VSPA0521c Patologie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
3/4/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Pavlovský (přednášející)
MUDr. Iva Svobodová (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Wotke, CSc. (cvičící)
MUDr. Víta Žampachová (přednášející)
MUDr. Jitka Hausnerová (přednášející)
MUDr. Jan Mazanec (přednášející)
MUDr. Katarína Múčková (přednášející)
MUDr. Ondřej Souček (cvičící)
MUDr. Iva Staniczková Zambo, Ph.D. (cvičící)
Jarmila Jelínková (pomocník)
Mgr. Iva Holušová (pomocník)
MUDr. Filip Sokol (přednášející)
MUDr. Lukáš Frola (cvičící)
MUDr. Dominik Gurín, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Sylva Hotárková (cvičící)
MUDr. Miroslava Chovancová (cvičící)
MUDr. Irena Kubelková (cvičící)
MUDr. Ctirad Macháček (cvičící)
MUDr. Šárka Pokorová (cvičící)
MUDr. Mgr. Lucie Požárová (cvičící)
MUDr. Filip Sokol (cvičící)
MUDr. Tatiana Stupková (cvičící)
MUDr. Michal Tichý, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eliška Tvrdíková (cvičící)
MUDr. Lukáš Velecký (cvičící)
Kamila Kožíšková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
Ústav soudního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav soudního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSPA0521c/01: Pá 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/02: Po 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/03: Po 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/04: Po 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/05: Út 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/06: Út 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/07: St 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/08: St 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/09: Čt 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/10: Čt 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/11: Čt 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/12: Čt 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/13: St 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/14: St 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/15: Út 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/16: Út 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/17: Pá 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/18: Pá 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/30: Po 8:00–11:30 P01014
VSPA0521c/31: Po 11:40–15:00 N01008
VSPA0521c/32: St 8:00–11:30 P01014
VSPA0521c/33: Út 7:30–11:00 P01014
VSPA0521c/34: Čt 8:00–11:30 P01014
VSPA0521c/35: St 11:40–15:00 N01008
Předpoklady
VSFY0422p Fyziologie II - přednáška && ( VSBC041p Biochemie II - předn. || VSBC0422p Biochemie II -p ) && VSAN0333p Anatomie III - př. && VSHE0322p Histologie a embryologie II -p && ( VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s || VSLT011s Základy lék. terminologie -p ) && VSET021 Lékařská etika I && ( VLLM0421c Lékařská mikrobiologie I-cvič. || STLM0421c Lékařská mikrobiologie ) && ZC041 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Při výuce se klade důraz na morfologický substrát jednotlivých poruch z makroskopického i mikroskopického hlediska. Hlavní cíle kurzu patologie (patologická anatomie) jsou: porozumět základním patologickým procesům (regresivní změny, zánět, onkologie, imunitní poruchy); pochopit a umět aplikovat základní klasifikaci onkologických procesů; porozumět základní klasifikaci etiologicky definovaných procesů (zejm. infekčních chorob); seznámit se se základními metodikami praxe i výzkumu (zpracování tkání, speciální barvení, histochemie, imunohistochemie, elektronová mikroskopie, molekulární patologie); seznámit se s nemocemi s ohledem na jednotlivé orgány a orgánové skupiny; seznámit se s průběhem pitvy (cíl, provedení, hodnocení, pitevní protokol); seznámit se prakticky s laboratorním zpracováním tkání (příjem, popis, výběr vzorků);
Osnova
 • Obecná patologie
 • Definice oboru, význam patologie v současné medicíně.
 • Metody patologie: pitva, korelace klinicko patologické diagnózy, bioptické vyšetření, způsoby odběru a fixace materiálu.
 • Cytologické vyšetření.
 • Nemoc, její definice, charakteristika, průběh. Příčiny zevní, vnitřní. Prevence.
 • Zánik organismu, smrt klinická, biologická. Známky smrti.
 • Regresivní změny, nekróza: druhy, příčiny. Atrofie: prostá, numerická. Základní příčiny. Dystrofie: poruchy metabolismu bílkovin, glycidů, tuků, vody, minerálů a pigmentů.
 • Zánět: definice, projevy místní a celkové, makroskopické a mikroskopické. Příčiny a formy zánětu, klasifikace, názvosloví. Poruchy imunity, transplantace.
 • Progresivní změny. Regenerace, reparace, hojení ran. Hypertrofie, hyperplazie, metaplazie, dysplazie. Pseudotumory: cysty, pseudocysty, zánětlivé tumory. Poruchy embryonálního vývoje.
 • Nádor: definice, obecné vlastnosti, příčiny vzniku, prekancerózy. Biologická povaha nádorů: nádory benigní, maligní, nejisté biologické povahy. Systematika nádorů: epitelové, mezenchymální, hemoblastózy a lymfomy, neuroektodermální, germinální, smíšené, choriokarcinom, mezoteliom.
 • Speciální patologie
 • Onemocnění srdce, oběhu krve a lymfy: Srdeční vady vrozené, získané, změny tvaru a velikosti srdce, patologický obsah perikardu, záněty, ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu. Projevy oběhové nedostatečnosti. Hypertenzní choroba. Nemoci tepen a žil: arterioskleróza, výdutě, záněty, odchylky v množství a složení krvé, anémie, polycytémie. Místní poruchy oběhu: trombóza, embolie. Krvácení. Poruchy oběhu. Lymfadenitidy. Nádory.
 • Onemocnění dýchacího traktu: Patologie horních cest dýchacích: rýma, záněty dutin, hrtanu, průdušek, změny průsvitu, nádory nepravé a pravé. Změny vzdušnosti plic, cirkulační poruchy (venostáza, edém, indurace, infarkt, embolie), zaprášení plic. Záněty plic povrchové, intersticiální a specifické (TBC). Nádory plic. Patologie pleury.
 • Onemocnění zažívacího traktu: Patologie dutiny ústní, hltanu, tonzil a jícnu. Gastritidy, vředová choroba, nádory žaludku. Patologie střev: poruchy cirkulace, záněty. Apendicitida, malabsorpční syndrom. Získané změny polohy a průsvitu střeva: ileus, kýly, nádory. Záněty pobřišnice a patologický obsah dutiny břišní.
Literatura
  povinná literatura
 • POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER. Obecná patologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. xiii, 290. ISBN 9788072627738. info
 • POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER. Speciální patologie. 2. vyd. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-494-2. info
  doporučená literatura
 • MAČÁK, Jirka, Jana MAČÁKOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Patologie. 2., doplněné vydání. Praha: Grada, 2012. 347 stran. ISBN 9788024735306. info
  neurčeno
 • BUČEK, Jan. Praktikum z patologie :pitevní cvičení. 4. přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 88 s. ISBN 80-210-0721-4. info
 • FEIT, Josef, P. MIŘEJOVSKÝ a I. STEINER. Kontrolní otázky z patologie. 1. vyd. Praha: Triton, 1998. ISBN 80-85875-89-6. info
Výukové metody
Výuka probíhá v kombinované formě přednášek a praktických cvičení. Výuka zahrnuje část teoretickou (přednášky) a část praktickou. Praktická část (laboratorní cvičení) má dvě části: histologická cvičení (mikroskopické a makroskopické obrazy nekroptických a bioptických vzorků) a pitevní cvičení (účast na demonstračních pitvách). Při výuce se využívá naších hypertextových výukových materiálů, které jsou dostupné v učebnách i prostřednictvím Internetu. Tyto materiály obsahují přibližně 3000 obrazů z různých zobrazovacích metod (makroskopické snímky, snímky z CT, MR, histologické obrazy, z nichž některé jsou přístupné metodou virtuálního mikroskopu, dále videa a další. Praktická cvičení přednášky se vzájemně doplňují. Přednášky poskytují přehlednou informaci o předmětu včetně obrazové dokumentace. Praktická cvičení doplňují přednášky o upřesňující informace, histopatologii a pitvu. Při výuce je dále využíváno testů ke kontrole výuky. Studenti se průběžně připravují na praktika, přičemž obsah každých praktických cvičení je předem zveřejněn na vývěskách ústavů.
Metody hodnocení
Přednášky: 3 hodiny týdně Praktika: 4 hodiny týdně; pitevní a histopatologická cvičení. Předmět je zakončený ústní zkouškou. Výuka je povinná, znalosti jsou průběžně ověřovány V průběhu studia patologie jsou studenti průběžně zkoušení na praktických cvičeních. Zkoušení probíhá formou ústní nebo formou strojových nebo písemných testů (výběrový test nebo esej). Zkouška po absolvování dvou semestrů patologie má dvě části: praktickou a teoretickou. Praktická část probíhá formou diskuse nad mikroskopem nebo nad obrazy makroskopickými i mikroskopickými. Při teoretické části zkoušky studenti po krátké přípravě diskutují o náhodně vylosovaných tématech. Seznam těchto témat mají studenti k dispozici předem.
Informace učitele
http://www.muni.cz/atlases
Podrobné informace o průběhu výuky jsou vyvěšeny na vývěskách obou ústavů patologie, na kterých probíhá výuka.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017.