EN

LF:BPAJ0121 Angličtina I - cv. - Informace o předmětu

BPAJ0121 Angličtina I

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Marie Barotová (cvičící)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Robert Helán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Kovaříková (cvičící)
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. (cvičící)
Joseph Lennon, BA, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Straková (cvičící)
Mgr. Radomíra Bednářová (pomocník)
Mgr. et Mgr. Zuzana Handlová (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPAJ0121/01: St 20. 9. až St 22. 11. St 9:50–11:30 A15/113
BPAJ0121/02: Po 18. 9. až Po 20. 11. Po 10:40–12:20 A11/327
Předpoklady
CJVAT01 Angličtina - vstupní test
Předpokládaná vstupní znalost je B1 dle SERRJ. Vzhledem k zápisu předmětu ve 2. ročníku studia je frekventantům, kteří této úrovně nedosahují, doporučeno využít první rok studia ke zdokonalení obecných komunikačních kompetencí v anglickém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout u studentů jak receptivní (porozumění čtenému a slyšenému), tak produktivní (mluvení, psaní) řečové dovednosti v angličtině včetně vybraných gramatických kapitol na úrovni B2 SERRJ. Kurz dále u studentů rozvíjí znalosti specializované oborové slovní zásoby a dovednosti pro efektivní komunikaci s pacientem.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen popsat a vysvětlit pojmy týkající se lidského těla a tělních systémů (jmenovitě systém svalový, kosterní, kardiovaskulární, krevní, lymfatický, trávící, dýchací, kožní), jejich orgánů, funkcí a onemocnění; ovládá praktickou odbornou slovní zásobu (jmenovitě jazyk používaný v ordinaci, nemocnici a při vyšetření pacienta stanovení diagnózy, pro popis léčby, léků, lékařských nástrojů a přístrojů); je schopen aplikovat odborný jazyk při komunikaci s pacienty, interpretovat odborné texty, ovládá gramatické struktury typické pro odbornou lékařskou angličtinu.
Osnova
 • 1. týden Úvod do studia anglického jazyka, e-learningová podpora předmětu, požadavky k ukončení předmětu, metody testování a hodnocení, doporučená literatura a jiné studijní (online) zdroje.
 • 2. týden The Human Body. Téma: Naming Parts of the Body.
 • 3. týden Examining a Patient. Taking a History. Téma: At the Doctor's.
 • 4. týden Muscular and Skeletal Systems - Anatomy.
 • 5. týden Muscular and Skeletal Systems - Pathological Conditions.
 • 6. týden Cardiovascular and Hematic Systems - Anatomy. Téma: Injuries.
 • 7. týden Polosemestrální test.
 • 8. týden Cardiovascular and Hematic Systems. Pathological Conditions.
 • 9. týden Digestive system.Anatomy and Pathological conditions.
 • 10. týden Respiratory system. Anatomy and Pathological conditions.
 • 11. týden Integumentary system.Anatomy.
 • 12. týden Integumentary system.Pathological conditions.
 • 13. týden Opakování.
 • 14. týden Zápočtový test.
 • Probírané gramatické jevy: trpný rod, vztažné věty, tvorba otázek.
 • Kromě výše uvedených tématických okruhů a gramatických jevů je výuka zaměřena na osvojení všech řečových dovedností - tj. mluvení, poslech, čtení, psaní.
Literatura
 • GOUGH, Chris. English vocabulary organiser :100 topics for self-study. Hove: LTP language, 2001. 224 s. ISBN 1-899396-36-5. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
 • Anglicko-český tematický slovník :člověk po stránce fyzické. Edited by Miroslav Jaroščák. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 863 s. ISBN 8071821942. info
 • GLENDINNING, Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in use : medicine. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 175 s. ISBN 9780521682015. info
 • GYŐRFFY, Mária. English for Doctors. 1. vyd. Praha: Triton, 2001. 226 s. ISBN 80-7254-203-6. info
 • HOUSE, Christine. Grammar no problem : 50 praktických lekcí anglické gramatiky s cvičeními a klíčem. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004. 128 s. ISBN 8072383094. info
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
 • GREENAN, James a Tony GRICE. Oxford English for Careers: Nursing 1. 2007. ISBN 978-0-19-456977-4. info
 • GREENAN, James a Tony GRICE. Oxford English for Careers: Nursing 2. 2008. ISBN 978-0-19-456988-0. info
Výukové metody
semináře, diskuze, práce ve dvojicích a skupinách, domácí příprava, e-learning, čtení, nácvik prezentace
Metody hodnocení
Je vyžadována přítomnost na cvičeních, tolerují se maximálně dvě neomluvené absence. Absence nad tuto kvótu je nutné řádně omluvit prostřednictvím Studijního oddělení, které na daná data vystaví omluvenku v ISu.Výuka je ukončena zápočtem udělovaným na základě docházky a úspěšného absolvování zápočtového testu z probrané učební látky (odborná témata, komunikace s pacientem, vybrané gramatické kapitoly), který se z hlediska řečových dovedností zaměřuje na čtení a poslech.K úspěšnému zvládnutí testu je potřeba dosáhnout minimálního výsledku 60%. Při vstupu do kurzu (ve druhém ročníku studia) se u účastníků kurzu předpokládá plné zvládnutí jazykové úrovně B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na webových stránkách oddělení cizích jazyků - http://www.med.muni.cz/cjv Výuka v podzimním semestu probíhá v časové dotaci 1x100 minut v 1-13.týdnu semestru.Ve 14. týdnu se píše řádný termín zápočtového testu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Pro studenty se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) je účast na výuce v podzimním semestru nepovinná. Předmět si nicméně zaregistrují a na konci semestru jej ukončí složením zápočtového testu.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.