EN

LF:aVLLT0121s Zákl. lék. terminologie I -s - Informace o předmětu

aVLLT0121s Základy lékařské terminologie I - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/0/1. seminář. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jozefa Artimová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Natália Gachallová (cvičící)
Mgr. Tereza Ševčíková (cvičící)
Mgr. Robert Helán, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Jozefa Artimová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jozefa Artimová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
aVLLT0121s/30: Po 11:40–13:20 A11/228, J. Artimová
aVLLT0121s/31: Po 28. 9. až Pá 8. 1. Út 10:10–11:50 A9/324, J. Artimová
aVLLT0121s/32: Po 9:50–11:30 A11/228, J. Artimová
aVLLT0121s/33: Čt 7:30–9:10 A11/211, T. Ševčíková
aVLLT0121s/34: Po 13:30–15:10 A11/228, J. Artimová
aVLLT0121s/35: Pá 7:30–9:10 KOM 409, N. Gachallová
aVLLT0121s/36: Po 7:50–9:30 KOM S117, N. Gachallová
aVLLT0121s/37: Po 8:00–9:40 A11/228, J. Artimová
aVLLT0121s/38: Pá 10:00–11:40 A11/211, N. Gachallová
aVLLT0121s/39: Pá 11:50–13:30 A11/211, N. Gachallová
Předpoklady
Základní znalosti latinského jazyka usnadní studium předmětu a lze je považovat za užitečnou součást vzdělanostního vybavení studenta při vstupu na fakultu, i když nejsou obligatorním předpokladem osvojování vysokoškolského učiva v úvodní fázi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Obecná charakteristika předmětu: Řecko-latinská lékařská terminologie je jedním z relevantních prostředků získání cílových vědomostí medika. Výuka má teoreticko-praktický ráz a je koncipována jako propedeutický kurs sui generis, uvádějící posluchače do studia medicíny prostřednictvím jejího jazyka.
Obsah výuky je stejně jako soubor znalostí postulovaných u zkoušky určován výlučně potřebami oboru a lékařské praxe. Především zprostředkuje ty znalosti latiny, příp. řečtiny, které umožní studentovi rychle a účelně zvládnout významovou stránku termínů, jejich gramatickou formu a slovotvornou strukturu. Současně poskytuje systematický návod k samostatnému řešení běžných terminologických problémů spočívajících v porozumění odborným obsahům a tvorbě lékařských pojmů. Kromě toho otevírá pohled na širší historické a lingvistické základy lékařské terminologie i její všeobecné teoretické souvislosti.

Výstupy z učení:
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
používat latinskou a řecko-latinskou lékařskou terminologii jazykově korektně a s pochopením významu jednotlivých termínů;
poznat a vysvětlit gramatické prostředky a pravidla relevantní pro osvojení řecko-latinské lékařské terminologie;
určit syntaktickou strukturu víceslovných termínů;
rozeznat sémantickou stavbu anatomických a klinických jednoslovných termínů;
vytvářet odvozená a složená slova pomocí nejčastěji užívaných slovotvorných prostředků;
překládat vybrané výrazy z anatomie a preklinických a klinických disciplín.
Osnova
 • ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE - seminář. Rozpis výuky. 1. týden: Úvod do studia předmětu - úvod do anatomického, klinického a farmakologického latinského názvosloví (význam a obsah výuky, metodické pokyny, studijní literatura). Charakteristika grafické a zvukové podoby latiny. Vybrané řecké hlásky, jejich přepis do latiny. Slovníkové heslo, jak ho číst a jak zvládat latinské lexikum.
 • 2. týden: Systém latinských a řeckých deklinací. Základní nominální kategorie a jejich specifická podoba v lékařské terminologii. Orientace v deklinační tabulce. Latinská substantiva I. deklinace (a-kmeny). Skladební vztahy mezi členy víceslovných termínů – neshodný přívlastek a předložková vazba.
 • 3. týden: Řecká substantiva I. deklinace (a-kmeny). Adjektiva I. deklinace. Řadové číslovky. Skladební vztahy mezi členy víceslovných termínů : shodný přívlastek. Slovosled v anatomické a klinické lékařské terminologii.
 • 4. týden: Latinská a řecká substantiva II. deklinace (o-kmeny), adjektiva II. deklinace. Úvod do farmakologické terminologie, odborný název v botanice.
 • 5. týden: Adjektiva I. a II. deklinace. Specifika užití adjektiv v lékařské terminologii. Latina v lékařské dokumentaci, autentická ukázka I. Doplňování probraného učiva.
 • 6. týden: Průběžný test I. Specifika latinské III. deklinace. Latinská substantiva III. deklinace : souhláskové kmeny. Shodný přívlastek latinských substantiv III. deklinace s adjektivy I. a II. deklinace. Latina v lékařské dokumentaci, autentická ukázka II.
 • 7. týden: Latinská substantiva III. deklinace : i-kmeny. Shodný přívlastek latinských substantiv III. deklinace s adjektivy I. a II. deklinace. Latina v lékařské dokumentaci, autentická ukázka III.
 • 8. týden: Řecká substantiva III. deklinace (souhláskové kmeny, i-kmeny). Shodný přívlastek latinských a řeckých substantiv III. deklinace s adjektivy I. a II. deklinace. Latina v lékařské dokumentaci, autentická ukázka IV. Doplňování probraného učiva.
 • 9. týden: Průběžný test II. Latinská substantiva IV. deklinace (u-kmeny). Shodný přívlastek substantiv I.-IV. deklinace s adjektivy I. a II. deklinace. Latina v lékařské dokumentaci, autentická ukázka V.
 • 10. týden: Latinská substantiva V. deklinace (e-kmeny). Shodný přívlastek substantiv I.-V. deklinace s adjektivy I. a II. deklinace. Latina v lékařské dokumentaci, autentická ukázka VI.
 • 11. týden: Úvod do adjektiv III. deklinace osobitosti a skloňování, typ trojvýchodný, dvojvýchodný a jednovýchodný. Shodný přívlastek latinských a řeckých substantiv I.-V. deklinace s adjektivy I. a II. deklinace a III. deklinace.
 • 12. týden: Adjektiva III. deklinace II. Odvozování adjektiv pomocí přípon -alis, e; -aris, e; -icus, a, um; eus, a, um. Názvy označující polohu a směr částí těla. Názvy vztahující se na končetiny. Latina v lékařské dokumentaci, autentická ukázka VII.
 • 13. týden: Předložky a vybrané spojky. Latina v lékařské dokumentaci, praktická ukázka VIII.
 • 14. týden: Závěrečné shrnutí a doplňování probraného učiva. Klauzurní test.
Literatura
  povinná literatura
 • PRUCKLOVÁ, Renata - SEVEROVÁ, Marta. Introduction to Latin and Greek Terminology in Medicine. Prague: Koniasch Latin Press, 2012. ISBN 978-80-86791-24-1
  doporučená literatura
 • BUJALKOVÁ, Mária - Anna JUREČKOVÁ. Introduction to Latin medical terminology. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. 148 s. ISBN 978-80-223-3394-8
 • Atlas of anatomy : Latin nomenclature. Edited by Anne Marie Gilroy - Brian R. MacPherson - Lawrence M. Ross - Michael S. New York: Thieme Medical, 2009. xv, 656. ISBN 9781604060997. info
Výukové metody
přednášky, překlad a gramatická cvičení, drilovací cvičení, domácí příprava
Metody hodnocení
Požadavky pro získání zápočtu: pravidelná docházka (max. dvě řádně omluvené absence), aktivní účast ve výuce, průběžná příprava, úspěšné absolvování průběžného testování.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány prostřednictvím IS MU.
Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště: UKB, Kamenice 5, pavilon A15, tel. 549498170; úřední hodiny: pondělí 10.00-12.00, středa 10.00-12.00, pátek 9.00-11.00. Možná je také e-mailová komunikace.
Updated information on the course, office hours, etc. is available in IS MU.
Contact person: secretary of the Language Centre (UKB, Kamenice 5, Pavilion A15), phone: 549498170; office hours: Monday 10.00-12.00, Wednesday 10.00-12.00, Friday 9.00-11.00. Individual lecturers can also be contacted via e-mail.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.