BSIP0422 Individuální ošetřovatelská praxe II

Lékařská fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/160/0. celkem 160. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Pinkavová (cvičící)
doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Straková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BSIP0221 Indiv.oš.praxe I
BSIP0221
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studenti budou schopni ústně formulovat a dokumentovat problémy a potřeby nemocného v oblasti biologické, poznávací, emocionální, sociální a spirituální; Studenti budou schopni zajistit příjem, překlad a propuštění nemocného; Studenti budou schopni na základě svých vědomostí o zajištění potřeb nemocných přijmout a předat ústní hlášení při předání služby; Studenti budou schopni aktivně pracovat se sesterskou dokumentací; Studenti budou schopni realizovat opatření v prevenci nozokomiálních nákaz a zajistit péči o použité pomůcky (mechanická očista, dezinfekce pomůcek, příprava pomůcek ke sterilizaci, manipulace se sterilními pomůckami);
Osnova
 • Pracovní doba: studentky pracují v třísměnném provozu v souladu se Zákoníkem práce, v celkovém rozsahu 160 hodin.
 • Povinnosti studentů: Dodržovat pracovní dobu, která je dohodnuta se staniční sestrou.
 • Svou nepřítomnost na pracovišti v náhlých případech oznámí staniční sestře neprodleně telefonicky a dohodne způsob náhrady, informuje také garanta předmětu, event. jeho zástupce.
 • Student ve spolupráci s pověřenou sestrou zajišťuje komplexní ošetřovatelskou péči.
 • Dodržovat § 55 Zákona č. 86/1992 Sb. ve znění pozdějších změn doplňků.
 • Pracovat v souladu s Etickým kodexem sestry a právy pacientů.
 • Ddržovat hygienicko – epidemiologické směrnice.
 • Být upravený podle dohodnutých pravidel.
 • Pracoviště: Fakultní nemocnice Brno: Chirurgická klinika. – oddělení A, B a K; I. kardiologická klinika – odd. intermediální péče, odd. A; II. interní hematoonkologická klinika – oddělení A, B a C; III. interní gastroelterologická klinika – oddělení A a B; Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství – oddělení A, B a C; Urologická klinika.
Literatura
 • Ošetřovatelské diagnózy : definice & klasifikace 2009-2011. Edited by T. Heather Herdman, Translated by Pavla Kudlová. 1. české vyd. Praha: Grada, 2010. xxiv, 456. ISBN 9788024734231. info
 • NANDA-I nursing diagnoses : definitions & classification, 2009-2011. Edited by T. Heather Herdman. 3rd ed. Orford: Wiley-Blackwell, 2009. xxiii, 435. ISBN 9781405187183. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ a Marie ZAJÍČKOVÁ. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualizované a doplněné. Praha: Grada, 2006. 171 stran. ISBN 8024714434. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024714426. info
 • KRIŠKOVÁ, Anna. Ošetrovateľské techniky : metodika sesterských činností : učebnica pre lekárske fakulty. 2., preprac. a dopl. vyd. Martin: Osveta, 2006. 779 s. ISBN 8080632022. info
 • BLÁHA, Karel a Marta STAŇKOVÁ. Sestra a pacient : (komunikace v praxi). Edited by Lubomír Vondráček - Miloslav Ludvík. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. 67 s. ISBN 8070133880. info
 • VONDRÁČEK, Lubomír a Miloslav LUDVÍK. Zdravotnické právo v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003. 74 s. ISBN 8070133767. info
 • Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z. Translated by Simona Šeclová. 1. české vyd. Praha: Grada, 2002. 389 s. ISBN 8024702789. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Sestra - reprezentant profese. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2002. 78 s. ISBN 8070133686. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Galerie historických osobností. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2001. 86 s. ISBN 8070133295. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Hodnocení a měřící techniky v ošetřovatelské praxi. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 55 s. ISBN 8070133236. info
 • Jak se můžeme registrovat v České asociaci sester. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 73 s. ISBN 8070133309. info
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
 • České ošetřovatelství. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Jak zavést ošetřovatelský proces do praxe. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 49 s. ISBN 8070132825. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Koncepce českého ošetřovatelství : základní terminologie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1998. 50 s. ISBN 8070132639. info
 • KOZIEROVÁ, B., G. ERBOVÁ a R. OLIVIEROVÁ. Ošetrovatelstvo I. a II. díl. Martin: Osveta, 1995. info
Výukové metody
- klinické stáže - seminární práce
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem na základě splnění počtu hodin praktické výuky a po vypracování a odevzdání seminární práce, pokyny pro vypracování viz Loogbook pro odbornou ošetřovatelskou praxi.
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.