MFAM0721 Antropomotorika I

Lékařská fakulta
podzim 2009
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Rozvrh
Pá 11:20–12:10 N03329
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s oborem Antropomotorika a jeho postavením a významen vzhledem k ostatním kinantropologickým vědám. Zaměřuje se jak na přirozený vývoj tak cílený rozvoj lidské motoriky, včetně zjišťování aktuálního stavu za pomoci motodiagnostických metodam. Studenti se dále seznamují s podstatou i jednotlivými kategoriemi motorického učení, talentovaností a metodami výběru talentů, konkrétními specifickými testy pohybových schopností a dovedností včetně zásad tvorby testovacích baterií a jejich hodnocení. Úspěšní absolventi předmětu budou schopni rozlišovat a hodnotit jednotlivé faktory motorických schopností a dovedností a budou schopni připravit, provést a zhodnotit výsledky motodiagnostického testování.
Osnova
  • Úvod, postavení oboru v rámci kinantropologie, historie a základní definice v oboru antropomotoriky. Vývoj motoriky člověka z pohledu fylogeneze a ontogeneze. Motorické předpoklady člověka, motorická výkonnost a její testování. Motorické učení. Pohybový talent, výběr talentů, motodiagnostika. Testování pohybové síly. Testování pohybové rychlosti. Testování pohybové vytrvalosti. Testování pohybové koordinace. Testování pohybové flexibility.
Literatura
  • Dovalil, J. Věkové zvláštnosti dětí a mládeže a sportovní trénink. Praha, Karolinum, 1998. 36 s. ISBN 80-7184-653-8.
  • Kasa, J. Antropomotorika. Bratislava, 1992.
  • Měkota, K., Novosad, J. Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 1.vyd. 175 s. ISBN 802440981X.
  • Rubáš, K. Sportovní příprava. Plzeň, KTSV Pedagogické fakulty ZČU, 1996. 142 s. ISBN 80-7082-294-5.
  • Hájek, J. Antropomotorika. Praha: PdF, U K Praha, 2001. 95 s. ISBN 80-7290-063-3.
  • Měkota, K., Cuberek, R. (editoři) Pohybové dovednosti, činnosti, výkony. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 1. vyd. 163 s. ISBN 9788024417288.
  • Čelikovský, S. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. Praha: SPN, 1990. 3. vyd. 286 s.
  • DOVALIL, J. et al. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2005. 2. vyd. 336 stran. ISBN 80-7033-928-4.
  • Měkota, K., Blahuš, P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 1. vyd. 335 s.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Frontální typ výuky s diskusí a praktickými ukázkami. Zápočtový psaný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.