BSIP0422 Individuální ošetřovatelská praxe II

Lékařská fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/160/0. celkem 160. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Pinkavová (cvičící)
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
Mgr. Jana Straková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BSIP0221 Indiv.oš.praxe I
BSIP0221
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studenti budou schopni ústně formulovat a dokumentovat problémy a potřeby nemocného v oblasti biologické, poznávací, emocionální, sociální a spirituální; Studenti budou schopni zajistit příjem, překlad a propuštění nemocného; Studenti budou schopni na základě svých vědomostí o zajištění potřeb nemocných přijmout a předat ústní hlášení při předání služby; Studenti budou schopni aktivně pracovat se sesterskou dokumentací; Studenti budou schopni realizovat opatření v prevenci nozokomiálních nákaz a zajistit péči o použité pomůcky (mechanická očista, dezinfekce pomůcek, příprava pomůcek ke sterilizaci, manipulace se sterilními pomůckami);
Osnova
 • Pracovní doba: studentky pracují v třísměnném provozu v souladu se Zákoníkem práce, v celkovém rozsahu 160 hodin.
 • Povinnosti studentů: Dodržovat pracovní dobu, která je dohodnuta se staniční sestrou.
 • Svou nepřítomnost na pracovišti v náhlých případech oznámí staniční sestře neprodleně telefonicky a dohodne způsob náhrady, informuje také garanta předmětu, event. jeho zástupce.
 • Student ve spolupráci s pověřenou sestrou zajišťuje komplexní ošetřovatelskou péči.
 • Dodržovat § 55 Zákona č. 86/1992 Sb. ve znění pozdějších změn doplňků.
 • Pracovat v souladu s Etickým kodexem sestry a právy pacientů.
 • Ddržovat hygienicko – epidemiologické směrnice.
 • Být upravený podle dohodnutých pravidel.
 • Pracoviště: Fakultní nemocnice Brno: Chirurgická klinika. – oddělení A, B a K; I. kardiologická klinika – odd. intermediální péče, odd. A; II. interní hematoonkologická klinika – oddělení A, B a C; III. interní gastroelterologická klinika – oddělení A a B; Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství – oddělení A, B a C; Urologická klinika.
Literatura
 • Ošetřovatelské diagnózy : definice & klasifikace 2009-2011. Edited by T. Heather Herdman, Translated by Pavla Kudlová. 1. české vyd. Praha: Grada, 2010. xxiv, 456. ISBN 9788024734231. info
 • NANDA-I nursing diagnoses : definitions & classification, 2009-2011. Edited by T. Heather Herdman. 3rd ed. Orford: Wiley-Blackwell, 2009. xxiii, 435. ISBN 9781405187183. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ a Marie ZAJÍČKOVÁ. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualizované a doplněné. Praha: Grada, 2006. 171 stran. ISBN 8024714434. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024714426. info
 • KRIŠKOVÁ, Anna. Ošetrovateľské techniky : metodika sesterských činností : učebnica pre lekárske fakulty. 2., preprac. a dopl. vyd. Martin: Osveta, 2006. 779 s. ISBN 8080632022. info
 • BLÁHA, Karel a Marta STAŇKOVÁ. Sestra a pacient : (komunikace v praxi). Edited by Lubomír Vondráček - Miloslav Ludvík. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. 67 s. ISBN 8070133880. info
 • VONDRÁČEK, Lubomír a Miloslav LUDVÍK. Zdravotnické právo v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003. 74 s. ISBN 8070133767. info
 • Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z. Translated by Simona Šeclová. 1. české vyd. Praha: Grada, 2002. 389 s. ISBN 8024702789. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Sestra - reprezentant profese. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2002. 78 s. ISBN 8070133686. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Galerie historických osobností. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2001. 86 s. ISBN 8070133295. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Hodnocení a měřící techniky v ošetřovatelské praxi. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 55 s. ISBN 8070133236. info
 • Jak se můžeme registrovat v České asociaci sester. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 73 s. ISBN 8070133309. info
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
 • České ošetřovatelství. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Jak zavést ošetřovatelský proces do praxe. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 49 s. ISBN 8070132825. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Koncepce českého ošetřovatelství : základní terminologie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1998. 50 s. ISBN 8070132639. info
 • KOZIEROVÁ, B., G. ERBOVÁ a R. OLIVIEROVÁ. Ošetrovatelstvo I. a II. díl. Martin: Osveta, 1995. info
Výukové metody
- klinické stáže - seminární práce
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem na základě splnění počtu hodin praktické výuky a po vypracování a odevzdání seminární práce, pokyny pro vypracování viz Loogbook pro odbornou ošetřovatelskou praxi.
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.