ZLHE0221c Histologie a embryologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MVDr. Martin Anger, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivana Baltasová (cvičící)
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. (cvičící)
MUDr. Jana Dumková, Ph.D. (cvičící)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (cvičící)
Mgr. Hana Kotasová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Křivánek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Irena Lauschová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Anna Mac Gillavry Danylevska, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Mecová (cvičící)
Anas Rabata, M.Sc., Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (cvičící)
MUDr. Veronika Sedláková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Švandová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLHE0221c/21: Pá 15:00–16:40 F01B1/122
ZLHE0221c/22: Út 15:00–16:40 F01B1/126
ZLHE0221c/23: Pá 15:00–16:40 F01B1/122
ZLHE0221c/24: Pá 8:00–9:40 F01B1/126
Předpoklady
ZLAN0131s Anatomie I - seminář && ZC011 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: 1)vysvětlit postup zpracování tkání pro účely světelné a elektronové mikroskopie; 2)správně interpretovat stavbu a funkci buňky, orientovat se ve stavbě a funkci pojivových tkání, základních charakteristikách epitelové tkáně, rozdílech ve stavbě jednotlivých typů svalové tkáně a stavbě a funkci nervové tkáně; 3) identifikovat jednotlivé tkáně v histologických řezech; 4) popsat mikroskopickou stavbu některých orgánů lidského těla a vysvětlit vzájemné vztahy mezi tkáněmi v rámci orgánů; 5) orientovat se v histologických preparátech a identifikovat v nich jednotlivé struktury; 6) popsat vývoj gamet a vysvětlit princip meiózy a regulace gametogeneze; 7)správně popsat časný vývoj embrya a vysvětlit vývoj a význam přídatných embryonálních struktur; 8) charakterizovat jednotlivé fáze prenatálního vývoje člověka. období embryonálního vývoje.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
1)vysvětlit postup zpracování tkání pro účely světelné a elektronové mikroskopie;
2)správně interpretovat stavbu a funkci buňky, orientovat se ve stavbě a funkci pojivových tkání, základních charakteristikách epitelové tkáně, rozdílech ve stavbě jednotlivých typů svalové tkáně a stavbě a funkci nervové tkáně;
3) identifikovat jednotlivé tkáně v histologických řezech;
4) popsat mikroskopickou stavbu některých orgánů lidského těla a vysvětlit vzájemné vztahy mezi tkáněmi v rámci orgánů;
5) orientovat se v histologických preparátech a identifikovat v nich jednotlivé struktury;
6) popsat vývoj gamet a vysvětlit princip meiózy a regulace gametogeneze;
7)správně popsat časný vývoj embrya a vysvětlit vývoj a význam přídatných embryonálních struktur;
8) charakterizovat jednotlivé fáze prenatálního vývoje člověka. období embryonálního vývoje.
Osnova
 • 1. Úvod do praktických cvičení, studijní pomůcky. Přehled histologických vyšetřovacích metod Základní etapy přípravy buněk a tkání pro zobrazení ve světelném a elektronovém mikroskopu (s použitím videozáznamu). Základy histochemie a imunohistochemie.
 • 2. Cytologie: Ultrastruktura jádra v interfázi. Ultrastruktura buněčných organel I (mitochondrie, Golgiho aparát, endoplazmatické retikulum a lyzosomy). Pomůcky: EM atlas
 • 3. Ultrastruktura buněčných organel II (peroxisomy, centrioly). Buněčné inkluze. Modifikace buněčných povrchů a intercelulární spoje. Pomůcky: EM atlas
 • 4. Embryologie I. Interaktivní opakování základů časného vývoje člověka. Placentace a rozdělení placent. Vývoj placenty u člověka. Stavba a funkce lidské placenty. Vývoj pupečníku. Anomálie placenty a pupečníku. Pomůcky: sada embryologických schémat I.
 • 5. Embryologie II. Děloha a těhotenství. Hasseho pravidlo. Fyziologické uložení plodu v děloze (poloha, postavení, držení a naléhání plodu). Porod. Znaky zralého plodu. Vícečetná těhotenství – uspořádání plodových obalů. Prenatální diagnostika a medicína. Základy teratologie. Kritické periody vývoje. Přehled teratogenů. Pomůcky: sada embryologických schémat II
 • 6. Obecná histologie. Zásady správného mikroskopování, nejčastější chyby. Demonstrace výsledků barvení struktur pomocí základních metod [hematoxylin-eosin (HE), hematoxylin-eosin-šafrán (HEŠ), azokarmín-anilinová modř-oranž G (azan)].
 • Tkáň pojivová I – přehled vaziv. Preparáty: funiculus umbilicalis, oesophagus, zadní segment oční, lien, aorta.
 • 7. Tkáň pojivová II – hyalinní a elastická chrupavka. Kostní tkáň a její histogeneze (osifikace). Primární a sekundární osifikace. Remodelace kostní tkáně, hojení fraktur. Preparáty: trachea, auricula, elastická chrupavka, kost lamelózní, chondrogenní osifikace. EM atlas.
 • 8. Tkáň epitelová – povrchové (krycí) epitely. Preparáty: ren, vesica fellea, trachea, oesophagus, ureter, palpebra,
 • 9. Žlázový epitel. Preparáty: intestinum tenue, gl. parotis, gl. submandibularis. EM atlas.
 • 10. Tkáň nervová. Preparáty: cortex cerebri, cerebellum, medulla spinalis, ganglion, periferní nerv, motorická ploténka. EM atlas
 • 11. Tkáň svalová. Preparáty: apex linguae, intestinum crassum, myokard (HE a Heidenhein). EM atlas. Opakování tkání.
 • 12. Složení periferní krve. Zhotovování a barvení krevních nátěrů. Cytomorfologie červených a bílých krvinek. Diferenciální bílý krevní obraz a hodnocení odchylek od normy. Krevní destičky. Pomůcky: nátěr z periferní krve člověka, EM atlas. Krvetvorba (hemopoeza) – prezentace.
 • Zápočty.
Literatura
  doporučená literatura
 • ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Irena LAUSCHOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jitka ŠŤASTNÁ. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů. 1.dotisk 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 2002. 162 s. ISBN 80-210-1774-0. info
  neurčeno
 • MARTÍNEK, Jindřich a Zdeněk VACEK. Histologický atlas. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 134 s. ISBN 9788024723938. info
 • EROSCHENKO, Victor P. Di Fiore's atlas of histology with functional correlations. Edited by Mariano S. H. di. Fiore. 11th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2008. xvii, 532. ISBN 9781608314928. info
Výukové metody
Výuka probíhá v mikroskopickém sále formou řízeného studia histologických preparátů a elektronově mikroskopických snímků. Studenti mohou k přípravě na praktická cvičení využívat elektronické výukové texty na www stránkách ústavu http://www.med.muni.cz/histology/education
Metody hodnocení
Podrobný popis průběhu a hodnocení praktických cvičení najdete na stránkách ústavu (http://www.med.muni.cz/histology/education) pod označením Provision of the Head of the department on the rules and conditions applicable for practical training and for examining in histology and embryology/cz.
Průběžná kontrola znalostí je prováděna formou testů. Každý student absolvuje během semestru 4 dílčí testy. Testy jsou hodnoceny udělením bodu za správnou odpověď a nadpoloviční počet správných odpovědí (bodů) je hodnocen prospěl "P" . Pokud student neuspěl, je výsledek hodnocení neprospěl "N" a v tom případě je pouze 1x možná oprava. Jednou z podmínek pro získání zápočtu je nutnost splnit všechny testy na P, tzn. že je třeba splnit testy na P 4x ze 4 testů nebo s jednou opravou 4x z 5 testů. Nesplní-li student tuto podmínku, následuje ve stejném zkouškovém období opravný zápočtový test pokrývající celý semestr a v případě neúspěchu u opravného testu, nebude zápočet udělen.
Podmínky pro udělení zápočtu:
1. Absolvování všech praktických cvičení (100% účast, všechny absence musí být řádně omluvené (IS) a nahrazené).
2. Úspěšné absolvování všech testů ( dílčích, event. 1 opravného či zápočtového).
3. Předložení všech protokolů k zápočtu (řádně vyplněné formuláře protokolů, podepsané vyučujícím).
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/histology/education
Veškeré informace o výuce jsou pravidelně zveřejňovány na vývěsce před mikroskopickým sálem a webových stránkách Ústavu http://www.med.muni.cz/histology/education.
Information about HE teaching is available on the Department poster in front of the Microscopic Hall and on the web site http://www.med.muni.cz/histology/education.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.