VSLP7X1 Lékařská psychologie a psychosomatika

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Terézia Knejzlíková (přednášející)
PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ivana Rosi (přednášející)
PhDr. Jana Severová, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Břicháčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSPF0622c Patol. fyziologie II - cvičení && VSNV041p Neurovědy - přednáška && VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvič. && VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič.
Výuka je v českém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu: - Integrovat psychologii do kontextu základního medicínského vzdělání budoucích profesionálů ve zdravotnictví - Představit psychologii jako nezbytnou součást kompetentní medicínské praxe - Poskytnout teoretický kontext/pole pro možnost integrace doposavad získaných informací o fungování těla s principy fungování psychiky - Prezentovat komplexní výstupy psychologické vědy a klinické praxe prezentujeme na úrovni principů, které lze aplikovat v práci profesionála ve zdravotnictví, ku prospěchu jeho, pacientů, ale i celých zdravotnických týmů. - Seznámit studenty se základními psychologickými a psychoterapeutickými principy, jejichž pochopení je nezbytné nejen pro chápání psychosociálních souvislostí zdraví a nemoci ale také pro komunikaci s pacienty v těchto stavech - Seznámit studenty s bio-psycho-sociálním modelem zdraví a nemoci - Seznámit studenty s chápáním lidské bytosti jako psychofyziologické jednoty - Přestavit základní východiska teorie pole, holistického přístupu a modelu „Spojení a zdraví“/autoregulace a alostáza - Seznámit studenty se základními komunikačními algoritmy, které lze aplikovat v různých kontextech a situacích medicínské praxe. - Specifikovat možnosti aplikace psychologie v různých oborech medicíny
Výstupy z učení
- Student chápe proč je psychologie v medicíně důležitá a rozlišuje rozdílné přístupy k nemoci a zdraví (bio-medicínský, bio-psycho-sociální, holistický, autoregulační, alostatický) - Student rozumí definic zdraví a je schopen chápat zdraví v různých kontextech jako mnohoúrovňový fenomén - Student rozumí vztahu emocí, motivace a zdraví - Student chápe interakční přístup ke stresu a vztah stresu, zdraví a nemoci - Student zná faktory, které chrání před stresem a rozumí konceptu Resilience - Student chápe rizika stresu při výkonu povolání lékaře/profesionála ve zdravotnictví, dokáže je identifikovat a zná zásady jejich managementu a prevence v procesu rozvoje syndromu vyhoření - Student umí vysvětlit podíl různých psychologických faktorů na tělesných symptomech. Zná vícedimenzionální povahu bolesti a úlohu psychologických faktorů při vnímání bolesti. Chápe efekt placeba a noceba a jejich vliv na onemocnění a uzdravení - Student rozumí důležitosti vztahu chování a zdraví, umí vysvětlit různé modely chování vůči zdraví a dovede tyto modely uplatnit v klinické praxi - Student se seznámí s psychosociálními souvislostmi chronických a nevyléčitelných onemocnění, naučí se používat klíčové psychosociální intervence, které lidem pomáhají se chronickým onemocněním přizpůsobit a zvládat ho, seznámí se s psychologickými souvislostmi paliativní péče, seznámí se s rozporem mezi úsilím pomáhat a snahou pomoci pacientovi dobře umřít, bude znát procesy normální reakce na ztrátu a procesy patologického zármutku - Student se seznámí s hlavními změnami v psychosociálním vývoji, k nimž dochází v dětství, bude umět vysvětlit stabilitu a změny tělesných a kognitivních schopností během období starší dospělosti a stáří a bude rozumět tomu, jak vývojové změny v průběhu celého života ovlivňují komunikaci mezi lékařem a pacientem - Student se seznámí se základními komunikačními dovednostmi potřebnými pro vedení klinického rozhovoru, seznámí se se základními strategiemi, jak při klinickém rozhovoru reagovat na silné emoce pacienta, jako je zlost, úzkost, smutek, emoční napětí, atd., osvojí si psychoterapeutické zásady nutné pro sdělování nepříznivých práv - Student bude znát základní teoretická východiska psychoterapeutických směrů, které se používají v medicínském prostředí, bude chápat možnosti užití psychoterapeutických technik v klinické praxi - Student bude rozumět vlivu psychických faktorů na fungování různých somatických systémů - Student se seznámí s psychosomatickým paradigmatem v medicíně, bude rozumět konceptu lidské bytosti jako psychofyziologické jednoty, seznámí se základními nosologickými koncepty psychosomatické medicíny a bude znát základní výkladové modely popisující vztah mezi psychosociálním proměnnými a onemocněním - Studen se seznámí s možnostmi a limity psychologického vyšetření
Osnova
 • - Psychologie a medicína, proč je psychologie důležitá pro medicínskou praxi - Definice zdraví, porovnání bio-medicínského přístupu s přístupem bio-psycho-sociálním - Motivace, emoce a zdraví - Stress a zdraví - Symptomy nemoci a nemoc - Zdraví a chování - Chronická nemoc, smrt a umírání - Vývojová psychologie v medicínském kontextu - Vedení klinického rozhovoru - Psychoterapeutické směry, obecné psychoterapeutické intervence v praxi profesionála ve zdravotnictví - Psychosomatické paradigma v medicíně, psychofyziologická integrace, „body-mind“ integrace - Základní výkladové modely vzniku psychosomatických onemocnění - Psychologické vyšetření
Literatura
  povinná literatura
 • AYERS, Susan a Richard DE VISSER. Psychologie v medicíně. Translated by Helena Hartlová. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2015. xiv, 552. ISBN 9788024752303. info
 • TRESS, Wolfgang, Johannes KRUSSE a Jürgen OTT. Základní psychosomatická péče. Translated by Lubor Špís. Vydání první. Praha: Portál, 2008. 394 stran. ISBN 9788073673093. info
  doporučená literatura
 • VYMĚTAL, Jan. Lékařská psychologie. 3. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. 397 s. ISBN 80-7178-740-X. info
 • HONZÁK, Radkin. Komunikační pasti v medicíně : praktický manuál komunikace lékaře s pacientem. 2. dopl. vyd. Praha: Galén, 1999. 165 s. ISBN 8072620320. info
Výukové metody
Teoretická příprava, sebe-zkušenostní cvičení, nácvik komunikačních dovedností.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování povinné výuky v plném rozsahu. Závěrečná zkouška - ústní forma
Informace učitele
https://is.muni.cz/predmet/med/VSLP7X1?lang=cs&obdobi=6904
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období. Výuka probíhá blokově.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/VSLP7X1