VLPG11XX Porodnictví a gynekologie - SRZ

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0. 0 kr. Ukončení: SRZk.
Vyučující
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (přednášející)
doc. MUDr. Igor Crha, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Atanas-Ivan Belkov (přednášející)
doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Hodická, Ph.D. (přednášející)
Zdeňka Kroupová (pomocník)
Ing. Josef Stodůlka (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Zdeňka Kroupová
Dodavatelské pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Předpoklady
( VSSP03X Samostatná práce-VL || VLSP03X Samostatná práce-VL )&& VLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR && VLVL101 Vnitřní lékařství - přednáška && VLPD1033c Pediatrie III - cvičení && VLPG1022c Porodnictví a gynekologie II - && VLPG1022p Porod.a gynek II - přednáška && VLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV && VLCH091 Chirurgie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu gynekologie a porodnictví je osvojení si potřebných, komplexních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nemocí ženského reprodukčního systému. Obsah kurzu zaručuje studentům pochopení, dostatečné teoretické znalosti a základní praktické dovednosti v epidemiologii, patogenezi, diagnostice, terapii a prevenci nejdůležitějších patologických stavů v gynekologii a porodnictví. Poskytuje dostatečný přehled absolventa v otázkách reprodukčního zdraví, plánování rodičovství, diagnostice a léčbě neplodnosti a péči o matku v průběhu gravidity. Mimo jiné je vyzvednuta prevence a vyhledávání reprodukčních poruch nad vlastní léčbou nemoci. Obsah přípravy je určen sylabem a je jasně a konkrétně definován před zahájením výuky. Je strukturován v teoretický a praktický segment. Teoretická příprava zahrnuje přednášky, tématické semináře, praktickou výuku a samostudium.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
dostatečné lékařské znalosti ke sledování těhotenství, vedení porodu a řešení běžných gynekologických onemocnění
získá dostatek praktických I teoretických informací potřebných k medicínskému rozhodování a dokáže v praxi realizovat základní vyšetřovací a léčebné postupy v oboru gynekologie a porodnictví.
získá základní klinický náhled na obor gynekologie a porodnictví.
Osnova
  • Diagnostika těhotenství. Porodní cesty tvrdé a měkké - pánevní roviny, měření pánve. Uložení plodu na konci těhotenství. Vyšetření těhotné ženy na konci těhotenství - zevní a vnitřní porodnické vyšetření. Prenatální péče. Porodní mechanismus při porodu plodu vpoloze podélné hlavičkou. Poloha plodu koncem pánevním - příčiny, diagnostika, mechanismus porodu. Vedení porodu koncem pánevním. Polohy šikmé a příčné. Příčiny jejich vzniku, diagnostika, průběh porodu. porodu dvojčat. Hypertenzní nemoci v těhotenství, preeklampsie, eklampsie. Choroby trofoblastu. Poruchy růstu plodu - intraterinní růstová reterdace plodu. Hypotrifický novorozenec. Předčasný porod, příčiny, klinický průběh. Vedení předčasného porodu. Mimoděložní těhotenství - příčiny, klinický průběh, diagnostika, ošetření. Placenta preavia. Abrupce placenty. Puerperální infekce. Puerperální sepse. Děložní atonie po porodu a její léčení. Prenatální diagnostika. Ultrazvuk v porodnictví.
  • Gynekologie Gynekologické vyšetření Laparoskopie v gynekologii - indikace, provedení. Hysteroskopie - indikace a provedení. Dysfunkční krvácení. Poruchy menstruačního cyklu- třídění, diagnostika. Gynekologické záněty - etiologie, patofyziologie. Endometritis, myometritis, perimetritis. Hluboký pánevní zánět. Pelveoperitonitis. Sexuálně přenosné choroby. Endometriosis genitální a extragenitální. Sterilita, infertilita - příčiny, význam, léčba sterility. Antikoncepce. Nezhoubné a zhoubné novotvary zevních rodidel a pochvy. Prekancerózy zevních rodidel a děložního čípku. Carcinoma endometrii. Nezhoubné a zhoubné novotvary myometria. Inkontinence moči - dělení. Urgentní inkontinence. Benigní onemocnění prsu. Stresová inkontinence moči - diagnostika a léčenÍ. Chronická pánevní bolest. Maligní onemocnění prsu. Asistovaná reprodukce.
Literatura
    doporučená literatura
  • ROZTOČIL, Aleš. Moderní gynekologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. xviii, 508. ISBN 9788024728322. info
  • ROZTOČIL, Aleš. Moderní porodnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 405 s. ISBN 9788024719412. info
    neurčeno
  • Essential obstetrics and gynaecology. Edited by Ian M. Symonds - Sabaratnam Arulkumaran - E. M. Symonds. 5th edition. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2013. x, 437. ISBN 9780702030680. info
  • ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2008. xxiv, 319. ISBN 9788072625017. info
Výukové metody
Výuka se uskutečňuje ve třech týdenních blocích. Každý blok výuky po dobu pěti pracovních dní zahrnuje výuku na lůžkových a ambulantních pracovištích Gynekol. – porod. kliniky. Výuka trvá denně od 7.00 do 13.00 hodin a zahrnuje v každém dni propedeutickou část, praktickou výuku s využitím dokumentace pacienta a možností praktické realizace vyučovaných vyšetřovaných metod a klinický seminář na téma vybrané vedoucím výuky. Součástí výuky je také každodenní prezentace klinických případů nebo medicínského tématu zakončená odbornou diskusí studentů s vyučujícím.
Metody hodnocení
Teoretické znalosti

Kontinuální hodnocení – deset otázek ze strany vyučujícího zahrnující ten den probíranou problematiku. Student odpovídá interaktivně popřípadě může žádat 15 minut na přípravu klinického tématu. Očekávána odpověď je charakteru ano/ne nebo krátká rozvaha týkající se klinického problému.

Závěrečné hodnocení – dvacet otázek formou testu s výběrem jedné nebo více správných možností. Doba potřebná k vypracování testu je stanovena na 20 minut.



Praktické znalosti

Kontinuální hodnocení – podmínkou pro udělení kreditu je praktické realizace doagnosticko – terapeutických procedur vyjmenovaných v „logbooku“, který obdrží každý student na začátku výuky.

Závěrečné hodnocení – Prezentace zadaného klinického problému z oboru gynekologie a porodnictví či realizace vybrané diagnosticko terapeutické procedury za účasti vyučujícího s max. délkou 10 minut na studenta. Následuje evaluace prezentace medicínského problému vyučujícím, která zahrnuje hodnocení odborného obsahu, formu zpracování a řečnický projev. Toto hodnocení může být nahrazeno vypracováním odborného rukopisu na vybrané klinické téma (review článek, kasuistika, reakce na jiný článek apod.).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.