VLPD11Xpp Pediatrie - předpromoční praxe

Lékařská fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/4/0. 60. 8 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (přednášející)
MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martina Ambrozová (cvičící)
MUDr. Lukáš Cintula (cvičící)
MUDr. Klára Hájková (cvičící)
MUDr. Eliška Hloušková (cvičící)
MUDr. Matěj Hrunka (cvičící)
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marek Jeřábek (cvičící)
MUDr. František Jimramovský, MHA (cvičící)
MUDr. Tomáš Jimramovský (cvičící)
MUDr. Martin Jouza (cvičící)
MUDr. Tomáš Juřenčák (cvičící)
MUDr. Lucie Kalichová (cvičící)
MUDr. Petra Kostroňová (cvičící)
MUDr. Beáta Krejčířová (cvičící)
MUDr. Erik Nedorost (cvičící)
MUDr. Dana Novotná, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Papež, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jakub Pecl (cvičící)
MUDr. Tereza Pinkasová (cvičící)
MUDr. Kateřina Popková (cvičící)
MUDr. Magdalena Rohanová (cvičící)
doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Helena Schneiderová (cvičící)
MUDr. Simona Schniererová (cvičící)
MUDr. Kateřina Slabá (cvičící)
MUDr. Eva Slouková (cvičící)
MUDr. Josef Šikula (cvičící)
MUDr. Petr Tinka (cvičící)
MUDr. Marie Venclů (cvičící)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Mgr. Eliška Chlupová (pomocník)
Petra Pavliňáková (pomocník)
Ing. Kateřina Sehnalová (pomocník)
Mgr. Jana Šlancarová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
Pediatrická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Milena Burianová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta (90,00 %), Klinika dětské onkologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta (10,00 %)
Předpoklady
VLSP03X Samostatná práce-VL && VLPD1033c Pediatrie III - cvičení && ( VLPG9X1 Porodnictví a gynekologie || VLPG1022p Porod.a gynek II - přednáška ) && VLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && VLNE9X1p Neurologie - přednáška && ( VLON9X1p Klinická onkologie || VLON091 Klinická onkologie ) && VLPY9X1p Psychiatrie - přednáška && VLCH9X33c Chirurgie III - cvičení && ( VLIN9X22p Infekční nemoci II || VLIN9X22 Infekční nemoci II ) && VLVL101 Vnitřní lékařství - přednáška && VLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV && VLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && VLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR && VLAJ0222 Angličtina 1 II -p && ( VLLT0222 Zákl. lék. terminol. II. -c || VLLT0222s Základy lék. terminol. II -s ) && VLTZ0754 Teoret.zákl.klinické med.IV-s && VYCET ( 3 , VLADV071 Anatomie dětského věku , VLAF091 Apl. a klin. farmakologie , VLAL081 Anesteziolog.a léčba bolesti I , VLIA081 Klin.imunol. a alergol. , VLKB091 Klinická biochemie , VLKF091 Vybr.kapitoly z klin.farmak. , VLNO071 Novinky v oftalmologii , VLPM071 Právní apekty v medicíně , VLPM081 Paliativní medicína , VLRL081 Léčivé rostliny , VLTL081 Tělovýchovné lékařství , VLAT081 Základy antimikrobiál. terapie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení v pediatrii je seznámení studentů s problematikou léčebné a preventivní péče v oboru. Po absolvování cvičení bude student schopen: provést celkové objektivní fyzikální vyšetření dítěte; zhodnotit fyzikální nálezy a odlišit je od nálezů patologických. Student zná standardní diagnostické procedury a testy u jednotlivých klinických stavů dítěte a dokáže je aplikovat do praxe. Student je schopen odůvodnit provedení základních laboratorních a vyšetřovacích metod u určitých okruhů chorob. Student se seznamuje a pracuje se zdravotnickou dokumentací. Na konci kursu by student měl být schopen stanovit diagnózu a navrhnout postup léčby.
Výstupy z učení
Student umí:
- samostatně a kvalifikovaně vyšetřit dítě všech věkových kategorií
- posoudit jeho vývoj ve všech složkách
- rozpozná patologický nález při fyzikálním vyšetření, na jeho základě umí indikovat laboratorní a jiná pomocná vyšetření a interpretovat jejich výsledky
- zvládá obecné zásady i zvláštnosti farmakoterapie dětského věku, rehabilitační péče, psychologické podpory
Osnova
 • 1. a 2.týden:
 • - samostatná práce studenta na odděleních kliniky pod vedením kmenového lékaře
 • - každodenní vizita u určených pacientů
 • - diferenciálně diagnostická rozvaha s návrhem vyšetřovacího postupu a terapie po předcházející konzultaci
 • - doprovod dětí na konziliární vyšetření
 • - prostudování dokumentace ostatních hospitalizovaných pacientů
 • - komunikace s rodiči i dětmi všech věkových kategorií
 • - vypracování anamnézy a celkové vyšetření u nově přijímaných pacientů
 • 3.týden:
 • - seznámení se s provozem specializovaných odborných ambulancí a onkologického stacionáře
 • - přítomnost na lékařské službě první pomoci
 • V průběhu praxe 2x seminář případových studií
Literatura
  doporučená literatura
 • BLÁHOVÁ, Květa, Filip FENCL a Jan LEBL. Pediatrická propedeutika. Třetí, přepracované a ro. Praha: Galén, 2019, 246 stran. ISBN 9788074924422. info
 • LEBL, Jan, Jan JANDA, Petr POHUNEK a Jan STARÝ. Klinická pediatrie. Druhé vydání. Praha: Karolinum, 2014, xix, 698. ISBN 9788024626970. info
 • NOVÁK, Ivan. Intenzivní péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Galén, 2008, 579 s. ISBN 9788024614748. info
 • KLIEGMAN, Robert, Bonita STANTON, Joseph W. ST. GEME a Nina Felice SCHOR. Nelson textbook of pediatrics. Edited by Richard E. Behrman. 20th edition. Philadelphia: Elsevier, 2016, lxviii, 17. ISBN 9781455775668. info
 • MARCDANTE, Karen J. a Robert KLIEGMAN. Nelson essentials of pediatrics. Eighth edition. Philadelphia: Elsevier, 2019, xiii, 818. ISBN 9780323511452. info
 • FREMUTH, Jiří, František STOŽICKÝ a Josef SÝKORA. Propedeutika dětského lékařství. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021, 141 stran. ISBN 9788024647418. info
  neurčeno
 • Praktická pediatrie : obvyklé diagnostické a léčebné postupy na Pediatrické klinice v Motole. Edited by Jan Lebl - Jan Janda - Petr Pohunek. 1. vyd. Praha: Galén, 2008, 189 s. ISBN 9788072625789. info
 • KOPEČNÁ, Lenka a Milena BURIANOVÁ. Pediatrie - kontrolní otázky. 1. vyd. Brno: LF MU, 2000, 55 s. ISBN 80-210-2432-1. info
Výukové metody
Samostatná práce studenta na odděleních kliniky pod vedením lékař. Seznámení se s ambulantním provozem. Přítomnost na lékařské službě první pomoci
Metody hodnocení
Případová studie (ústní i písemná forma)
Praktická zkouška(demonstrace dovedností)
Informace učitele
Praxe probíhá na odděleních a ambulancích Pediatrické kliniky FN Brno,Černopolní 9.
Šatny: pavilon A (naproti vrátnice, kde jsou k vyzvednutí klíče). Skřínky v šatně je nutno každý den uvolnit. Pomůcky: plášť, přezůvky, fonendoskop (bez pomůcek nelze praxi absovovat).
Stážovací archy - jsou vypsány jmenovitě. K vyzvednutí na sekretariátě Pek. Potvrzení přítomnosti: vždy nutné datum + jmenovka lékaře !
Omluvená nepřítomnost:
*vyžadována 90% účast na praxi – tj. 1,5 dne bude omluveno
*při praxi na ambulancích - 1 den - pokud bude odstážováno LSPP ve stejný den i na dopolední ambulanci
*nepřítomnost pro zkoušku z jiného předmětu je nutno nahradit.
Nahrazování:
*po domluvě na oddělení, kde student chyběl.
*stáž na ambulancích možno nahradit odpoledne /po domluvě/
*LSPP možno nahradit ve volných dnech dle rozpisu, popř. o víkendu /max 2 studenti v daný čas/
Zápočet:
*zadává asistent příslušného oddělení poslední den praxe
*studenti, kteří končí praxi na ambulancích – odevzdají souhrnně stážovací listy k zapsání zápočtu na sekretariát kliniky
*pokud nebude odevzdán stážovací list a kazuistika na sekretariát, nelze zapsat zápočet do IS muni
Rozpis studentů do skupin je umístěn na nástěnce u sekretariátu Pek 4. podlaží, pavilon C, vložen do ISmuni- Studijní materiály -Organizační pokyny.
Studenti budou rozděleni do tří skupin a po týdnu se střídají v režimu:
*týden praxe na odděleních dopoledne
*týden praxe na odděleních odpoledne
*týden stáž na ambulancích s LSPP
Předpromoční praxe na odděleních:
*nejedná se o stáž, ale o praxi
*každá skupina je rozdělena do 5 podskupin na všechna oddělení kliniky- celý týden na jednom oddělení, zde náplň práce mladšího sekundáře s kontrolou ošetřujícího kmenového lékaře.
*podrobnější informace o organizaci praxe až na určeném oddělení, neboť systém práce na jednotlivých odděleních se liší
*při dopolední praxi - zadání pacienta ke zpracování formou kazuistiky, (bližší informace u asistenta oddělení). Zhodnocené kazuistiky předá asistent na sekretariát souhrnně, zde bude založena do protokolu SRZ
*náplň práce při odpolední praxi zůstává stejný, je ale možno dle vytížení na odděleních kombinovat případně se stáží na ambulancích
*přítomnost na velké vizitě /Po-odd.56 12:30 hod/ St-odd.48a67 13:30hod/ Čt-odd.69+46 13:30hod/ a referování přidělených pacientů velké vizitě
Předpromoční praxe na ambulancích:
*3. dny ambulance + 1.den na onkologickém stacionáři + 1. den LSPP.
*maximálně 2 studenti v ambulanci, střídání po 2 hodinách
*V den LSPP přicházejí studenti na ambulanci LSPP až od 16 hod, popř. 18 hodin.
Semináře: V průběhu praxe mohou být zařazeny jeden nebo dva nepovinné semináře
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024.