STFA0721 Farmakologie I

Lékařská fakulta
podzim 2002
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. PhDr. Jan Kovařík, DrSc. (přednášející), prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (zástupce)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (přednášející)
Ing. Pavel Musil (přednášející)
PharmDr. Miroslav Dostálek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Unar Vinklerová, Ph.D., MBA (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • PŘEDNÁŠKY:
 • 1. .Úvod do studia farmakologie. Vývoj moderní farmakologie, postavení v systému medicínské výuky, významné postavy v historii farmakologie.
 • 2. Obecné farmakologické pojmy. Druhy farmakoterapie a druhy účinků léků. Terapeutická šíře a terapeutický index léků. Teratogenní účinky léků.
 • 3. Způsoby aplikace léků a jejich inovační trendy. Mechanismy účinků léků - nespecifické a specifické.
 • 4. Subklasifikace lékových receptorů a vazebných míst. Funkce autoreceptorů a heteroreceptorů.
 • 5. Osud léčiva v organismu. Resorpce, distribuce, biotransformace, vylučování.
 • 6. Účelná farmakoterapie, Význam farmakologické anamnézy, monitorovaní farmakoterapie, farmakoterapeutické riziko.
 • 7. Farmakogenetika. Kombinované účinky léčiv. Interakce léčiv na různých úrovních.
 • 8. Farmakologie dětského věku. Obecné principy, farmakokinetické a farmakodynamické zvláštnosti. Farmakoterapie v novorozeneckém údobí.
 • 9. Faktory ovlivňující účinek léčiva, fyziologické a patofyziologické vlivy, změna účinku léčiva při opakované aplikaci.
 • 10. Nežádoucí účinky léčiv. Toxické reakce. Obecné zásady terapie otrav.
 • 11. Vegetativní nervový systém, mediátory, přehled. Adrenergní mediace, sympatomimetika s alfa-účinkem a beta-účinkem. Sympatolytika přímá a nepřímá. Farmakologie ligandů alfa2 pre- i post-synaptických receptorů.
 • 12. Hodnocení nového léčiva experimentální a klinické. Farmakoterapeutické riziko. Správná klinická praxe.
 • 13. Klinické zkoušení léků - spolupráce klinického farmakologa a lékařů v praxi.
 • 14. Farmakoterapie nádorových onemocnění. Indikace, kombinace léčivých přístupů, nežádoucí účinky.
 • 15. Cholinergní mediace. Parasympatomimetika přímá, inhibitory cholinesterázy. Parasympatolytika. Ganglioplegika. Myorelaxancia pachy- a lepto-kurarová. Farmakologie autonomního enterického nervového systému.
 • CVIČENÍ:
 • 1. I. ÚVOD DO STUDIA FARMAKOLOGIE. Náplň oboru, obsah teoretické a praktické výuky, povinné a doporučené učební texty. Výpočty ve farmakologii. Videozáznam: Had a váhy. II. OBECNÉ ZÁSADY PRESKRIPCE LÉKŮ. Úvod do recepturní terminologie. Lékařský předpis a jeho náležitosti. Předepisování IPL a HVLP. Čs. lékopis. Lékové inkompatibility. Ustanovení o omamných látkách.
 • 2. I. PEVNÉ A POLOTUHÉ LÉKOVÉ FORMY PRO INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVU A HROMADNOU VÝROBU - způsob předepisování, ukázky. Videozáznam: Externí léčebné prostředky (Praeparatio) II. PŘESTUP LÉČIV PŘES BIOLOGICKÉ MEMBRÁNY
 • 3. I. TEKUTÉ LÉKOVÉ FORMY PRO POVRCHOVOU A VNITŘNÍ APLIKACI. Injekční a infuzní roztoky. Požadavky na injekce. DOKONČENÍ OBECNÉ RECEPTURY. Plynné lékové formy. Výpočet dávek pro děti. Videozáznamy: Výroba tablet, čípků, injekcí a infuzí. II. ÚVOD DO EXPERIMENTÁLNÍ FARMAKOLOGIE Význam experimentu ve farmakologii. Pokusná zvířata. Etická stránka farmakologických experimentů. Protokol. Videozáznam: Práce s laboratorními zvířaty. Vliv aplikačního způsobu na účinek pentobarbitalu u potkanů. Experimenty: ZÁSADY OBECNÉ FARMAKOLOGIE, PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA LÉKOVÝCH FOREM
 • 4. I. TEST z latinské terminologie a obecné receptury. ÚVOD DO FARMAKOKINETIKY Základní farmakokinetické procesy a parametry. Farmakokinetika intravaskulárního a extravaskulárního podání léčiva. Praktický výpočet základních farmakokinetických parametrů po i.v. a p.o. podání léčiva. II. VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ TECHNIKY VE FARMAKOKINETICE. Modelování farmakokinetických dějů pomocí programu MW PHARM. Terapeutické monitorování plazmatických koncentrací léčiva. Úprava dávkování při poruchách ledvinných funkcí.
 • 5. I. TEST NÁSLEDNĚ DISKUTOVANÝ z probrané látky. FARMAKOLOGIE VEGETATIVNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU I. Terminologie, receptory, agonisté a antagonisté. Možnosti farmakologického ovlivnění sympatiku. Videozáznam: Ovlivnění beta-receptoru. II. FARMAKOLOGIE VEGETATIVNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU II. Možnosti farmakologického ovlivnění parasympatiku. Videozáznam: Farmakologie VNS - cholinergní transmise. ZÁPOČET.
Literatura
 • Lincová: Základní a aplikovaná farmakologie
 • HADAŠOVÁ, Eva, Jana NOVÁKOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ a Olga ZELENKOVÁ. Praktická cvičení z farmakologie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 97 s. Skripta. ISBN 80-210-2694-4. info
 • ZELENKOVÁ, Olga a Alexandra ŠULCOVÁ. Speciální stomatologická receptura pro praktická cvičení z farmakologie. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 30 s. ISBN 80-210-2433-X. info
 • ŠULCOVÁ, Alexandra. Poznámky k přednáškám z farmakologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 97 s. ISBN 80-210-0640-4. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá dvousemestrálně, formou přednášek (kontinuálně po celý semestr) a cvičení (blokově), vše je povinné. Ukončení - rigorózní zkouška složená ze 2 částí: I. praktická část -preskripce léků, II. teoretická část - ústní projev, student si vylosuje 1 trojotázku a písemný projev, multivýběrový test.
SYLABUS POŽADOVANÉ LÁTKY KE ZKOUŠCE Z FARMAKOLOGIE
Obecná farmakologie
Definice, Pharmacopoea, léková preskripce.
Způsoby aplikace léků, absorpce, distribuce, biotransformace, exkrece, základy farmakokinetiky.
Farmakodynamika, specifické a nespecifické mechanismy účinků léků, receptorová teorie účinků léků, vztah dávka-účinek a koncentrace-účinek, racionální a neracionální lékové kombinace.
Farmakogenetika.
Nežádoucí účinky léků, toxické vedlejší účinky, alergické reakce, sekundární vedlejší účinky, látková závislost.
Lékové interakce, farmakodynamické interakce, farmakokinetické interakce, interakce mezi složkami potravy a léky.
Vývoj nového léku, klinické pokusy.
Obecné zásady terapie otrav.
Speciální farmakologie
Psychoaktivní látky, neuroleptika, antidepresiva, trankvilizéry, psychostimulancia, nootropika, psychotomimetika, hypnosedativa, anorektika.
Analgetika. Opioidy, nenarkotická analgetika. Nesteroidní antiflogistika.
Celková a lokální anestetika.
Myorelaxancia. Antikonvulsiva, antiepileptika.
Antiparkinsonika. Antiemetika.
Ganglioplegika.
Léky ovlivňující sympatický nervový systém, přímá a nepřímá sympatomimetika, selektivní a neselektivní antagonisti adrenergních receptorů, sympatolytika.
Látky ovlivňující parasympatický nervový systém, přímá a nepřímá cholinergika, parasymaptolytika.
Hormony hypothalamu, hypofýzy, štítné žlázy, antithyreoidální látky, insulin, perorální antidiabetika, antihypoglykemika, glukokortikoidy, mineralokortikoidy, estrogeny, antiestrogeny, progestiny, hormonální antikoncepce, androgeny, antiandrogeny, anabolika, ikosanoidy, tokolytika.
Histamin, H1, H2 antihistaminika.
Krevní náhrady, hemostatika, antikoagulancia.
Hypolipidemika.
Kardiotonika, antiarytmika, antianginosní látky, antihypertensiva, diuretika, antidiuretika.
Antiastmatika, antitusika, expektorancia.
Acida a digestiva, antacida, látky snižující motilitu GIT, prokinetika, laxancia, choleretika a cholekinetika.
Kontrastní látky.
Vitamíny.
Antiinfekční látky, antibiotika, antituberkulotika, antimykotika, antimalarika, sulfonamidy, chemoterapeutika.
Imunomodulancia, imunosupresiva.
Chemoterapeutika nádorových onemocnění, blokátory mitosy, alkylační činidla, antimetabolity, ostatní cytostatika, antibiotika, hormony, radioaktivní isotopy.
Informace učitele
Výuka probíhá na Farmakologickém ústavu, Joštova 10. Úřední hodiny sekretariátu denně - 13.00 - 14.00, tel.: 05 - 42 126 375. Literatura základní: 1, 2, 3. Literatura doplňková: 4. Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005.