ZLHE0221c Histologie a embryologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Ivana Baltasová (cvičící)
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. (cvičící)
MUDr. Jana Dumková, Ph.D. (cvičící)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (cvičící)
Mgr. Hana Kotasová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Irena Lauschová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Mecová (cvičící)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (cvičící)
MUDr. Veronika Sedláková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc.
Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLHE0221c/21: Út 13:40–15:20 F01B1/126
ZLHE0221c/22: Pá 13:30–15:10 F01B1/126
ZLHE0221c/23: Út 13:40–15:20 F01B1/126
ZLHE0221c/24: Pá 13:30–15:10 F01B1/126
Předpoklady
ZLAN0131s Anatomie I - seminář && ZC011 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: 1)vysvětlit postup zpracování tkání pro účely světelné a elektronové mikroskopie; 2)správně interpretovat stavbu a funkci buňky, orientovat se ve stavbě a funkci pojivových tkání, základních charakteristikách epitelové tkáně, rozdílech ve stavbě jednotlivých typů svalové tkáně a stavbě a funkci nervové tkáně; 3) identifikovat jednotlivé tkáně v histologických řezech; 4) popsat mikroskopickou stavbu některých orgánů lidského těla a vysvětlit vzájemné vztahy mezi tkáněmi v rámci orgánů; 5) orientovat se v histologických preparátech a identifikovat v nich jednotlivé struktury; 6) popsat vývoj gamet a vysvětlit princip meiózy a regulace gametogeneze; 7)správně popsat časný vývoj embrya a vysvětlit vývoj a význam přídatných embryonálních struktur; 8) charakterizovat jednotlivé fáze prenatálního vývoje člověka. období embryonálního vývoje.
Osnova
 • 1. Poslání praktických cvičení, organizace práce a studijní pomůcky. Úvod do histologických vyšetřovacích metod. Přehled způsobů přípravy buněk a tkání pro pozorování ve světelném a elektronovém mikroskopu. Vyšetřování tvrdých tkání v histologii. (Výklad a film).
 • 2. Cytologie. Ultrastruktura buněčného jádra (interfáze a mitóza) a buněčných organel I (mitochondrie, Golgiho aparát, endoplazmatické retikulum a lyzosomy, peroxisomy, centriol). Buněčné inkluze. Buněčný povrch a spoje mezi buňkami. Pomůcky: Atlas elektronově mikroskopických snímků.
 • 3. Složení krve: Cytomorfologie červených a bílých krvinek. Diferenciální bílý krevní obraz a hodnocení odchylek od normy. Krevní destičky. Pomůcky: Nátěr z periferní krve člověka. Krvetvorba (hemopoeza): Vývoj erytrocytů. Vývoj leukocytů. Kostní dřeň a další hemopoetické orgány. Pomůcky: Nátěr z kostní dřeně člověka.
 • 4. Obecná histologie. Demonstrace výsledků barvení struktur pomocí základních metod /hematoxylin-eosin (HE), hematoxylin-eosin-šafrán (HEŠ) a azan (azokarmín-anilinová modř-oranž G)/. Zásady správného mikroskopování a nejčastější chyby.
 • 5. Tkáň epitelová: Přehled povrchových (krycích) epitelů. Preparáty: Ren, vesica fellea, trachea, oesophagus, ureter, palpebra. Žlázový epitel - příklady. Resorpční a respirační epitel, smyslový epitel. Preparáty: Intestinum tenue, gl. parotis, gl. submandibularis, papilla vallata (chuťové pohárky).
 • 6. Tkáň pojivová I: Přehled vaziv. Preparáty: Funiculus umbilicalis, oesophagus, zadní segment oční, lien, aorta. Chrupavková a kostní tkáň stavba a výskyt. Osifikace kostní tkáně. Preparáty: Trachea, auricula, elastická chrupavka, kost lamelózní, chondrogenní osifikace.
 • 7. Tkáň svalová hladká, kosterní a srdeční. Mechanismus svalového stahu. Preparáty: Apex linguae, intestinum crassum, myokard (HE a Heidenhain).
 • 8. Tkáň nervová: Neuron, výběžky a telodendrie. Neuroglie. Preparáty: Cortex cerebri, cerebellum, medulla spinalis, ganglion spinale, periferní nerv, motorická ploténka.
 • 9. Mikroskopická anatomie a embryologie.
 • Přehled stavby srdečně cévní soustavy: srdce, tepny a žíly, vlásečnice. Preparáty: Myokard, arterie a véna, aorta, vena cava. EM atlas: Typy vlásečnic.
 • 10. Přehled stavby lymfatických orgánů. Preparáty: Thymus, lymphonodus, lien, tonsillae (palatina et lingualis).
 • 11. Přehled stavby dýchacího systému. Preparáty: Concha nasi, epiglottis, larynx, trachea, pulmo.
Literatura
  doporučená literatura
 • ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Irena LAUSCHOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jitka ŠŤASTNÁ. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů. 1.dotisk 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 2002. 162 s. ISBN 80-210-1774-0. info
  neurčeno
 • MARTÍNEK, Jindřich a Zdeněk VACEK. Histologický atlas. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 134 s. ISBN 9788024723938. info
 • EROSCHENKO, Victor P. a Mariano S. H. di. FIORE. Di Fiore's atlas of histology with functional correlations. 11th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2008. xvii, 532. ISBN 9781608314928. info
Výukové metody
Výuka probíhá v mikroskopickém sále formou řízeného studia histologických preparátů a elektronově mikroskopických snímků. Studenti mohou k přípravě na praktická cvičení využívat elektronické výukové texty na www stránkách ústavu http://www.med.muni.cz/histology/education
Metody hodnocení
Průběžná kontrola znalostí je prováděna formou testů. Každý student absolvuje během semestru 4 dílčí testy. Testy jsou hodnoceny udělením bodu za správnou odpověď a nadpoloviční počet správných odpovědí (bodů) je hodnocen "ANO" . Pokud student neuspěl, je výsledek hodnocení "NE" a v tom případě je pouze 1x možná oprava. Jednou z podmínek pro získání zápočtu je nutnost splnit všechny testy na ANO, tzn. že je třeba splnit testy na ANO 4x z 4 testů nebo s jednou opravou 4x z 5 testů. Nesplní-li student tuto podmínku, následuje ve stejném zkouškovém období opravný zápočtový test pokrývající celý semestr a v případě neúspěchu u opravného testu, nebude zápočet udělen.
Podmínky pro udělení zápočtu:
1. Absolvování všech praktických cvičení (100% účast, všechny absence musí být řádně omluvené (IS) a nahrazené).
2. Úspěšné absolvování všech testů ( dílčích, event. 1 opravného či zápočtového).
3. Předložení všech protokolů k zápočtu (řádně vyplněné formuláře protokolů, podepsané vyučujícím).
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/histology/education
Veškeré informace o výuce jsou pravidelně zveřejňovány na vývěsce před mikroskopickým sálem a webových stránkách Ústavu http://www.med.muni.cz/histology/education.
Information about HE teaching is available on the Department poster in front of the Microscopic Hall and on the web site http://www.med.muni.cz/histology/education.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.