VSFY032 Fyziologie

Lékařská fakulta
podzim 2002
Rozsah
0/0/0. 23 kr. Ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miloslav Kukleta, CSc. (přednášející)
MUDr. Alena Damborská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Drahoslava Mrázová (cvičící)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc.
doc. MUDr. Milena Šimurdová, CSc.
Garance
prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Literatura
  • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed AL-KUBATI, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 78 s. ISBN 80-210-2654-5. info
  • TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 1999. 612 s. ISBN 8071697885. info
  • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. Vyd. v ČR 1. Jinočany: H & H, 1995. xiii, 681. ISBN 80-85787-36-9. info
  • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. Translated by Eliana Trávníčková. 2. čes. vyd. Praha, 1993. 352 s. ISBN 80-85623-79-X. info
  • BRAVENÝ, Pavel. Poznámky k přednáškám z fysiologie. 2., přeprac. vyd. Jinočany: H & H, 1992. 281 s. ISBN 80-85467-60-7. info
Metody hodnocení
Přednášky.Praktická cvičení a semináře + demonstrace. INFORMACE PRO STUDENTY OPAKUJÍCÍ 2.ROČNÍK (všeobecné lékařství + stomatologie) z jakéhokoli důvodu (nesložení zkoušek, přerušení studia, znovupřijetí, mimořádné studium) ü Všichni studenti si u asistenta, který je zodpovědný za udělení zápočtu studijní skupině, ke které byli oficiálně přiděleni studijním oddělením, založí kartu. ü Pokud studenti mají udělen v indexu zápočet z fyziologie za praktická cvičení a za semináře jak v zimním, tak v letním semestru, je jim tato část výuky vedením Fyziologického ústavu oficiálně uznána za splněnou. ü Podle vlastního uvážení studentů, kterým byla praktická výuka uznána, lze tuto absolvovat v omezeném rozsahu po domluvě s asistentem. Také účast na seminářích vychází z vlastního zájmu studentů o probíraná témata. ü Studentům, kteří byli přijati na základě nového přijímacího řízení a složili zkoušku z fyziologie (jak praktickou, tak ústní) s celkovým výsledkem dobře (3), je uznána praktická zkouška a dostaví se pouze k ústní části. Studentům, kteří absolvovali praktickou zkoušku, ale bez úspěšného zakončení ústní, se zkouška neuznává a je třeba ji opakovat. ü Podrobnější informace o konané výuce fyziologie (náhradní termíny praktické výuky, prohlídky praktik před zkouškou v letním semestru) najdete na vývěsce ve zvýšeném přízemí před praktiky, nebo na webové stránce Fyziologického ústavu. UPOZORNĚNÍ: Znalosti z praktické výuky jsou důležitou součástí i ústní zkoušky!!!
Informace učitele
Rozpis výuky fyziologie je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu nebo na webové stránce.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Kdo umí - umí, kdo neumí - jde na opravný termín.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.