ASPG_UDSD Introduction into study

Faculty of Education
Spring 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková (lecturer)
Bc. Kateřina Štěpařová (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Bc. Kateřina Štěpařová
Supplier department: Department of Social Education - Faculty of Education
Timetable
Fri 14. 2. 9:00–10:50 učebna 37
Prerequisites
Students will be acquainted with the course of study
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Students get field about all study, informations about self-study, testing, writing essays
Learning outcomes
Students will be able to work independently
Syllabus
  • Opening of study, competetions of educators, specialities of studia on University, organization informations
Literature
  • NĚMEC, Jiří and Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Asistent pedagoga, k analýze komunikačních sdělení (Teachers assistant, notes on the analysis of the communication messages). In Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2010. p. 81-94, 14 pp. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5148-5. info
  • GULOVÁ, Lenka. Asistent pedagoga, řízená diskuse a reflexe asistentů a výzkumníků (Assistant teacher, guided discussion and reflex assistants and researchers). In Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 95-99, 4 pp. ISBN 978-80-210-5148-5. info
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Asistent pedagoga (Teachers Assistant). In Konference s mezinárodní účastí Rovné příležitosti. 2009. info
  • GULOVÁ, Lenka. Asistent pedagoga a jeho perspektiva v oblasti školství. Odborný seminář pořádaný v rámci VZ s názvem Asistent pedagoga a jeho úloha ve vzdělávání sociálně znevýhodněných skupin. (Brno, PdF MU, 10. 4. 2008). 2008. info
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava and Jarmila PIPEKOVÁ. Asistent pedagoga v přípravné třídě základní školy (Teacher´s Assistant in Preparatory Class at Primary School). In BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008. p. 229-244, 15 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 9788073151706. info
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava and Jarmila PIPEKOVÁ. Asistent pedagoga v přípravné třídě základní školy (Teacher´s Assistant in Preparatory Class at Primary School). In Klenková, J., Vítková, M.. KLENKOVÁ, Jiřina and Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností. první. Brno: Paido, 2008. p. 96-112. ISBN 978-80-7315-167-6. info
  • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Asistent pedagoga 2. 2008. vyd. Brno, 2008. info
Teaching methods
course of lectures
Assessment methods
participation
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2020/ASPG_UDSD