VSBI0222 Biologie II

Lékařská fakulta
jaro 2004
Rozsah
1/3/0. Ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (cvičící)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět má studentům poskytnout soudobé poznatky molekulární genetiky a obecné genetiky člověka včetně praktických aplikací.
Osnova
  • 1. TÝDEN: Přednáška: Mutace a reparace DNA. Praktikum: Vertikální přenos genetické informace. 2. TÝDEN: Přednáška: Molekulární genetika meiózy. Praktikum: Genealogie, autosomální dědičnost. 3. TÝDEN: Přednáška: Genová a negenová determinace znaků. Praktikum: Gonosomální dědičnost. 4. TÝDEN: Přednáška: Lidský genom. Praktikum: Odchylky od mendelovské genetiky. 5. TÝDEN: Přednáška: Podíl genomu na vzniku chorob. Praktikum: Praktické aspekty genetiky člověka. 6. TÝDEN: Přednáška: Genová regulace ontogeneze. Praktikum: Genetické poradenství, prenatální diagnostika, preimplantační diagnostika. 7. TÝDEN: Přednáška: Onkogeny a tumor supresorové geny. Praktikum: Genetika populací. 8. TÝDEN: Přednáška: Genomika a genomická medicína. Praktikum: DNA diagnostika. 9. TÝDEN: Přednáška: Genové inženýrství. Praktikum: Restrikční mapování. 10. TÝDEN: Přednáška: Genová terapie. Praktikum: Základy genového inženýrství. 11. TÝDEN: Přednáška: Terapeutické klonování. Praktikum: Praktické aplikace metod molekulární genetiky. 12. TÝDEN: Přednáška: Evoluce genetické informace a evoluce lidského genomu. Praktikum: Genetická toxikologie. 13. TÝDEN: Přednáška: Podstata života. Praktikum: Zápočtový test. Internetové zdroje pro biomedicínu II. 14. TÝDEN: Přednáška: Biologie a etika. Praktikum: Kontrola protokolů, zápočet.
Literatura
  • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART a Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 s. ISBN 80-86022-46-3. info
  • KOPECKÁ, Marie, Miroslav GABRIEL, Augustin SVOBODA, Roman JANISCH, Iva SLANINOVÁ, Renata VESELSKÁ, Jan ŠMARDA, Jitka CHUMCHALOVÁ a Alena HOLUBÁŘOVÁ. LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE ČÁST DRUHÁ-GENETIKA. Díl I: Semináře z technologie rekombinantní DNA. Díl II:Praktická cvičení z genetiky. 2.přeprac. a rozšířené vydán. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 64 s. skripta pro posluchače lékařské fakulty MU Brno. ISBN 80-210-2670-7. info
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/toCP1250.cs/biologie/frame_cz.html
Při opakování předmětu je možno uznat absolvovanou praktickou výuku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2005, jaro 2006.