aVLOZ0642c Ochrana a podpora zdraví II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Fialová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Forejt, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (cvičící)
Mgr. Martin Krobot (cvičící)
doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc (cvičící)
MVDr. Halina Matějová (cvičící)
Mgr. Aleksandra Nikolić (cvičící), MVDr. Halina Matějová (zástupce)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kräuff Rainer Schwanhaeuser Wulff, MBA, Ph.D. et Ph.D., M.A. (cvičící)
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (cvičící)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Zavřelová (cvičící)
RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D. (cvičící)
Zdeňka Jochová (pomocník)
Mgr. Marie Tomanová, Dr. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Forejt, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
aVLOZ0642c/30: St 10:00–11:40 A15/333
aVLOZ0642c/31: St 14:00–15:40 A21/111
aVLOZ0642c/32: St 12:00–13:40 A21/111
aVLOZ0642c/33: Po 13:00–14:40 A15/309
aVLOZ0642c/34: Út 11:00–12:40 A15/333
aVLOZ0642c/35: Út 13:00–14:40 A15/309
aVLOZ0642c/36: St 17:00–18:40 A21/108
Předpoklady
( aVLOZ0241c Ochrana a podpora zdraví I -cv || aVLOZ0141c Ochrana a podpora zdraví I -cv ) && aVLLM0522c Lékařská mikrobiologie II -cv. && aVLLM0522p Lékařská mikrobiologie II -př. && aVLBC0422p Biochemie II - předn.

Prerekvizity dle LF MU studijního řádu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu

Cílem předmětu je zejména:
- pochopení komplexnosti vztahů mezi prostředím, jedincem a populací,
- uvědomění významu vlivu faktorů prostředí (fyzikální, biologické, chemické, psychosociální), civilizačních změn a životního stylu na zdravotní stav jedince a populace,
- seznámení se základními postupy prevence poškození zdraví na úrovni jedince i společnosti ve vztahu k jednotlivým faktorům,
- osvojení postupů posilování pozitivního rozvoje zdraví,
- uvědomění významu pozice lékaře v ochraně a podpoře zdraví,
- pochopení základních principů vzniku a šíření infekčních onemocnění a jejich prevence při poskytování zdravotní péče.
Výstupy z učení

Po ukončení předmětu bude student schopen:

- vysvětlit vztahy člověka a prostředí, jeho faktory fyzikální, chemické, biologické a psychosociální a jejich vzájemné interakce.

- vysvětlit význam adaptace a jejího posilování pro podporu pozitivního rozvoje zdraví jednotlivců i populace.

- odvodit možnosti preventivních opatření v ochraně životního, pracovního a obytného prostředí, kvality ovzduší, vody, potravin. Bude schopen chápat a vysvětlit různé druhy prevence, jejich cíle a metody jejich realizace;

- interpretovat pozitivní a negativní faktory životního stylu a jejich vlivů na zdraví, včetně autoagresivního chování (výživa, tělesná aktivita, psychická zátěž a stres, kouření, konzum alkoholu a nelegálních drog);

- na základě získaných poznatků dedukovat význam a váhu životního prostředí a životního stylu v ochraně a podpoře zdraví a priority v oblasti primární prevence;

- formulovat na základě získaných informací rozhodnutí o konkrétních možnostech prevence u vybraných nepřenosných onemocnění hromadného výskytu: kardiovaskulárních, onkologických, metabolických, imunitních, respiračních.

- navrhovat a realizovat základní preventivní a represivní opatření k zábraně přenosu infekcí.
Osnova
 • I. Fyzikální faktory ŽP – hluk, světlo, vibrace, prach, záření
 • II. Biologické faktory ŽP: pitná voda, odpady
 • III. Hygiena dětí (kojení, růstové grafy, výživa, sociální pediatrie)
 • IV. Hygiena dorostu (rizika, závislosti, úrazy: ochrana a prevence)
 • V. Kouření: závislost na nikotinu, léčba
 • VI., VII. Výživa
 • VIII. Hodnocení výživové spotřeby
 • IX. Hodnocení výživového stavu
 • X. Metody hodnocení pohybové aktivity
 • XI. Preventivní protiepidemická opatření, principy vakcinace
 • XII. Represivní protiepidemická opatření, epidemiologické šetření v ohnisku nákazy
 • XIII. Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení, nespecifické prostředky přenosu infekcí
 • XIV. Specifická rizika přenosu infekcí při poskytování zdravotní péče, hygiena rukou
 • XV. Dezinfekce, sterilizace, čisté prostory ve zdravotnictví
Literatura
  povinná literatura
 • Wallace/Maxcy-Rosenau-Last public health & preventive medicine. Edited by Robert B. Wallace - Neal Kohatsu - John M. Last - Ross C. Brownson - A. Fifteenth edition. New York: McGraw Hill Medical, 2008. xxvii, 136. ISBN 9780071441988. info
 • Infectious disease epidemiology. Edited by Ibrahim Abubakar - Ted Cohen - Helen Stagg - Laura C. Rodrigues. First published. Oxford: Oxford University Press, 2016. 379 stran. ISBN 9780198719830. info
  doporučená literatura
 • www.cdc.gov (information not found in the books).
 • www.who.int (information not found in the books).
 • http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx (information not found in the books).
 • GIBSON, Rosalind S. Principles of nutritional assessment. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2005. xx, 908. ISBN 0195171691. info
Výukové metody

Cvičení, skupinové projekty a diskuze.

Nastudování VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY (esenciální informace jsou prezentovány také formou přednášek v předmětu Ochrana a podpora zdraví II) A PREZENTACÍ ZE CVIČENÍ. Prezentace jsou dostupné ve studijních materiálech předmětu.

Studentům, kteří budou vypracovávat výzkumné projekty či psát seminární práce během třetího, čtvrtého či pátého roku studia, je velmi doporučeno zapsat si následující předměty:

 VSIL021 - Information literacy - (3 kredity) - e-learning.
 VSKP041 - Kurz práce s informačními zdroji a nástroji (4 kredity).
Metody hodnocení

POŽÁDAVKY K ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU (ÚSPĚŠNÉMU UKONČENÍ PŘEDMĚTU):
1. Student musí splnit veškeré předpoklady předmětu.
2. Požadovaná účast: Pro získání zápočtu bude požadována minimálně 80% účast, a to i v případě nahrazených absencí. V případě, že bude mít student více než 20 % (více než 3 cvičení) absencí (omluvených i neomluvených, příp. absencí z důvodu pozdního příchodu, i nahrazených), bude muset předmět opakovat.
3. Splnění zadaných úkolů - viz Politika absencí níže.
4. Úspěšné složení zápočtového testu. Studenti budou k zápočtovému testu připuštěni pouze tehdy, pokud splnili předchozí podmínky.

INFORMACE O ZÁPOČTOVÉM TESTU:
1. V zápočtovém testu je potřeba získat minimálně 70 % (14 z 20) otázek / bodů.
2. Každý student se musí v ISu registrovat na jeden z vypsaných termínů zápočtového testu. Tyto termíny jsou pevně stanovené (pouze v průběhu zkouškového období s výjimkou předtermínu). Žádné další termíny se vypisovat nebudou.

3.   Studenti zapsaní na konkrétní termín zápočtového testu o něj přijdou v případě, že:
  a-) se v den testu dostaví pozdě.
  b-) se k testu nedostaví a včas si nezrušili zápis na termín v systému (viz IS).

4.   V případě neúspěšného složení zápočtového testu může být test opakován DVAKRÁT a to pouze ve vypsaných termínech.

5.   V případě, že student u zápočtového testu neuspěje ani při třetím pokusu (druhé opakování), musí předmět zopakovat v následujícím semestru / školním roce.

6.   Všechny otázky v rámci zápočtového testu vycházejí z VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY, cvičení a přednášek.

Zápočtový test probíhá písemnou formou → 20 otázek s výběrem z možností, vždy jen jedna odpověď je správná (k úspěšnému složení testu je požadováno získat minimálně 14 bodů).

BODOVÉ HODNOCENÍ:

  Uspěl → 14 a více bodů.
  Neuspěl → 13 a méně bodů.

Správná odpověď = 1 bod.
Žádná odpověď = 0 bodů.

POLITIKA ABSENCÍ A POZDNÍCH PŘÍCHODŮ:
1) Pozdní příchod do výuky → student přišel do výuky až po uplynutí 10 min od začátku výuky. V takovém případě, i když student zůstane ve výuce, bude studentovi v daném cvičení zapsána absence a dále bude postupováno dle bodu 2).
2) V případě absencí následujících po první bude studentovi počínaje druhou absencí uloženo vypracovat seminární práci v rozsahu 1500 - 2000 slov. Vypracování seminární práce nebude požadováno pouze u omluvených absencí a absencí z důvodu pozdního příchodu, které si student se souhlasem vyučujícího zameškaného tématu nahradil.
3)Téma seminární práce na základě žádosti studenta zadá vyučující ze cvičení, na kterém student chyběl nebo měl pozdní příchod a tedy zapsanou absenci. Student se s žádostí o zadání seminární práce může obrátit přímo na vyučujícího nebo prostřednictvím kontaktní osoby předmětu. Seminární práce musí být vložena do odevzdávárny v ISu nejpozději do 7 dnů od posledního dne výuky, v opačném případě bude odmítnuta → student nezíská zápočet.
4) Studenti obdrží email s instrukcemi ohledně seminární práce.
5)Pokud bude seminární práce učitelem odmítnuta z důvodu nedostatků a nebude studentem opravena a znovu předána ke kontrole, student tím nesplní požadavky předmětu a nezíská zápočet (viz též Požadavky k získání zápočtu výše).

NEBUDOU UDĚLOVÁNY ŽÁDNÉ VÝJIMKY:
V následujících případech studenti nezískají zápočet / nebudou připuštěni k zápočtovému testu - zkoušce:   * Pokud neodevzdají zadanou seminární práci.
  * Pokud je seminární práce odmítnuta z důvodu nedostatků a není opravena a znovu předána ke kontrole.
  * Pokud je seminární práce třikrát odmítnuta.
  * Pokud je v seminární práci odhaleno plagiátorství nebo jiné neetické chování.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020.