ZLLC011c Lékařská chemie, dentální materiály - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0.4/0. 6. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Bláhová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Martina Drabinová (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Marianna Romžová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Martina Hanousková (pomocník)
Mgr. Lucie Novotná (pomocník)
Monika Šudáková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Monika Šudáková
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je doplňkovým k předmětu Lékařská chemie-přednáška VSLC011p. V jeho rámci se student seznámí s prostředím a vybavením chemické laboratoře. Naučí se provádět jednoduché laboratorní úkony, ověří si experimentálně některé poznatky probírané v rámci teoretické výuky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen
- vysvětlit vztah mezi složením různých roztoků, nápojů a tělních tekutin a jejich pH hodnotou
- popsat obecné složení a roli pufrů, vysvětlit jejich funkci a aplikovat tuto znalost při vysvětlení role pufračních systémů v organismu
- popsat podstatu tvorby nerozpustných a málo rozpustných sloučenin, identifikovat faktory, které mohou nerozpustnost sloučenin ovlivnit a aplikovat tuto znalost při diskuzi o ovlivnění mineralizace zubní tkáně
- bude schopen manipulovat se základními laboratorními pomůckami a dodržovat zásady bezpečné práce v laboratoři
Osnova
 • Zacházení s chemickými látkami
 • 1/1 Pomůcky a nádoby používané k odměřování kapalin
 • 1/2 Manuální metody, pipetování
 • 1/3 Příprava roztoků o dané koncentraci
 • 1/4 Fotometrické ověření koncentrace
 • 2/1 Měření pH roztoků kyselin, zásad a solí
 • 2/2 Měření pH roztoků různých nápojů a slin
 • 2/3 Příprava fosfátových pufrů s rozdílnými hodnotami pH
 • 2/4 Zjištění pufrační kapacity pufru
 • 3/1 Příprava nerozpustných sloučenin, součin rozpustnosti
 • 3/2 Vlastnosti a reakce fosforečnanových aniontů
 • 3/3 Stanovení fosfátů po demineralizace kostní tkáně
 • 3/4 Průkaz vybraných iontů ve slinách
 • 3/5 Korozivní vlastnosti dentálních slitin
Literatura
  povinná literatura
 • Podklady ke cvičením v IS.
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech cvičení a odevzdání všech protokolů vyučujícímu. Získání zápočtu ze cvičení je podmínkou registrace ke zkoušce z Lékařské chemie a k zápisu předmětu Biochemie v jarním semestru.
Informace učitele
Účast v praktických cvičeních je povinná. Student musí mít laboratorní plášť.Absence v praktickém cvičení musí být omluvena cestou studijního oddělení a nahrazena podle pokynů vyučijícího. Neomluvené absence nelze nahradit. Student je povinen se na cvičení připravit.Nepřipravenost je důvodem k k vyloučení z praktik.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/ZLLC011c