ZLBI0222c Biologie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Francová, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Natália Vadovičová (cvičící)
RNDr. Bc. Eliška Vrbová, Ph.D. (cvičící)
Jana Růžičková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Francová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLBI0121c Biologie I - cvičení && ZC011 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- osvojení si metod hodnocení rizika dědičných onemocnění různé molekulární podstaty u pacientů na základě rodinné anamnézy
- pochopení základních principů genového inženýrství
- pochopení a vyzkoušení si vybraných molekulárních metod používaných k vyšetření některých dědičných či nádorových a infekčních onemocnění s ohledem na výběr vhodné terapie
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zhodnotit riziko dědičných onemocnění různé molekulární podstaty u pacientů na základě zadané rodinné anamnézy tohoto onemocnění
- popsat základní principy genetické prognózy a genetického poradenství
- navrhnout a provést základní molekulárně-genetická diagnostická vyšetření některých dědičných, nádorových a infekčních onemocnění (PCR, restrikční štěpení, gelová elektroforéza) a interpretovat získané výsledky
- vysvětlit vybrané základní techniky genového inženýrství a jejich aplikaci v medicíně, a se znalostí použité metodiky vybrat klony buněk s vneseným genem
Osnova
 • 1. týden: Genetická onemocnění - autozomální dědičnost
 • 2. týden: Genetická onemocnění - gonozomální dědičnost
 • 3. týden: Rozšíření základní genetiky
 • 4. týden: Genetická prognóza a genetické poradenství
 • 5. týden: Genetika lidských populací
 • 6. týden: Kontrolní test 3 (učivo 1.-5. týdne jarního semestru - přednášky, cvičení)
 • 7. týden: Molekulární diagnostika lidských patogenních bakterií (sudé skupiny)
 • 8. týden: Molekulární diagnostika lidských patogenních bakterií (liché skupiny)
 • 9. týden: Genové inženýrství - produkce lidských proteinů v bakteriálních buňkách (sudé skupiny)
 • 10. týden: Genové inženýrství - produkce lidských proteinů v bakteriálních buňkách (liché skupiny)
 • 11. týden: Molekulární diagnostika nádorového onemocnění (sudé skupiny)
 • 12. týden: Molekulární diagnostika nádorového onemocnění (liché skupiny)
 • 13. týden: Kontrolní test 4 (učivo 7.–12. týdne jarního semestru - přednášky, cvičení)
 • 14. týden: cvičení se nekonají, opravný kontrolní test
 • 15. týden: cvičení se nekonají, ukončení předmětu
Literatura
  povinná literatura
 • Protokoly ke cvičením jsou dostupné v elektronické podobě v Informačním systému MU ve Studijních materiálech předmětu ZLBI0222c
Výukové metody
laboratorní cvičení, diskuze praktických problémů
Metody hodnocení
Účast na výuce je povinná.
Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení (1 omluvená či neomluvená absence je povolena); vypracované všechny protokoly (i za absence) a zkontrolované a podepsané příslušnými vyučujícími; úspěšně absolvované 2 písemné kontrolní testy v průběhu semestru (učivo přednášek i cvičení dané části semestru, vždy 20 testových otázek, 4 odpovědi, 1 správná, student musí z obou testů získat nejméně 24 bodů z celkových 40). V případě nedostatečného počtu bodů z kontolních testů píše student opravný kontrolní test (učivo přednášek a cvičení celého semestru, 20 testových otázek, 4 odpovědi, 1 správná, potřeba získat 12 bodů). V případě neúspěchu při opravném testu píše student Zápočtový test (učivo přednášek a cvičení celého semestru). Zápočtový test obsahuje 20 otázek: 10 testových otázek (1 až několik správných odpovědí, za chybné odpovědi se body odečítají) + 10 otázek na písemné vysvětlení pojmů. Student musí získat nejméně 10 bodů z celkových 20.
Za pozdní příchod, neaktivitu ve cvičení nebo 2 absence (omluvené či neomluvené) student vypracuje referát v rozsahu 2 strany A4 na zadané téma. Referát vypracujte podle instrukcí uvedených v organizačních pokynech předmětu v Interaktivní osnově v ISu, vytiskněte, po domluvě přineste vyučujícímu, který jej zadal, a buďte připraveni odpovídat na otázky k tématu referátu.
V případě 3 absencí (omluvených i neomluvených; případně více absencí, pokud všechny jsou omluveny studijním oddělením do 5 dnů od začátku absence a zaneseny do ISu) je ukončení předmětu řešeno individuálně a je vázáno na úspěšné absolvování závěrečného testu (tj. Zápočtový test, viz výše).
V případě 4 a více neomluvených absencí není zápočet udělen.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/med/jaro2023/ZLBI0222c/index_liche.qwarp
Účast na výuce je povinná. Výuka probíhá formou praktických cvičení každý týden.
Interaktivní osnova předmětu: https://is.muni.cz/auth/el/med/jaro2023/ZLBI0222c/index_liche.qwarp


Potřeby pro cvičení: vytištěný aktuální protokol, psací potřeby. Protokoly pro každé praktické cvičení si stáhněte ze Studijních materiálů nebo Interaktivní osnovy v ISu a nastudujte předem. Přezůvky vítané, pláště a vlastní chirurgické rukavice nejsou vyžadovány, ale při úlohách s barvením preparátů jsou pláště doporučeny.


Do učebny si vezměte pouze protokoly a psací potřeby, všechny ostatní věci si ještě před začátkem výuky odložte do šatny Biologického ústavu (B07, místnost 203), která bude po dobu výuky uzamčena.


Nahrazování cvičení: Pokud výjimečně nemůžete absolvovat praktická cvičení se svou skupinou (nemoc, návštěva lékaře - maximálně 1x za semestr), domluvte si e-mailem s kontaktní osobou předmětu nahrazení cvičení s jinou skupinou. Pište nejméně 24 hodin před plánovaným nahrazením a upřesněte skupinu (datum a čas), se kterou se chcete cvičení zúčastnit (viz Rozvrh, který najdete v organizačních pokynech v Interaktivní osnově). Výuku lze nahradit pouze v tom samém výukovém týdnu, kdy byla zameškána. Při vyčerpání kapacity skupiny vám nahrazení nemusí být umožněno. Opakované nahrazování výuky s jinými skupinami není povoleno.


Kompletní pokyny k výuce najdete na následujícím odkazu:


Při opakování předmětu je možné na vyžádání uznat absolvovanou praktickou výuku. O uznání je potřeba požádat v prvním týdnu výuky e-mailem s uvedením důvodu.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.