MIKED021p Edukace v práci sestry v intenzivní péči - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0.7/0/0. 10. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (přednášející)
Silvie Doubravská (pomocník)
Gabriela Rozínková (pomocník)
Garance
PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 27. 2. 8:00–9:40 N03009/209, Čt 12. 3. 9:50–11:30 N03009/209, Čt 26. 3. 9:50–11:30 N03009/209, Čt 9. 4. 9:50–11:30 N03009/209, Čt 28. 5. 8:00–9:40 N03009/209
Předpoklady
MIKDI011p Didaktika interakce v IP-př. && MIKDI011c Didaktika interakce v IP-sem. || MIKDI011s Didaktika interakce v IP-sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- identifikovat role edukátora; - identifikovat potřeby edukantů v edukačním procesu; - realizovat edukaci v rámci poskytované ošetřovatelské péče v intenzivní péči. Předmět poskytne poznatky z oboru pedagogiky a andragogiky tak, aby byl student schopen se orientovat v teoretických znalostech z pedagogiky a mohl tyto poznatky využít v rámci své edukační činnosti u klientů, rodiny a spolupracovníků.
Student bude aktivně zapojen do edukačního procesu a bude mít možnost procvičit své znalosti a dovednosti v rámci modelových situací. Při výuce budou využívány mezioborové vztahy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - používat zásady vzdělávání dospělých při své práci; - orientovat se v problematice edukace pacientů na pracovištích intenzivní péče; - identifikovat potřeby edukantů; - identifikovat bariéry v edukačním procesu; - respektovat specifické zvláštnosti edukantů s ohledem na diagnózu, fázi nemoci, věk, handicap apod.; - navrhovat a vypracovávat plány edukace pacienta, příp. rodinných příslušníků a jiných osob; - připravovat edukační materiály.
Osnova
 • Edukace pacientů a jiných osob. Specifika edukace dětí, seniorů, cizinců a zvláštních skupin nemocných. Osobnost edukátora. Proces edukace – zhodnocení a posouzení edukanta, vyhodnocení edukačních potřeb. Projektování edukace, edukační cíle, didaktické zásady, didaktické formy, edukační metody, učební pomůcky a didaktická technika. Sestavování edukačních plánů s přihlédnutím na specifika intenzivní péče. Realizace a hodnocení edukačního procesu v podmínkách intenzivní medicíny. Dokumentace v edukačním procesu. Edukační materiály. Zdravotní gramotnost, compliance, adherence.
Literatura
  povinná literatura
 • SVĚRÁKOVÁ, Marcela. Edukační činnost sestry : úvod do problematiky. První vydání. Praha: Galén, 2012. 63 stran. ISBN 9788072628452. info
 • JUŘENÍKOVÁ, Petra. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publisching, a. s., 2010. 80 s. ISBN 978-80-247-2171-2. info
  doporučená literatura
 • MAGERČIAKOVÁ, M. Edukácia v ošetrovateľstve 1. 1. vyd. Ružomberok: Fakulta Zdravotnictva Katolickém univerzity, 2007. 105 s. ISBN 978-80-8084-221-5
 • ŠPATENKOVÁ, Naděžda a Lucie SMÉKALOVÁ. Edukace seniorů : geragogika a gerontodidaktika. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 232 stran. ISBN 9788024754468. info
  neurčeno
 • NEMCOVÁ, Jana a Edita HLINKOVÁ. Moderná edukácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2010 ISBN 978-80-8063-321-9
 • NEMCOVÁ, Jana a Edita HLINKOVÁ. Moderná edukácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2010 ISBN 978-80-8063-321-9
 • TOMOVÁ, Šárka a Jana KŘIVKOVÁ. Komunikace s pacientem v intenzivní péči. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 134 stran. ISBN 9788027100644. info
 • KUBEROVÁ, Helena. Didaktika ošetřovatelství. Translated by Dagmar Pilařová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 246 s. ISBN 9788073676841. info
 • PLEVOVÁ, Ilona a Regina SLOWIK. Komunikace s dětským pacientem. 1. vydání. Praha: Grada, 2010. 247 stran. ISBN 9788024729688. info
 • MAGUROVÁ, Dagmar a Ľudmila MAJERNÍKOVÁ. Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2009. 155 s. ISBN 9788080633264. info
 • BENEŠ, Milan. Andragogika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 135 s. ISBN 9788024725802. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 5. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 322 s. ISBN 978-80-7367-416-8. info
 • DOSTÁL, Jiří. Učební pomůcky a zásada názornosti. Olomouc: Votobia, 2008. ISBN 978-80-7220-310-9. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Androdidaktika. Vyd. 2. přeprac. Praha: ASPI, 2004. 146 s. ISBN 8073570459. info
 • PETŘKOVÁ, Anna a Rozália ČORNANIČOVÁ. Gerontagogika : úvod do teorie a praxe edukace seniorů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 92 s. ISBN 8024408791. info
Výukové metody
přednáška, diskuze
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínky ukončení předmětu: vypracování a prezentace seminární edukační práce z oblasti intenzivní medicíny včetně vypravování informačního materiálu.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/MIKED021p