BRAJ0222 Angličtina II

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Robert Helán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Lenka Tóthová (cvičící)
Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 15:40–17:20 KOM S117
Předpoklady
BRAJ0121 Angličtina I - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu je student schopen popsat a vysvětlit pojmy týkající se tělních systémů (jmenovitě systém vylučovací, endokrinní, rozmnožovací, nervový a smyslový), jejich orgánů, funkcí a onemocnění; ovládá praktickou odbornou slovní zásobu; je schopen aplikovat odborný jazyk při komunikaci s pacienty, lékaři a ošetřujícím personálem, interpretovat odborné texty, prezentovat a diskutovat na odborné téma, argumentovat, oponovat názory kolegů, napsat motivační dopis; ovládá vybrané gramatické struktury typické pro odborný a akademický jazyk.
Osnova
  • 1. týden: Úvod, e-learningová podpora předmětu, požadavky, hodnocení, opakování. 2. týden: Presentations and Public Speaking in English, Language of Presentations I. 3. týden: Presentations and Public Speaking in English, Language of Presentations II. 4. týden: Urinary and Reproductive Systems - Anatomy. Student Presentations. 5. týden: Urinary and Reproductive Systems - Pathological Conditions. Student Presentations. 6. týden: Endocrine System - Anatomy. Student Presentations. 7. týden: Endocrine System - Pathological Conditions. Student Presentations. 8. týden: MIDTERM TEST 9. týden: Nervous System - Anatomy. Student Presentations. 10. týden: Nervous System - Pathological Conditions. Student Presentations. 11. týden: Sensory System: Eye - Anatomy and Pathological Conditions. Student Presentations. 12. týden: Sensory System: Ear - Anatomy and Pathological Conditions. Student Presentations. 13. týden: OPAKOVÁNÍ 14. týden: FINAL TEST Probírané gramatické jevy: podmínkové věty, přímá a nepřímá řeč. Kromě výše uvedených tématických okruhů a gramatických jevů je výuka také zaměřena na osvojení komunikativních dovedností - tj. mluvení, poslech, čtení a psaní - na úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce. V každém bakalářském oboru se také probírají témata, která jsou pro daný obor důležitá: Všeobecná sestra (např. komunikace mezi pacientem a sestrou, odběr krve, nemocnice), Fyzioterapie (např. komunikace mezi fyzioterapeutem a pacientem, rehabilitace, cvičení), Optika a optometrie (např. komunikace mezi klientem a optikem, brýle, kontaktní čočky), Radiologie (rentgenové vyšetření, MRI, ultrazvuk), Porodní asistentka (komunikace na porodním sále, porod, komplikace).
Literatura
    doporučená literatura
  • GLENDINNING, Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in use : medicine. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 175 s. ISBN 9780521682015. info
  • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
  • GOUGH, Chris. English vocabulary organiser : 100 topics for self-study. Hove: LTP - Language teaching publications, 2001. 224 s. ISBN 1899396365. info
  • KOBYLKOVÁ, Anděla. English for medical students. 2. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 107 s. ISBN 8021017716. info
Výukové metody
semináře, diskuze, práce ve dvojicích a skupinách, domácí příprava, e-learning, čtení, prezentace
Metody hodnocení
Výše uvedená témata jsou procvičována všemi studijními dovednostmi (čtení, poslech, mluvení a psaní). Doplňkové učební materiály v tištěné i elektronické podobě dodává vyučující. Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje, tolerují se maximálně dvě řádně omluvené absence přes Studijní oddělení. Výuka je ukončena zkouškou (zk), která ověřuje znalosti z podzimního i jarního semestru. Zkouška se skládá z části písemné a části ústní. Podmínkou k připuštění k písemné části zkoušky je prezentace na odborné lékařské téma v jednom ze seminářů. Podmínkou k připuštění k ústní části zkoušky je úspěšné absolvování písemné části zkoušky (tj. skóre min. 65 procent).
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.