BSOD0343 Odborná ošetřovatelská praxe III

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/26/0. 390. 16 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Kůřil, DiS. (cvičící)
Garance
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 N01180, St 13:00–18:30 N03017, Čt 6:00–13:00 N03017, Pá 6:00–14:00 N03017
Předpoklady
BSOD0242 Odborná oš.praxe II && BSIP0221 Indiv.oš.praxe I && BSOP021 Ošetřovatelské postupy
BSOD0242; BZKM021p; BSOP0222c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Obecným cílem ošetřovatelské praxe je: - osvojení a upevnění odborných činností realizací ošetřovatelského procesu u stanovené skupiny nemocných v přirozených podmínkách zdravotnické praxe; - realizace individuální ošetřovatelské péče na základě poznání biopsychosociálních potřeb a problémů klienta, stanovení ošetřovatelských diagnóza, cílů a plánů činností a hodnocení ošetřovatelských intervencí; - formování profesionálních vlastností sestry; - upevňování komunikativních dovedností; - studentka se seznámí s charakterem ošetřovací jednotky, se zdravotnickými pracovníky, s vybavením ošetřovací jednotky, se zdravotnickou dokumentací, s uložením pomůcek. Konrétní cíle odborné ošetřovatelské praxe III - po úspěšném absolvování odborné ošetřovatelské praxe III by studenti měly být schopni: - definovat zvláštnosti ošetřovatelské péče na jednotlivých klinických pracovištích, kde absolvují stáž - definovat požadavky na efektivní ošetřovatelskou péči na specializovaných klinickýh pracovištích v rámci multidisciplinární spolupráce - identifikovat specifické potřeby nemocných - formulovat ošetřovatelské diagnózy a vytvářet plány ošetovatelské péče a ošetřovatelských intervencí - uplatňovat postupy Evidence based Nursing do klinické praxe - kriticky hodnotit efektivitu poskytované péče v rámci holistického přístupu k nemocným - využívat ošetřovatelskou a zdravoickou dokumentaci a zaznamenávat změny stavu nemocných dle legislativy a kompetencí
Výstupy z učení
- identifikovat zvláštnosti ošetřovatelské péče na jednotlivých klinických pracovištích, kde absolvují klinickou stáž - určit požadavky na efektivní ošetřovatelskou péči na specializovaných klinických pracovištích v rámci multidisciplinární péče - identifikovat specifické potřeby nemocných - formulovat ošetřovatelské diagnózy a vytvářet plány ošetřovatelské péče a ošetřovatelských intervencí - aplikovat postupy Evidence Based Nursing do klinické praxe - kriticky hodnotit efektivitu poskytované péče v rámci holistického přístupu k nemocným - využívat ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentaci a zaznamenávat změny stavu nemocných dle legislativy a kompetencí
Osnova
 • Odborná ošetřovatelská praxe je orientována na oblast sekundární a terciární péče. Studenti si prohlubují schopnosti zhodnotit prostředí (materiální a personální), které odpovídá potřebám jedince, jednotlivě se naučí zhodnotit individuální zdravotní stav a potřeby klientů z hlediska ošetřovatelské péče. Studenti se zdokonalují v základních ošetřovatelským dovednostem na standardních odděleních, na jednotkách intenzivní péče. Prohloubí si znalosti a praktické dovednosti při poskytování individuální ošetřovatelské péče klientům/pacientům v zařízeních různého typu a druhu péče.
Literatura
  povinná literatura
 • BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9313-3. URL URL URL URL info
 • POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ a Nikola SIKOROVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 171 s. ISBN 978-80-210-7415-6. info
 • POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ a Nikola SIKOROVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 171 s. ISBN 978-80-210-7415-6. info
 • JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii : pro bakalářské a magisterské studium. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 249 s. ISBN 9788024744124. info
 • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. Třetí, přepracované a do. Praha: Grada Publishing, 2011. 512 stran. ISBN 9788024737706. info
 • VALENTA, Jiří. Chirurgie : pro bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 237 s. ISBN 8024606445. info
  doporučená literatura
 • JUŘENÍKOVÁ, Petra, Alena POSPÍŠILOVÁ, Jitka HŮSKOVÁ, Miroslava KYASOVÁ a Erna MIČUDOVÁ. Klasifikační systém ošetřovatelských intervencí NIC v intenzivním a chirurgickém ošetřovatelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 198 s. ISBN 978-80-210-7549-8. info
 • NANDA International, Inc. nursing diagnoses : definitions & classification 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru. Tenth edition. Chichester: Wiley Blackwell, 2014. xxviii, 48. ISBN 9781118914939. info
 • Nursing Interventions Classification (NIC). Edited by Gloria M. Bulechek. 6th ed. St. Louis: Elsevier, 2013. xxviii, 60. ISBN 9780323100113. info
Výukové metody
- klinické stáže - skupinové semináře a diskuse - domácí příprava - seminární práce
Metody hodnocení
Praktická výuka na klinických pracovištích je ukončena zkouškou. Požadavky ke splnění před zkouškou: - 100 % účast ve výuce (absence možno nahradit v rámci individuální ošetřovatelské praxe II) - zpracovaní seminární práce za využití elektronické opory dle modelu Royové - pokyny od vyučujícího - seminární práce budou vytištěny a trvale založeny v logbooku - seminární práce se odevzdávají elektronicky po předchozí konzultaci s vyučujícím prostřednictvím odevzdávárny (nutná kontrola s negativním výsledekm systémem odhalujícím plagiátorství -výsledek sdělí vyučující studentovi). Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytné: složit úspěšně praktickou zkoušku na klinickém pracovišti a prokázat teoretické znalosti v oboru ošetřovatelství. Student je povinen se na hodiny praktické výuky řádně připravovat - dle doporučení vyučujícího.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BSOD0343