VLFA08222p Farmakologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Merhautová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Adriána Papiež, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC (přednášející)
MUDr. Jana Vinklerová, Ph.D., MBA (přednášející)
PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (přednášející)
Renata Bláblová (pomocník)
Květoslava Sedlářová (pomocník)
Mgr. Martin Brož (náhr. zkoušející)
Mgr. Kateřina Nebeská (náhr. zkoušející)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Filip Šiška (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 A11/114, kromě Út 7. 5. ; a Út 7. 5. 14:00–15:40 N02000
Předpoklady
VLFA07212p Farmakologie I - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu jsou:
seznámit studenty se základními farmakologickými údaji o vybraných skupinách léčiv
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen vybrat a předepsat léčivo pro pacienta na základě známe diagnózy. Výběr léčiva bude založen na zohlednění všech faktorů, které ovlivňují bezpečnost a účinnost léčiva.
Osnova
 • VLFA08222p - Farmakologie II přednáška

  Všeobecné lékařství

  Jarní semestr 2019

 • 19. 2. 2019
 • 1. ÚVOD DO PSYCHOFARMAKOLOGIE, ANTIPSYCHOTIKA, ANTIPARKINSONIKA
 • Obsah přednášky: Historie a klasifikace psychofarmak. Antipsychotika, antiparkinsonika - základní farmakologický přehled.
 • 26. 2. 2019
 • 2. ANXIOLYTIKA, HYPNOSEDATIVA, ANTIKONVULZIVA
 • Obsah přednášky: Anxiolytika, hypnosedativa, antikonvulziva - základní farmakologický přehled. Možnosti farmakologického ovlivnění GABAergní neurotransmise a dalších centrálních neurotransmiterů.
 • 5. 3. 2019
 • 3. ANTIDEPRESIVA
 • Obsah přednášky: Farmakologický přehled antidepresiv a jejich klinického použití.
 • 12. 3. 2019
 • 4. LÉČIVA NEMOCÍ S CHRONICKOU BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCÍ, H1-ANTIHISTAMINIKA
 • Obsah přednášky: Účinky histaminu a možnosti jejich antagonizování. Rozdělení a přehled H 1 -antihistaminik. Základní farmakologický přehled léčiv používaných k léčbě nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí.
 • 19. 3. 2019
 • 5. LÉČIVA POUŽÍVANÁ U ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ
 • Obsah přednášky: Farmakologické profily léčiv používaných u akutních a chronických forem ICHS.
 • 26. 3. 2019
 • 6. ANTIHYPERTENZIVA
 • Obsah přednášky: Farmakologické profily jednotlivých skupin antihypertenziv se zaměřením na léčiva zasahujících do systému RAAS a diuretika. Antihypertenziva druhé volby.
 • 2. 4. 2019
 • 7. LÉČIVA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ, ANTIARYTMIKA
 • Obsah přednášky: Přehled léčiv používaných v terapii akutního a chronického srdečního selhání. Farmakologický profil antiarytmik.
 • 9. 4. 2019
 • 8. LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ HEMOSTÁZU
 • Obsah přednášky: Farmakologické profily antikoagulancií, antiagregancií, fibrinolytik, antifibrinolytik a hemostatik.
 • 16. 4. 2019
 • 9. ANTIINFEKTIVA I - ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA
 • Obsah přednášky: Úvod/zásady ATB terapie, mechanizmy rezistence, farmakologický přehled jednotlivých skupin antibiotik.
 • 23. 4. 2019
 • 10. ANTIINFEKTIVA II – ANTIMYKOTIKA A ANTIVIROTIKA
 • Obsah přednášky: Systémová a lokální antimykotika; antiherpetika, farmakoterapie chřipky, antiretrovirotika, terapie RSV a virových hepatitid – základní farmakologický přehled.
 • 30. 4. 2019
 • 11. FARMAKOLOGIE GIT – TERAPIE VŘEDOVÉ CHOROBY, ANTIEMETIKA, ANTIDIARHOIKA A LAXATIVA
 • Obsah přednášky: Farmakologický přehled léčiv GIT.
 • 7. 5. 2019
 • 12. CYTOSTATIKA A CÍLENÁ LÉČBA V ONKOLOGII
 • Obsah přednášky: Úvod, zásady terapie cytostatiky, přehled mechanismů nádorové rezistence, význam genotypizace polymorfismů a TDM v onkologii, základní skupiny cytostatik/klasifikace dle jejich mechanismu účinku, základní farmakologický přehled. Principy cílené léčby v onkologii - monoklonální protilátky, inhibitory tyrozinkináz, cílená imunoterapie.
 • 14. 5. 2019
 • 13. TERAPIE OTRAV
 • Obsah přednášky: Přehled nejčastějších intoxikací a jejich symptomatologie. Obecné principy terapie otrav. Specifická antidota v terapii intoxikací.
 • 21. 5. 2019
 • 14. LÉKOVÉ INTERAKCE
 • Obsah přednášky: Typy lékových interakcí, závažnost lékových interakcí, databáze lékových interakcí, management lékových interakcí, možnost monitoringu lékových interakcí, příklady z praxe.
 • 28. 5. 2019
 • 15. FYTOFARMAKOLOGIE A FARMAKOGNOZIE
 • Obsah přednášky: Přírodní zdroje léčiv, vybrané skupiny obsahových látek léčivých rostlin, přípravky s obsahem fytofarmak. Nejvýznamnější jedovaté rostliny.
Literatura
  povinná literatura
 • RANG, H. P. Rang & Dale's pharmacology. 8th ed. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
  doporučená literatura
 • Farmakologie. Edited by Jan Švihovec - Jan Bultas - Pavel Anzenbacher - Jaroslav Chládek - J. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. xix, 962. ISBN 9788024755588. info
  neurčeno
 • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
 • Osnovy zkouškových otázek
 • Studijní materiály z IS pod kédem předmětu
 • https://portal.med.muni.cz/disciplina-13-farmakologie
 • WHALEN, Karen. Pharmacology. Edited by Richard Finkel - Thomas A. Panavelil. 6th ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2015. xi, 664. ISBN 9781451191776. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Do závěrečného hodnocení předmětu se zohledňují i výsledky studenta ze cvičení a to následujícím způsobem:

Relativní váha známky z testů: 40 %
Relativní váha známky z ústní zkoušky 60 %

Pro výpočet známky z testů se použije následující postup:
Celkový počet bodů z testů v předmětech VLFA07212c, VLFA07212p, VLFA08222c a VLFA08222p je 230 bodů. Minimum pro průchod studiem farmakologie až ke zkoušce je 116 bodů.
A = 191-230 bodů
B = 171-190 bodů
C = 153-170 bodů
D = 135-152 bodů
E = 117-134 bodů
F = méně než 116 bodů

Pro výpočet známky z ústní zkoušky se použije následující postup:
U ústní zkoušky si student losuje otázky ze 3 různých okruhů a odpovídá na doplňující dotazy zkoušejícího. Každá z vylosovaných otázek má v celkovém hodnocení ústní části váhu 20%, doplňující otázky vyučujícího váhu 40%. Pokud student obdrží hodnocení F byť i z dílčí částí zkoušky bude celkové hodnocení také F.

V případě úspěšného složení zkouškového testu, ale hodnocení F u ústní zkoušky se zkouškový test při opravném termínu nepíše a student skládá pouze ústní část. Pro výpočet celkové známky se použije počet bodů dosažený v prvním pokusu u zkouškového testu.
Informace učitele

Obecná farmakologie:1. Základní legislativní normy vztahující se k zacházení s léčivy, informační zdroje o léčivech
2. Druhy farmakoterapie, zásady správného a bezpečného používání léčiv, problematika zneužívání léčiv
3. Preklinické a klinické hodnocení léčiv
4. Farmakologie a její podobory, původ a zdroj léčiv, názvy léčiv
5. Tuhé + plynné lékové formy - přehled, vliv LF na farmakokinetiku a farmakodynamiku léčiv
6. Tekuté + polotuhé lékové formy - přehled, vliv LF na farmakokinetiku a farmakodynamiku léčiv
7. Způsoby aplikace léčiv – přehled, charakteristika
8. Inhibice a indukce enzymů ve farmakokinetice a farmakodynamice léčiv - příklady
9. Absorpce léčiv, presystémová eliminace, biologická dostupnost
10. Distribuce léčiv, distribuční objem, redistribuce + obecné zákonitosti pohybu léčiva v organizmu
11. Farmakokinetické procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika, kumulace léčiv
12. Eliminace léčiv, t0,5, KE, Cl
13. Biotransformace léčiv, fáze, příklady
14. Exkrece léčiv (cesty, možnosti ovlivnění)
15. Terapeutické monitorování léčiv
16. Farmakokinetika jednorázového, opakovaného a kontinuálního podání léčiv
17. Nespecifické mechanismy účinku léčiv
18. Receptorová teorie léčiv
19. Synergismus, antagonismus v účinku léčiv (farmakokinetika, farmakodynamika)
20. Vztah dávky a účinku, typy dávek, léková anamnéza, compliance
21. Specifický účinek léčiv - cílové struktury, na nichž léčiva působí
22. Nežádoucí účinky léčiv (charakter, kategorie, příklady)
23. Farmakovigilance, bezpečnost léčiva, reklama a marketing v oblasti léčiv, etické otázky
24. Primární rezistence pacienta k terapii a vliv opakovaného podávání léčiv (tolerance, tachyfylaxe) - příklady
25. Typy faktorů ovlivňujících účinek léčiv a jejich příklady
26. Farmakoterapie ve stáří, vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie
27. Farmakoterapie v době kojení, v dětském věku. Léčiva ovlivňují laktaci.
28. Farmakoterapie v těhotenství, teratogenita léčiv
29. Lékové interakce - přehled, příklady
30. Principy biologické terapie – klasifikace, technologie, příklady využití
31. Farmakogenetika, vliv genetických polymorfismů na farmakokinetiku a farmakodynamiku léčiv

Speciální farmakologie:1. Sympatomimetika - přehled skupin a indikací, příklady zástupců
2. Sympatolytika - přehled skupin a indikací, příklady zástupců
3. Cholinomimetika
4. Cholinolytika
5. Spazmolytika - GIT + UGT.
6. Glukokortikoidy
7. Imunostimulancia + imunosupresiva (bez glukokortikoidů)
8. Přehled antidiabetik (bez inzulinů)
9. Inzulíny
10. Pohlavní hormony - HAK a HRT
11. Léčiva zasahující do hypotalamo-hypofyzární osy a jejich indikace (mimo HAK a HRT)
12. Uterotonika a tokolytika
13. Opioidní analgetika
14. Nesteroidní antiflogistika, neopioidní analgetika, antimigrenika
15. Antiuratika, antirevmatika vč. DMARDs
16. Celková anestetika
17. Lokální anestetika
18. Myorelaxancia
19. Antipsychotika
20. Léčiva neurodegenerativních onemocnění (Parkinsonova choroba; demence)
21. Antikonvulziva
22. Nootropika, kognitiva
23. Hypnosedativa, anxiolytika
24. Antidepresiva - iMAO+SSRI+NDRI
25. Antidepresiva - tricyklická, NASSA, MASSA, SARI, SNRI, NARI, SMS
26. Psychotomimetika, léčiva používaná v terapii ADHD
27. Léčiva nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí
28. Antitusika, mukoaktivní látky
29. H1 Antihistaminika
30. Hypolipidemika, antiobezitika
31. Antihypertenziva – léčiva zasahující do RAAS
32. Antihypertenziva – diuretika a antagonisté aldosteronu
33. Antihypertenziva – blokátory beta adrenergních receptorů + centrální antihypertenziva
34. Antihypertenziva – blokátory kalciových kanálů, alfa1-lytika
35. Léčiva anginy pectoris
36. Antiarytmika
37. Léčiva srdečního selhání
38. Léčiva s protidestičkovým účinkem
39. Fibrinolytika a antifibrinolytika
40. Antikoagulancia
41. Antianemika, hemostatika
42. Aminoglykosidy
43. Principy antibiotické terapie – přehled, mechanismy účinku, rezistence, MIC, MBC
44. Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny
45. Tetracykliny + příbuzná atb, amfenikoly
46. Cefalosporiny, monobaktamy
47. Peniciliny, karbapenemy
48. Sulfonamidy, nitrofurany a nitroimidazoly
49. Makrolidy a příbuzná ATB
50. Chinolony, antituberkulotika
51. Antimykotika
52. Dermatologika – přehled skupin, zástupců a účinků
53. Antivirotika
54. Antiemetika, prokinetika, antivertiginóza
55. Laxativa, antidiarhoika, léčiva infekčních průjmů
56. Antiulceróza, hepatoprotektiva a léčiva ovlivňující tvorbu a sekreci žluči
57. Alkylační cytostatika + ostatní zásahy do DNA
58. Biologická léčba autoimunitních onemocnění
59. Cílená léčba v onkologii
60. Antimetabolity + hormonální terapie v onkologii
61. Látky vyvolávající závislost
62. Léčiva používaná v terapii závislostí
63. Obecné principy terapie otrav, specifická antidota léčiv a mechanismy jejich účinku
64. Léčiva nespecifických střevních zánětů
65. Léčiva používaná u erektilní dysfunkce a BHP
66. Léčiva užívaná u osteoporózy, tyreoidální + antityreoidální látky
67. Vitaminy AEDK, hydrofilní vitaminy
68. Antiglaukomatika a cykloplegika

Detail:


1. adrenalin/noradrenalin
2. dobutamin
3. efedrin/pseudoefedrin
4. fenylefrin
5. oxymetazolin
6. methyldopa
7. salbutamol
8. doxazosin
9. metoprolol
10. timolol
11. atropin
12. butylskopolamin
13. fenpiverin/pitofenon
14. pilokarpin
15. rivastigmin
16. fyzostigmin
17. solifenacin
18. dexametason
19. prednison
20. cyklosporin
21. interferony
22. metotrexát
23. metformin
24. glimepirid
25. sitagliptin
26. inzulin lispro
27. inzulin glargin
28. ethinylestradiol
29. cyproteron
30. tibolon
31. tamoxifen
32. hexoprenalin
33. oxytocin
34. levonorgestrel
35. paracetamol/ASA
36. ibuprofen/diklofenak
37. indometacin
38. nimesulid/meloxikam
39. buprenorfin
40. morfin/naloxon
41. sufentanil
42. tramadol
43. metamizol
44. allopurinol
45. sumatriptan
46. desfluran
47. propofol
48. ketamin
49. prokain/lidokain
50. suxamethonium
51. prilokain
52. haloperidol
53. olanzapin
54. aripiprazol
55. levodopa/karbidopa
56. diazepam
57. buspiron
58. piracetam/pyritinol
59. gabapentin/pregabalin
60. karbamazepin
61. kyselina valproová
62. zolpidem
63. midazolam
64. escitalopram
65. amitriptylin
66. mirtazapin
67. lithium
68. metylfenidát
69. acetylcystein
70. kodein
71. butamirát
72. ipratropium-bromid
73. bisulepin/cetirizin
74. atorvastatin
75. fenofibrát
76. ezetimib
77. isosorbid-dinitrát/nitroglycerin
78. hydrochlorothiazid/indapamid
79. furosemid
80. spironololakton
81. amlodipin
82. perindopril
83. telmisartan
84. warfarin
85. enoxaparin
86. klopidogrel
87. dabigatran
88. rivaroxaban
89. altepláza
90. digoxin
91. amiodarone
92. verapamil
93. levosimendan
94. doxycyklin
95. ko-amoxicilin
96. fenoxymethylpenicilin
97. piperacilin
98. meropenem
99. cefuroxim
100. kotrimoxazol
101. klaritromycin
102. azitromycin
103. gentamicin
104. ciprofloxacin
105. vankomycin
106. rifampicin
107. terbinafin
108. kaspofungin
109. amfotericin B
110. flukonazol
111. aciklovir
112. zidovudin
113. isotretinoin
114. kys. salicylová
115. ondansetron
116. moxastin
117. pantoprazol
118. famotidin
119. laktulóza
120. aprepitant
121. metoklopramid
122. loperamid
123. betahistin
124. cinnarizin
125. cyklofosfamid
126. metotrexát
127. 5-fluorouracil
128. paklitaxel
129. doxorubicin
130. cisplatina
131. trastuzumab
132. imatinib
133. interferon alfa
134. nivolumab
135. metadon
136. buprenorfin
137. nalmefen
138. naltrexon
139. finasterid
140. sildenafil
141. ibandronová kyselina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.