 1986. x, 189 s. ISBN 0-471-91222-0. info
 • Virtues in medical practice. Edited by Edmund D. Pellegrino - David C. Thomasma. [1st ed.]. New York: Oxford University Press, 1993. xiv, 205 s. ISBN 0-19-508289-3. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá blokově, účast na seminážích je povinná. Chybějící semináře je nutno nahradit. Výuka je zakončena kolokviem, které je ústní.
Informace učitele
Potřebné informace jsou vyvěšeny na nástěnce oddělení. Studenti si mohou vyžádat konzultaci v době konzultačních hodin vyučujících
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006.