BSLT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (cvičící), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (zástupce)
Mgr. Lenka Valasová (cvičící), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (zástupce)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (náhr. zkoušející)
PhDr. Hana Reichová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
PhDr. Marta Severová (náhr. zkoušející), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (zástupce)
Garance
Mgr. Jarmila Šafránková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BSLT011/01: Út 10:10–11:50 S115
BSLT011/02: St 12:40–14:20 KOM S117
Předpoklady
Základní znalosti latinského jazyka usnadní studium předmětu a lze je považovat za užitečnou součást vzdělanostního vybavení studenta při vstupu na fakultu, i když nejsou obligatorním předpokladem osvojování učiva v úvodní fázi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl výuky: Získání jazykových znalostí nezbytných pro pochopení základních lékařských pojmů především z okruhu anatomie a vybraných klinických oborů.
Obecná charakteristika předmětu: Lékařská latina má povahu přípravného předmětu, jehož smyslem je usnadnit studentům základní orientaci v odborném jazyce. Koncepce výuky vymezuje tři hlavní úlohy: zprostředkovat elementární odborný slovník, v němž dominují substantiva a adjektiva, poskytnout poučení o pravidelné jmenné flexi a uvést do nauky o slovotvorbě v odborné rovině. K tomu přistupuje informativní pohled na vybraná témata z teorie a historie lékařské terminologie.
Osnova
 • LÉKAŘSKÁ LATINA - cvičení. Rozpis výuky.
 • 1. týden: Úvod do studia předmětu: význam a obsah kursu, metodické pokyny, studijní literatura. Latinská abeceda a výslovnost. Základní jmenné kategorie a jejich specifika v medicínské terminologii. Latinská a řecká substantiva I. deklinace, adjektiva I. deklinace.
 • 2. týden: Skladební vztahy mezi členy víceslovných termínů, slovosled. Latinská a řecká substantiva II. deklinace, adjektiva II. deklinace.
 • 3. týden: Latinská substantiva III. deklinace. Poznámky k  anatomickému názvosloví.
 • 4. týden: Řecká substantiva III. deklinace. Poznámky ke klinické terminologii.
 • 5. týden: Adjektiva III. deklinace (typ trojvýchodný, dvojvýchodný, jednovýchodný).
 • 6. týden: Latinská substantiva IV. a V. deklinace. Hlavní postavy antického lékařství.
 • 7. týden: Stupňování adjektiv (pravidelné, nepravidelné, neúplné).
 • 8. týden: Číslovky: základní, řadové, číselná násobná příslovce; vyjádření počítaného předmětu.
 • 9. týden: Slovesa (1): infinitiv, imperativ, konjunktiv prézentu pasiva. Jak rozumět receptu.
 • 10. týden: Slovesa (2): participium prézentu aktiva a perfekta pasiva. Remedia.
 • 11. týden: Slovotvorba (1) - základní zákonitosti derivace. Produktivní latinské prefixy.
 • 12. týden: Produktivní řecké prefixy. Synonymie a antonymie předpon.
 • 13. týden: Produktivní latinské a řecké sufixy. Polysémie přípon.
 • 14. týden: Slovotvorba (2) - základní pravidla kompozice. Nejužívanější latinské a řecké komponenty.
 • 15. týden: Požadavky ke zkoušce. Klauzurní test.
Literatura
 • MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 2. dotisk 5., nezm. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 187 s. ISBN 978-80-210-4072-4. info
 • KÁBRT, Jan a Jan KÁBRT JR. Lexicon medicum. Druhé, dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2004. 1136 s. ISBN 80-7262-235-8. info
 • První titul je základní, druhý doplňkový.
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:BSLT011!
Metody hodnocení
Přítomnost ve cvičeních je povinná, tolerují se nanejvýš dvě absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu.
Výuka je ukončena zkouškou (zk), předpokladem připuštění k ní je úspěšné absolvování klauzurního testu se zaměřením na skloňování a slovotvorbu. Samotná zkouška probíhá písemnou i ústní formou: na písemné vypracování zadaných úkolů navazuje krátký pohovor. Student má prokázat znalost probraných jazykových prostředků, jevů a pravidel nezbytných pro základní orientaci v řecko-latinské lékařské terminologii zvláště v kontextu studovaného oboru.
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na nástěnkách oddělení cizích jazyků.
Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště (Komenského nám. 2) v pondělí a středu od 12.00 do 14.00 hod., v úterý, čtvrtek a pátek od 09.00 do 11.00 hod., tel. 549 494 858.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.