BSOP021 Ošetřovatelské postupy

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková (cvičící)
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BSOP021/01: Po 11:00–12:40 N03013/213
BSOP021/02: Po 11:00–12:40 N03016/216a
Předpoklady
BSPC011 Ošetř. proces a potřeby člov.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou dentifikovány v rovině kognitivní, psychomotorické i postojové. Předmět Ošetřovatelské postupy patří mezi teoreticko – praktické předměty s převahou nácviku praktických činností a získávání základních ošetřovatelských dovedností. Předmět navazuje na poznatky dalších odborných předmětů, zejména ošetřovatelství a preklinických medicínských disciplin. Výuka probíhá v odborných učebnách, které simulují podmínky klinického pracoviště. Studenti dodržují pravidla ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a jsou vedeni k akceptování práv nemocných v duchu holistického pojetí ošetřovatelství a k rozvoji komunikačních dovedností. Ve výuce jsou respektovány obecně závazné normy ošetřovatelských postupů a využívány nejnovější poznatky v oboru. Získané vědomosti a dovednosti studenti aplikují v klinické praxi při výuce odborné ošetřovatelské praxe. Na konci tohoto předmětu budou studenti schopni: - zvládnout odbornou terminologii - orientovat se v související odborné literatuře - identifikovat problémy nemocného a na jejich základě formulovat ošetřovatelskou diagnózu (zvládat orientaci v problematice ošetřovatelského procesu) - definovat požadavky na účelnou a holistickou ošetřovatelskou péči - poskytovat ošetřovatelskou péči osobám s imobilizačním obvazem - aplikovat své vědomosti při přípravě a asistenci ke specifickým vyšetřením (punkce, endoskopie) - realizovat činnosti na základě získaných vědomostí při podávání různých forem léků, aplikaci injekcí, přípravě a asistenci infuze, transfuze - realizovat ošetřovatelský proces v rámci předoperační přípravy a pooperační péče o pacienty - realizovat ošetřovatelský proces v rámci péče o pacienta se stomií
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu bude schopen• podávat léky ve všech formách (p.o., do oka, do ucha, do nosu, na kůži, per rectum, do dýchacích cest – inhalace, oxygenoterapie) • připravit a aplikovat injekce, infuze, transfuze a krevní deriváty • zajistit periferní žilní vstup • je schopen u pacienta zajistit předoperační přípravu a pooperační péči • poskytnout péči u pacienta se stomií • zajistit přípravu a asistenci u specializovaného vyšetření/výkonu (např. punkce, endoskopie) • poskytnout ošetřovatelskou péči u pacienta s imobilizačním obvazem
Osnova
 • Podávání všech forem léků (per os, do oka, do ucha, do nosu, na kůži, per rektum, do dýchacích cest - inhalace, oxygenoterapie).
 • Aplikace injekcí (i.d., s.c., i.m., i.v).
 • Příprava a asistence při podávání infuzí,transfuzí a krevních derivátů.
 • Zajištění periferního žilního vstupu.
 • Ošetřovatelský proces v rámci předoperační přípravy a pooperační péče.
 • Ošetřovatelský proces při péči o pacienta se stomií.
 • Činnost sestry při přípravě a asistenci ke specializovanému vyšetření (punkce, endoskopie).
 • Ošetřovatelský proces u jedinců s imobilizačním obvazem.
Literatura
  povinná literatura
 • BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9313-3. PURL url epub html info
 • BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8607-4. epub html url PURL info
 • POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ a Nikola SIKOROVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 171 s. ISBN 978-80-210-7415-6. info
 • TRACHTOVÁ, Eva, Gabriela TREJTNAROVÁ a Dagmar MASTILIAKOVÁ. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Vyd. 3., nezměn. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. 185 s. ISBN 9788070135532. info
 • POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ, Andrea MENŠÍKOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2., doplněné a přepracova. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 128 stran. ISBN 9788021092976. info
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu : učební texty pro vyšší zdravotnické školy, bakalářské a magisterské studium, specializační studium sester. Čtvrté rozšířené vydá. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2018. 261 stran. ISBN 9788070135907. info
  doporučená literatura
 • Ošetřovatelské diagnózy : definice a klasifikace 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru, Translated by Pavla Kudlová. 10. vydání, 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. 439 stran. ISBN 9788024754123. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II : speciální část. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 272 s. ISBN 9788024734200. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I : obecná část. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 228 s. ISBN 9788024734194. info
 • Výkladový ošetřovatelský slovník. Translated by Veronika Di Cara - Helena Vidovičová. První české vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. 568 stran. ISBN 9788024722405. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ a Marie ZAJÍČKOVÁ. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualizované a doplněné. Praha: Grada, 2006. 171 stran. ISBN 8024714434. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024714426. info
 • KRIŠKOVÁ, Anna. Ošetrovateľské techniky -- metodika sesterských činností :učebnica pre fakulty ošetrovatel'stva. Druhé, prepracované a dopl. Martin: Osveta, 2006. 779 stran. ISBN 9788080632022. info
 • MAREČKOVÁ, Jana. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 264 s. ISBN 8024713993. info
 • KOZIEROVÁ, B., G. ERBOVÁ a R. OLIVIEROVÁ. Ošetrovatelstvo I. a II. díl. Martin: Osveta, 1995. info
Výukové metody
- přednášky - problem based metody výuky - EBN (evidence based nursing) - skupinové diskuse - skupinová práce - praktické demonstrování a procvičení modelových situací, ošetřovatelských intervencí, postupů - studenti mohou využívat e-learningovou podporu výuky
Metody hodnocení
Aktivní účast na cvičeních, 100% docházka. Prokázání znalostí a dovedností při průběžném hodnocení - písemné testy v průběhu semestru(minimálně 75% úspěšnost). Úspěšné absolvování teoretické a praktické zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BSOP021