EN

LF:VLVZ9X1p Veřejné zdravotnictví -před. - Informace o předmětu

VLVZ9X1p Veřejné zdravotnictví - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 15. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kräuff Rainer Schwanhaeuser Wulff, MBA, Ph.D. et Ph.D., M.A. (přednášející)
Zdeňka Jochová (pomocník)
Garance
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. 7:30–9:30 014, Út 19. 2. 7:00–9:00 014, St 20. 2. 8:00–10:00 014
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VLVZ9X1p/VLA: Út 19. 2. 8:00–9:40 KOM 409, 10:00–12:00 KOM 409, Čt 21. 2. 10:00–12:00 KOM 409
Předpoklady
( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VSSL051p Sociální lékařství - přednáška
Prerekvizity dle studijního řádu LF MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Veřejné zdravotnictví (VZ) vychází z předpokladu, že zdraví, péče o zdraví a zdravotnictví není jen důležitým individuálním zájmem a potřebou, ale i významnou veřejnou prioritou, veřejným statkem a všeobecnou humánní hodnotou. Cílem předmětu je seznámit studenty s tím, že soustava zdravotní péče je složitým sociálním systémem, k jehož náležité funkci jsou nezbytné znalosti o řízení, ekonomii, právu a legislativě, informace o mnoha dalších oblastech. Studenti se učí využívat jak výsledků sociálního lékařství a dalších příbuzných oborů (hygiena, epidemiologie, preventivní lékařství, zdravotní výchova a podpora zdraví, sociologie, psychologie, filozofie, historie apod., tak metody a poznatky zejména věd o řízení, práva, legislativy, medicínské informatiky, zdravotnické ekonomie a sociální psychologie. K důležitým společným obsahovým prvkům výuky patří informace o zaměření, struktuře, funkci, kompetenci a odpovědnosti jednotlivých složek organizační soustavy zdravotnictví. Významnou oblastí výzkumné práce ve VZ je také hodnocení dostupnosti, ekvity, účinnosti, hospodárnosti a kvality zdravotní péče.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu student:
- umí vysvětlit pojem veřejné zdravotnictví;
- zná základní teoretická východiska i praxi veřejného zdravotnictví;
- je schopen porozumět globálním a národním zdravotním politikám;
- dokáže využít znalosti jiných oborů (epidemiologie, ekonomiky zdravotnictví a ostatních sociálních věd) ke studiu zdravotní politiky, plánování a financování zdravotnických služeb;
- je schopen aplikovat získané multidisciplinární znalosti při hodnocení účinnosti, hospodárnosti a kvality zdravotní péče, včetně otázek spravedlnosti při poskytování zdravotnických služeb.
Osnova
 • VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ:
 • 1. Informace o kurzu Veřejné zdravotnictví. Úvod, veřejné zdravotnictví jako předmět výuky, výzkumu i oblast zdravotnické praxe.
 • 2. Metody a možnosti výzkumu v oblasti veřejného zdravotnictví.
 • 3. Etické problémy ve veřejném zdravotnictví a možnosti jejich řešení.
 • 4. Příčiny nárůstu výdajů na zdravotní péči.
 • 5. Transformace zdravotnictví.
 • 6. Demografický tranzit, epidemiologická transformace a zdravotní potřeby.
 • 7. Informační základna pro popis a hodnocení oblasti veřejného zdravotnictví.
 • 8. Zdravotnická informatika a její aplikace.
 • 9. Ekonomika zdravotnictví-přehled. Pojem, teoretická východiska, přehled hlavních oblastí zájmu (témat).
 • 10. Trh a zdravotní péče.
 • 11. Typy zdravotnických systémů ve světě, jejich přednosti a nedostatky. Mezinárodní srovnání, přednosti a nedostatky.
 • 12. Zdravotnický management, jeho vývoj, přínosy a úskalí. Ekonomické nástroje řízení zdravotnických systémů.
 • 13. Přínosy a rizika ekonomických analýz, plýtvání v oblasti zdravotní péče.
 • 14. Zdravotní pojištění (veřejnoprávní zdravotní pojištění, soukromoprávní zdravotní pojištění).
 • 15. Financování zdravotnictví v ČR (zdroje financí, struktura peněžních vydání na zdravotní péči, formy úhrad).
 • 16. Účinnost a efektivita, vysvětlení pojmů, jejich měření a hodnocení.
 • 17. Dostupnost zdravotnických služeb.
 • 18. Kvalita zdravotní péče, definice, vlastnosti, možnosti hodnocení.
 • 19. Hodnocení zdravotnických služeb (význam a metody hodnocení, používané ukazatele a jejich interpretace).
 • 20. Zdravotní potřeba (potřeba, požadavky a spotřeba služeb).
 • 21. Teorie řízení a management zdravotnického zařízení.
 • 22. Prevence a její překážky (motivace k prevenci, kategorizace prevence, překážky prevence).
 • 23. Primární péče a sebepéče.
 • 24. Zdravotní výchova; role, význam a typy zdravotní gramotnosti.
 • 25. Výchovný program (příprava, realizace, hodnocení).
 • 26. Formy decentralizace.
 • 27. Privatizace zdravotnických zařízení.
 • 28. Souhrnné hodnocení činnosti zdravotnického systému (performance - responzivnost, slušné financování, stewardship; metodika, interpretace).
 • 29. Role státu ve zdravotní péči.
 • 30. Státní správa v ochraně veřejného zdraví.
 • 31. Zdravotní politika (pojem, zaměření, nástroje a cíle zdravotní politiky). Regionalizace a decentralizace.
 • 32. Evropská zdravotní politika (zdroje a východiska evropské zdravotní politiky, program SZO Zdraví 2020).
 • 33. Aktuální otázky vývoje zdravotnictví.
 • MEDICÍNSKÉ PRÁVO A ZDRAVOTNICKÝ MANAGEMENT:
 • 1. Teorie řízení a management zdravotnických zařízení.
 • 2. Státní správa a samospráva ve zdravotnictví. Stavovské komory, vznik a historický vývoj, současná role. Základní stavovské předpisy, práva a povinnosti členů ČLK.
 • 3. Úloha práva v péči o zdraví; základní právní normy ve zdravotní péči.
 • 4. Práva a povinnosti občanů v péči o zdraví (práva občanů, práva pacientů, právo pacienta na informace).
 • 5. Poskytovatel zdravotnických služeb, podmínky provozování; standardizace a akreditace poskytovatelů zdravotnických služeb; soustava poskytovatelů, zdravotnických služeb, druhy a formy zdravotní péče.
 • 6. Systém zdravotnických povolání, základní předpoklady výkonu povolání lékaře; specializační vzdělávání lékaře, celoživotní vzdělávání lékaře.
 • 7. Základní povinnosti zdravotnických pracovníků.
 • 8. Lex artis, vymezení, právní základ, závaznost.
 • 9. Informovaný souhlas se zdravotním výkonem; odmítnutí zdravotní péče pacientem, forma a náležitosti negativního reversu.
 • 10. Právní odpovědnost ve zdravotnictví (občanskoprávní odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb; trestní odpovědnost lékaře; disciplinární odpovědnost lékaře; přestupky a správní delikty ve zdravotnictví)
Literatura
  povinná literatura
 • POVINNÁ LITERATURA
 • *
 • HOLČÍK, Jan. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 293 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 978-80-210-5239-0.
 • ŽÁČEK, A. a J. HOLČÍK. Sociální lékařství II, Úvod do veřejného zdravotnictví. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 130 s. ISBN 80-210-0375-8.
 • HOLČÍK, Jan, Adolf ŽÁČEK a Ilona KOUPILOVÁ. Sociální lékařství. 3. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 137 s. ISBN 80-210-3954-X.
 • TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H.Beck, 2011. xxxiii, 41. ISBN 9788074000508
 • *
 • DOPORUČENÁ LITERATURA
 • *
 • Key concepts in public health. Edited by Frances Wilson - Mzwandile Mabhala. 1st ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2009. xiii, 312. ISBN 978-1-4129-4880-7
 • MAAYTOVÁ, Alena. Otázky ekonomiky zdravotnictví s ohledem na zvyšování efektivnosti. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 164 s. ISBN 9788073579128
 • DUDOVÁ, Jana. Právo na ochranu veřejného zdraví. Ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí. 1. vyd. Praha: LINDE Praha, a.s., 2011. 420 s. 899. publ. ISBN 978-80-7201-854-3.
 • *
 • *
  doporučená literatura
 • REQUIRED LITERATURE
 • *
 • 1. Bonita R, Beaglehole R, Kjellström: Basic epidemiology. 2nd edition. Geneva - Switzerland: World Health Organization; 2006. pp 39-60, 99-114, 165-177.
 • 2. Stone DB, Armstrong WR, Macrina DM, Pankau JW: Introduction to epidemiology. Dubuque, IA - USA: Brown & Benchmark Publishers; 1996. pp 1-10, 163-190.
 • 3. Farmer R, Lawrenson R, Miller D: Epidemiology and public health medicine. 5th edition. Oxford - U.K.: Blackwell Publishing; 2004. pp 143-177.
 • 4. Varkey P: Mayo clinic preventive medicine and public health board review. Edited by Prathibha Varkey. New York - United States: Mayo Clinic Scientific Press - Oxford University Press; 2010. pp 253-299.
 • 5. Study material for public health and healthcare administration (20 chapters / questions) CAN BE BORROWED at the Department of Public Health A21, office 321. Students MUST return it back the day of examination in good condition.
 • The study material is part of the Public Health State Examination Questions (Group C)
 • 6. Seminar papers (Forty-two) in the subject’s vault VLVZ9X1c - Public Health State Examination Questions (Group D).
 • *
 • *
 • RECOMMENDED LITERATURE
 • *
Výukové metody

Přednášky.

Nastudování VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY.
Studentům, kteří budou vypracovávat výzkumné projekty či psát seminární práce během třetího, čtvrtého či pátého roku studia, je velmi doporučeno zapsat si následující předměty:

 VSIL021 - Information literacy - (3 kredity) - e-learning.
 VSKP041 - Kurz práce s informačními zdroji a nástroji (4 kredity).

Metody hodnocení
1.   Pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce je požadováno, aby student získal zápočet z předmětu VLVZ9X1c.


***Tento předmět je součástí Státní rigorózní zkoušky ze Zdraví, prevence, zdravotnictví***.
Viz kompletní informaci v ISu k předmětu VLZP11XX - Zdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/VLVZ9X1p