ASPG_SPPG Speciální pedagogika

Pedagogická fakulta
podzim 2015
Rozsah
8/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 25. 9. 10:15–11:55 učebna 33, 13:00–14:40 učebna 33, Pá 23. 10. 8:25–11:55 učebna 33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět uvádí do základů problematiky výchovy a vzdělávání jedinců vyžadujících zvláštní péči.
Je zaměřen na vymezení oboru speciální pedagogika, jeho klasifikaci, odbornou terminologii, specifika práce a metod práce s handicapovanými a vztahy s pedagogikou sociální.
Prakticky se student seznámí s vybraným speciálně-pedagogickým zařízením, které navštíví a seznámí se s posláním, se specifiky práce s postiženými jedinci, speciálními terapeutickými přístupy apod.
Po ukončení předmětu se očekává, že student bude schopen:
- vymezit postavení oboru Speciální pedagogika v pedagogických a pomáhajících disciplích;
- definovat základní oblasti odborného zájmu oboru a možnosti přístupu k jedincům se specifickými potřebami;
- porozumět specifikům jednotlivých postižení a možnostem edukace jedinců s těmito postiženími.
Osnova
 • VYMEZENÍ PŘEDMĚTU, OKRUHY KE ZKOUŠCE:
 • 1. Speciální pedagogika jako vědní disciplína. Pojetí, postavení v systému vědních oborů.
 • 2. Nástin vývoje historie SP. Současný stav a trendy v péči o postižené u nás a v zahraničí.
 • 3. Klasifikace speciální pedagogiky, základní terminologické pojmy (defekt, defektivita, socializace), komprehensivní rehabilitace, diagnostické a terapeutické metody.
 • 4. Socializace, integrace/inkluze. Legislativa k integraci jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR po roce 1989.
 • 5. Metody speciální pedagogiky. Komplexní rehabilitační péče. 6. Integrovaný pedagogicko-psychologický poradenský systém. Výchovný poradce na školách, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogické centra, střediska výchovné péče, IPPP.
 • 7. Speciálně-pedagogická diagnostika.
 • 8. Psychopedie. Pojmové vymezení a terminologie, klasifikace mentální retardace, etiologie, charakteristika jednotlivých stupňů MR.
 • 9. Somatopedie. Klasifikace pohybových vad, obrny centrální a periferní, deformace, malformace, amputace, DMO formy, DMO jako kombinované postižení, LMD, chronická onemocnění charakteristika, epilepsie, alergická a astmatická onemocnění, problematika výchovy a vzdělávání dětí a mládeže s tělesným a zdravotním postižením. Význam a úkoly školy při zdravotnických zařízeních, herní terapie.
 • 10. Etopedie. Pojetí, vymezení základních pojmů, klasifikace poruch chování a jejich charakteristika, péče o jedince s poruchami chování, přehled jednotlivých zařízení, preventivně výchovná péče.
 • 11. Logopedie. Etiologie, klasifikace, charakteristika jednotlivých vad a poruch, systém logopedické péče v ČR.
 • 12. Surdopedie. Etiologie, klasifikace sluchových vad, sluchová protetika, komplexní péče o sluchově postižené, specifika edukace dítěte se sluchovou vadou, školy pro žáky s vadou sluchu.
 • 13. Oftalmopedie. Vymezení disciplíny, terminologie, klasifikace zrakových vad, etiologie, systém speciálně pedagogické podpory v ČR.
 • 14. Kombinované vady. Definice, rehabilitační třídy pomocné školy, bazální stimulace.
 • 15. Autismus. Etiologie, znaky, edukace jedinců s autismem.
 • 16. Alternativní a augmentativní komunikace charakteristika, význam použití.
 • 17. Nové terapeutické přístupy v práci s postiženými jedinci. Hipoterapie, canisteterapie, muzikoterapie, arteterapie atd.
 • 18. Význam a úkoly školy při zdravotnických zařízeních, herní terapie. Dobrovolnictví v nemocnicích.
 • 19. Význam a pozice volného času v životě postiženého jedince. Styčné body speciální a sociální pedagogiky.
 • 20. Sociální pedagog, pedagog volného času ve speciálně-pedagogickém zařízení. Uplatnění, možnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. rozš. a uprav. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. 401 s. ISBN 978-80-7315-198-0. info
  doporučená literatura
 • VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. 2. vyd. Brno: MSD, spol.s.r.o, 2004. 248 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-86633-22-5. info
  neurčeno
 • Vzdělávání hluchoslepých
 • KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HRICOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Narušená komunikační schopnost, sluchové postižení. 2013. info
 • KUCHARSKÁ, Anna, Jana MRÁZKOVÁ, Renata WOLFOVÁ a Václava TOMICKÁ. Školní speciální pedagog. Vydání první. Praha: Portál, 2013. 223 stran. ISBN 9788026204978. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004. 463 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. info
 • Otázky speciálně pedagogického poradenství :základy, teorie, praxe. Edited by Marie Vítková. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 261 s. ISBN 80-86633-08-X. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
 • LUDÍKOVÁ, Libuše. Vzdělávání hluchoslepých. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 74 s. ISBN 80-7183-225-1. info
 • DVOŘÁK, Josef. Logopedický slovník : [terminologický a výkladový]. 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Logopedické centrum, 1998. 192 s. info
Výukové metody
přednáškový blok
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška.
Ukončení: zkouška.
Požadavky k ukončení:
1) odevzdání seminární práce (rozsah min. 4 strany) z vlastní návštěvy speciálně-pedagogického zařízení pro výchovu a vzdělávání jedinců vyžadujících zvláštní péči práce bude obsahovat stručné seznámení se zařízením, zaměření, zřízení, zařazení klientů a jejich postižení, využívané metody práce s handicapovanými v zařízení, návaznost a spolupráce s dalšími subjekty apod.;
2) písemná zkouška v rozsahu vypsaných okruhů.
Informace učitele
E-learningová podpora předmětu: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=790
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.