ZLLT0222s Basic Medical Terminologym II-seminar

Faculty of Medicine
Spring 2007
Extent and Intensity
2/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Marie Malá, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Hana Reichová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Marie Žáková (seminar tutor), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (deputy)
PhDr. Jana Vyorálková (assistant)
Guaranteed by
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Language Centre, Faculty of Medicine Division - Language Centre
Contact Person: doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Prerequisites (in Czech)
ZLLT0121c Bas. Med. Terminology I -p
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • BASIC MEDICAL TERMINOLOGY - seminar. Syllabus. 1st week: Summary of the subject matter. Numerals (2): objects next to numerals. The components of a case history.
 • 2nd week: Verbs (1): infinitive, imperative, present passive subjunctive. Definition prerequisites of professional communication between a doctor and a pharmacist.
 • 3rd week: Verbs (2): present active and perfect passive participles, gerundive, gerund. Factual and formal grammatical structure of medical prescription.
 • 4th week: Supplementing of the subject matter I. Restored pronunciation of classical Latin.
 • 5th week: Formation of words (1): basic rules of derivation. Latin prefixes, their meanings and mutual relations.
 • 6th week: Latin suffixes (substantival, adjectival).
 • 7th week: Greek prefixes, their meanings and mutual relations. Synonymy, antonymy, polysemy, and homonymy of prefixes.
 • 8th week: Greek suffixes, polysemy of suffixes.
 • 9th week: Supplementing of the subject matter II.
 • 10th week: Formation of words (2): basic rules of composition, combining morphemes. Latin compound words, hybrid words.
 • 11th week: Greek compound words, productive word-forming components.
 • 12th week: Latin and Greek equivalents of basic medical terms. Post mortem diagnosis as an example of authentic application of Latin in medical practice.
 • 13th week: Borrowed words of Latin and Greek origin: sound adaptation and orthography. Final summary of the subject matter.
 • 14th week: Final written test.
 • 15th week: Evaluation of final test. Requirements for the examination.
Literature
 • MAREČKOVÁ, Elena and Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině (Introduction to medical terminology. Basic Latin and Greek). 2. dotisk 5., nezm. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 187 pp. ISBN 978-80-210-4072-4. info
 • PRUCKLOVÁ, Renata and Marta SEVEROVÁ. Introduction to Latin and Greek terminology in medicine. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 146 pp. ISBN 80-210-2687-1. info
 • KÁBRT, Jan and Jan KÁBRT JR. Lexicon medicum. Druhé, dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2004. 1136 pp. ISBN 80-7262-235-8. info
 • VEJRAŽKA, Martin and Dana SVOBODOVÁ. Terminologiae medicae IANUA. 2. vyd. Praha: Academia, 2006. 440 pp. ISBN 80-200-1459-4. info
 • První dva tituly jsou základní (český/anglický program), ostatní doplňkové. - The first two titles are basic (Czech/English programme), the others supplementary.
Assessment methods (in Czech)
Povinná přítomnost v seminářích vyplývá ze studijního řádu, tolerují se maximálně dvě absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu.
Výuka je ukončena zkouškou (zk), která probíhá převážně ústní formou, avšak zahrnuje i kratší písemnou část v podobě překladu klinických a recepturních termínů z češtiny do latiny. Obsah ústní odpovědi: mluvnický rozbor vybraných latinských anatomických a klinických termínů, určování a obměňování základních gramatických kategorií, výklad odborně relevantního gramatického jevu a úkoly prověřující znalosti z tvoření slov. Doplňkovou součást zkoušky mohou tvořit otázky z teorie terminologie (historické aspekty, současný stav vývoje, charakteristické znaky apod.). Předpokladem připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování klauzurního testu zameřeného především na problematiku slovotvorby.
The obligatory attendance in seminars follows from the Rule of Studies. Two absences at the most are tolerated; any other absence should be compensated by attending at a next suitable lesson.
The tuition is closed by an examination (zk), which mainly proceeds in the oral form but also includes a shorter written part in the form of a translation of clinical and prescription terms from Czech into Latin. The oral part contains grammatical analysis of selected Latin anatomical and clinical terms, determination and variation of basic grammatical categories, explanation of a technically relevant grammatical phenomenon, and tasks which check knowledge of word formation. The exam may be supplemented with questions from the theory of terminology (historical aspects, contemporary state of development, characteristic features, etc.). A prerequisite for admission to the examination is successful copmletion of a final written test focused especially on word-forming problems.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

The course is also listed under the following terms Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2007/ZLLT0222s