BOFY0121p Fyziologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2013
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc. (přednášející)
Bc. Petra Burišková (pomocník)
Mgr. Monika Řezníčková (pomocník)
MUDr. Bc. Eva Závodná, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mirka Hanousková
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 7:00–8:40 B22/116 aula
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úspěšným absolvováním předmětu Fyziologie získá student teoretický základ pro potřeby navázání dalších znalostí ze svého oboru. Student zná podrobně zákony fungování lidského těla – jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku. Student je schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi chemickými, fyzikálními a biologickými faktory životních procesů. Podstatným cílem je, aby student získal kritické vědecké myšlení, byl schopen samostatné analýzy textu a výběru podstatných informací.
Osnova
 • Úvod do studia. Buňka (buněčná membrána, organely, morfologie, funkce), transport látek přes membránu, klidový membránový potenciál, akční potenciál.
 • Tkáň (vývoj, obecné charakteristiky, jednotlivé typy).
 • Krev (složení, funkce).Zástava krvácení. Imunitní systém.
 • Srdce (anatomie, morfologie, funkce, převodní systém srdeční). Srdeční cyklus.
 • Elektrokardiografie. Vyšetřovací metody v kardiologii.
 • Infarkt myokardu, srdeční selhání, ateroskleróza.
 • Fyziologie krevního oběhu. Zvláštnosti krevního oběhu některých orgánů.
 • Respirace ( mechanika dýchání, vitální kapacita, transport plynů).
 • Regulace dýchání. Hypoxie.
 • Ledviny (morfologie, funkce jednotlivých oddílů, endokrinní funkce).
 • Protiproudový systém ledvin, funkční zkoušky ledvin.
 • Složení tělesných tekutin, acidobazická rovnováha.
Literatura
  doporučená literatura
 • WILHELM, Zdeněk, Pavel BRAVENÝ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ a Yveta ŠTOURAČOVÁ. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 117 s. ISBN 978-80-210-5283-3. info
 • MOUREK, Jindřich. Fyziologie : učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 222 s. ISBN 9788024739182. info
 • ROKYTA, Richard. Fyziologie : pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. 2., přeprac. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2008. 426 s. ISBN 808664247X. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Florian LANG. Atlas patofyziologie. 2., české vyd. Praha: Grada, 2012. x, 406. ISBN 9788024735559. info
 • HALL, John E. a Arthur C. GUYTON. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 12th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier, 2011. xix, 1091. ISBN 9781416045748. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě přednášek.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován na základě výběrového testu, který se skládá z 20 otázek hodnocený 20 body. K úspěšnému zvládnutí je zapotřebí alespoň 12 bodů.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol - odkaz výuka
Rozpis témat přednášek je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a webových stránkách. A list of all lecture topics is post up on notice board of Department of Physiology and on its website.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.