AKMEc Úvod do klinické medicíny - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Darja Krusová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AKMEc/01: Út 19. 9. až Út 12. 12. Út 10:00–12:10 N04000
AKMEc/02: Út 19. 9. až Út 12. 12. Út 10:00–12:10 N13191a
AKMEc/03: Út 19. 9. až Út 12. 12. Út 10:00–12:10 N15190
Předpoklady
AANAp Základy anat. a histol.-před. && ABCHp Biochemie - přednáška && AFYZp Fyziologie - přednáška && APFYp Pat.fyzol. přednáška
Uzavřené studium 1. ročníku. Složené zkoušky z předmětů: Základy anatomie a histologie, Biochemie, Fyziologie a Patologické fyziologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/100, pouze zareg.: 1/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení s klinickou praxí, prací u lůžka, zdravotnická dokumentace. Prostřednictvím demonstrace kazuistik onemocnění jednotlivých systémů seznámit studenty s problematikou vnitřního lékařství. Seznámení a demonstrace přístrojové techniky používané v klinické praxi při vyšetřování a terapii nemocných podle jednotlivých systémů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu se bude student orientovat v základní symptomatologii interních onemocnění. Bude znát možnosti využití základní diagnostické přístrojové techniky v medicíně ( rtg. diagnostika, ultrazvuková diagnostika, magnetická resonance, laboratorní technika).
Osnova
  • Seznámení s prací u lůžka nemocného, zdravotnická dokumentacxe Ukázky využití přístrojové techniky na jednotlivých pracovištích Rozhovor s nemocným, získávání anamnestických dat Cílená anamnéza dle vybraných nozologických jednotek Celkový pohled na pacienta Demonstrace kazuistik pacientů s kardiovaskulárním onemocněním Demonstrace kazuistik pacientů s onemocněním plic a dýchacích cest Demonstrace kazuistik pacientů s onemocněním žláz s vnitřní sekrecí a diabetem Demonstrace kazuistik pacientů s onemocněním trávicí trubice Demonstrace kazuistik pacientů s onemocněním jater, žlučníku a slinivky Demonstrace kazuistik pacientů s onemocněním ledvin Demonstrace kazuistik pacientů s metabolickým syndromem Pomocné vyšetřovací metody v praxi Péče o pacienta v akutním stavu
Literatura
    doporučená literatura
  • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada 2008
    neurčeno
  • SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR a Petr SVAČINA. Vnitřní lékařství pro stomatology. 1. vydání 2005. Praha: Grada Publishing, 2005. 380 s. ISBN 80-247-1367-5. info
  • Náhradní obsah: - Blaha M. a kol: Vnitřní lékařství I,II. díl, Vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče, IDVPZ Brno, 1999
Výukové metody
Teoretická příprava formou seminářů a praktických cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet udílený na základě aktivní účasti na výuce. Ústní zkouška.
Informace učitele
Semináře jsou v první části společné pro celý ročník, začátek výuky je v 7.40.oo hod ( do této doby probíhá ranní porada lékařů kliniky) probíhají v posluchárně 1.chirurgické kliniky FN Pekařská. Praktická cvičení časově navazují na předchozí seminář. Studenti jsou rozděleni na 3 skupiny na jednotlivé kliniky v obou FN a to : Kardiologická klinika a Gastroenterologická klinika FN Brno-Bohunice a II.interní klinika FN Pekařská. Výuka probíhá jak v seminární místnosti tak na jednotlivých odborných pracovištích klinik - ambulance, laboratoře a lůžková oddělení. Proto studenti sebou přinesou bílý plášť a přezůvky. Zápočet je udělován za aktivní účast. Předmět je ukončen zkouškou, kdy si student vytáhne 1 složenou otázku. Seminars are in the first part common for the whole year, the beginning of the lesson is at 7.40 o'clock (until this time the morning clinic of clinicians is held) are held in the lecture hall of the 1st Surgical Clinic of PE Pekařská. The practical exercises are linked to the previous seminar. Students are divided into 3 groups at individual clinics in both FN: Cardiology Clinic and Gastroenterology Clinic of the Faculty Hospital Brno-Bohunice and the 2nd Clinic of Physical Medicine at Pekařská. Teaching takes place both in the seminar room and at the specialized departments of clinics - ambulances, laboratories and bedside departments. That's why students will bring a white cloak and slippers. The credit is awarded for active participation. The subject is finished by the exam, when the student draws out 1 composite question
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.