EN

LF:BLAN0321 Angličtina I -c - Informace o předmětu

BLAN0321 Angličtina I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 30. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zuzana Handlová (cvičící)
Mgr. Jana Klapilová (cvičící)
Mgr. Tereza Kochová (cvičící)
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. (cvičící)
Wei-lun Lu, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Žaneta Stýblová (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 13:00–14:40 A11/327
Předpoklady
CJVAT01 Angličtina - vstupní test
Jako minimum se předpokládá plné zvládnutí komunikační kompetence v anglickém jazyce na úrovni B1 dle SERRJ. Vzhledem k zápisu předmětu ve 2. ročníku studia je frekventantům, kteří této úrovně nedosahují, doporučeno využít první rok studia ke zdokonalení obecných komunikačních kompetencí v anglickém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout u studentů jak receptivní (porozumění čtenému a slyšenému), tak produktivní (mluvení, psaní) řečové dovednosti v angličtině včetně vybraných gramatických kapitol na úrovni B2 SERRJ. Nedílnou součástí je úplné zvládnutí specializované oborové slovní zásoby.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen:
- popsat a vysvětlit pojmy týkající se běžné práce v laboratorním prostředí,
- vyjmenovat laboratorní přístroje a definovat jejich funkce,
- popsat jednotlivé kroky laboratorních postupů, aplikovat odborný jazyk při komunikaci s lékaři a kolegy,
- interpretovat laboratorní zprávy; student dále ovládá gramatické struktury typické pro odborný jazyk.
Osnova
 • 1. TÝDEN: Uvítací hodina. Informace o organizaci výuky, požadavcích na studenty, zakončení předmětu. Úvod do tematiky. Popis obsahu výuky, jednotlivých témat, výukových nástrojů a přístupu.
 • 2. TÝDEN: Povolání laborant(ka). Vybavení laboratoře, laboratorní pomůcky. Gramatika: přítomný čas.
 • 3. TÝDEN: Rutinní chemické analyzátory. Gramatika: slovosled v anglické větě; postavení příslovcí.
 • 4. TÝDEN: Spektrofotometrie. Gramatika: použití členů v angličtině.
 • 5. TÝDEN: Klinická hematologie. Gramatika: tvoření otázky.
 • 6. TÝDEN: Spektrofotometrie - opakování; HIV
 • 7. TÝDEN: Elektroforéza. Gramatika: minulý čas prostý a průběhový.
 • 8. TÝDEN: POLOSEMESTRÁLNÍ TEST.
 • 9. TÝDEN: Osmometrie. Gramatika: minulý čas prostý vs. předpřítomný.
 • 10. TÝDEN: Transfúze; hematologie - opakování.
 • 11. TÝDEN: Chromatografie. Gramatika: vyjadřování budoucnosti v angličtině.
 • 12. TÝDEN: Klinická biochemie. Gramatika: nepravidelné tvoření množného čísla.
 • 13. TÝDEN: Atomická absorpční spektrometrie. Gramatika: počitatelnost a nepočitatelnost v angličtině.
 • 14. TÝDEN: ZÁPOČTOVÝ TEST.
Literatura
  povinná literatura
 • DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ a Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 164 s. ISBN 978-80-210-4241-4. info
 • DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ a Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians (Klíč). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 34 s. ISBN 978-80-210-4242-1. info
  neurčeno
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
 • HOUSE, Christine. Grammar no problem : 50 praktických lekcí anglické gramatiky s cvičeními a klíčem. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004. 128 s. ISBN 8072383094. info
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
 • GLENDINNING, Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in use : medicine. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 175 s. ISBN 9780521682015. info
Výukové metody
semináře, diskuze, práce ve dvojicích a skupinách, domácí příprava, e-learning, čtení, nácvik prezentace
Metody hodnocení
Účast na cvičeních je povinná, tolerují se maximálně dvě neomluvené absence. Absence nad tento rámec musí být omluveny Studijním oddělením a omluvenka musí být vystavena v ISu. Výuka je ukončena zápočtem (z) udělovaným na základě docházky a úspěšného absolvování zápočtového testu z probrané učební látky. K úspěšnému zvládnutí testu je potřeba dosáhnout minimálně 60%.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BLAN0321