MIOP0444 Ošetřovatelská praxe IV

Lékařská fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/160/0. celkem 160. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zdeňka Knechtová (cvičící)
PhDr. Olga Suková (cvičící)
Garance
Mgr. Zdeňka Knechtová
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIOP0343 Ošetřovatelská praxe III
MIOP0343
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl: Připravit všeobecnou sestru pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče, kterou zajišťuje u pacientů s dlouhodobou umělou plicní ventilací. Studující bude: - znát zásady vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienta s postižením jednotlivých orgánových systémů s dlouhodobou umělou plicní ventilací včetně rizik, komplikací s tím souvisejících a jejich řešení,; znát zásady vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienta na umělé plicní ventilaci včetně péče o dýchací cesty; znát rehabilitační ošetřování včetně stimulace vnímání, prevenci sociální izolace a metody komunikace; znát zásady a postupy při odvykání pacienta od ventilátoru; znát přístrojovou techniku používanou k dlouhodobé umělé plicní ventilaci; znát zásady edukace a osob jím určených na provádění umělé plicní ventilace v domácím prostředí; znát technické vybavení pro provádění umělé plicní ventilace v domácím prostředí; znát vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienta v závažném a kritickém stavu včetně traumat a polytraumat; znát zásady vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienta před a po závažném plánovaném a neodkladném operačním výkonu včetně předoperační přípravy; znát legislativu odběru orgánů a tkání; znát zásady vysoce specializované ošetřovatelské péče o dárce a příjemce tkání a orgánů. Studující si osvojí dovednosti: - provádět manipulaci a obsluhu ventilátoru; poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienty na umělé plicní ventilaci; provádět rehabilitační ošetřování včetně stimulace vnímání, prevence sociální izolace a komunikace; identifikovat komplikace s dlouhodobou umělou plicní ventilací a podílet se na jejich řešení; provádět odvykání pacienta od ventilátoru; edukovat pacienta a osoby jím určené pro provádění dlouhodobé umělé plicní ventilace v domácím prostředí včetně zajištění a přípravy technického vybavení; poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienta před a po závažném plánovaném a neodkladném operačním výkonu, včetně předoperační přípravy; poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o dárce orgánů; poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o příjemce tkání a orgánů; poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientovi v závažném a kritickém stavu včetně traumat a polytraumat. Studující: - provádí měření a analýzu fyziologických funkcí specializovanými postupy pomocí přístrojové techniky včetně využití invazivních metod; podílí se na resuscitaci s použitím technického vybavení včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem; provádí komplexní vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči zaměřenou na prevenci imobilizačního syndromu a péči o dýchací cesty pacientů se zajištěnými dýchacími cestami; podílí se na přípravě pacientů a osob jimi určených k provádění umělé plicní ventilace v domácí péči včetně zajištění technického vybavení; podílí se na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pacientům před a po závažných operačních výkonech , transplantacích a traumatech; sleduje funkčnost speciální přístrojové techniky a zajišťuje její stálou připravenost.
Osnova
  • Odborná ošetřovatelská praxe ja zaměřena na nácvik a osvojení ošetřovatelských, diagnostických a terapeutických činností u pacientů na umělé plicní ventilaci. Pracoviště: KARIM FN Brno ARO FN u sv. Anny
Literatura
  • ROKYTA, Richard. Bolest a jak s ní zacházet : učebnice pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 174 s. ISBN 9788024730127. info
  • SLÍVA, Jiří a Tomáš DOLEŽAL. Farmakoterapie bolesti. Praha: Maxdorf, 2009. 62 s. ISBN 9788073451820. info
  • ŠEVČÍK, Pavel a Vladimír ŠRÁMEK. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-589-5. info
  • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
  • HAHN, Aleš. Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 390 s. ISBN 9788024705293. info
  • DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2005. 292 s. ISBN 8073450593. info
  • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. Vydavatelství Galén Praha, Cena ČSARIM ČLS JEP Praha - nejlepší publikace v oboru ARIM za rok 2003,, 2004. info
  • DOENGES, Marilynn E. a Mary Frances MOORHOUSE. Kapesní průvodce zdravotní sestry. Translated by Ivana Suchardová. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2001. 565 s. ISBN 8024702428. info
  • TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDV PZ, 1999. info
Výukové metody
Praktická příprava na klinickém pracovišti.
Metody hodnocení
Praktická zkouška, hodnocení studenta vzhledem k činnosti v době stáže mentorem daného pracoviště. Podmínkou ke zkoušce je 100% účast na předem naplánovaných stážích.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.