VLPS071 Posudkové lékařství

Lékařská fakulta
podzim 2013
Rozsah
4/4. ve dnech 23.10., 30.10., 6.11., 13.11. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Libuše Čeledová, PhD. (přednášející)
MUDr. Rostislav Čevela, PhD (přednášející)
MUDr. Hana Trnkócy (cvičící)
MUDr. Andrea Suchomelová (cvičící)
Bohdana Furiková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Klinika pracovního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Klinika pracovního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VSPA0622p Patologie II. - přednáška && VSIP0622c Interní propedeutika II-cvič. && VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvičení
VSPF0622p && VSPA0622p && VSIP0622c && VLCP0622c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Jiné omezení: Minimum přihlášených - 5 studentů
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je, aby si studenti osvojili základy posudkové problematiky, objasnili si podmínky vzájemné součinnosti ošetřujících a posudkových lékařů a získali zásadní poznatky o činnosti posudkové služby, které by jim pomohly v orientaci při řešení sociálních důsledků zdravotních postižení pacientů. Studenti získají informace o metodice posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění, důchodového pojištění, sociálních služeb, dávek osobám se zdravotním postižením a pro účely sociálně právní ochrany dětí.
Osnova
  • Systém sociálního zabezpečení a zaměstnanosti v České republice, role a význam lékařské posudkové služby. Součinnost zdravotnických zařízení a lékařské posudkové služby. Základní pojmy posudkového lékařství. Posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči, základní životní potřeby, posudkově rozhodné skutečnosti zvládání základních životních potřeb. Principy a zásady posuzování stupně závislosti. Kompetence lékařské posudkové služby. Úloha ošetřujících lékařů. Sociální šetření. Nemocenské pojištění, základní pojmy nemocenského pojištění, druhy dávek, posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění, úloha lékařské posudkové služby, úloha ošetřujících lékařů. Nejčastější příčiny dočasné pracovní neschopnosti, povinnosti a práva ošetřujících lékařů, povinnosti a práva pojištěnců, kontrola dodržování režimu práce neschopného pojištěnce, tiskopisy: Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, náhradní hlášení,Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschoposti nebo karantény. Důchodové pojištění, základní pojmy. Invalidní důchod, invalidita, stupně invalidity. Posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a invalidity. Úloha lékařské posudkové služby. Úloha ošetřujících lékařů. Pracovní schopnost, podmínky určování poklesu pracovní schopnosti, invalidní důchod v mimořádných případech. Základní pojmy.
Literatura
    doporučená literatura
  • ZVONÍKOVÁ, Alena, Libuše ČELEDOVÁ a Rostislav ČEVELA. Základy posuzování invalidity. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 357 s. ISBN 9788024735351. info
  • ČEVELA, Rostislav, Libuše ČELEDOVÁ a Alena ZVONÍKOVÁ. Posudkové lékařství : vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 143 s. ISBN 9788024732855. info
    neurčeno
  • ČELEDOVÁ, Libuše a Rostislav ČEVELA. Posudkové lékařství pro studenty lékařských fakult. Edited by Petr Brhel. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 80 s. ISBN 9788021059504. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Praktický nácvik se uskuteční na terénním pracovišti posudkové služby - Posudková komise MPSV a MěSSZ v Brně.
Metody hodnocení
Požadována je 75% účast ve výuce. K jednotlivým tématům probíhá skupinová diskuse. Předmět je ukončen udělením zápočtu.
Informace učitele
Výuka bude probíhat v termínech 23.10., 30.10., 6.11. a 13.11. 2013 v odpoledních hodinách.Zahájení přednáškou dne 23.10.2013 ve výukové místnosti Kliniky pracovního lékařství, Výstavní 17, v 1. patře. Budou sděleny informace o další organizaci výuky včetně konání praxe.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: 4x2 hodiny za semestr.
Praktická výuka probíhá na PK MPSV a MěSSZ v Brně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.