BIp001 Úvod do studia biologie

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Jančová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (přednášející)
Ing. Radovan Smolinský, Ph.D., PhD (přednášející)
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 19:00–19:50 učebna 50
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Tématem výuky v předmětu je základní přehled o systému organismů a vstup do takových oblastí biologie, které jsou předpokladem ke studiu dílčích systematických biologických oborů a ekologie. Cílem předmětu je, aby student na konci kurzu: (1) prokázal prohloubení základních vědomostí o problematice biologie získaných na střední škole; (2) orientoval se v doporučené literatuře; (3) systematicky studovat podle sylabu předmětu; (4) vytvořil si kladný postoj k biologii jakožto vědní disciplíně, která přirozeně tvoří vědomostní základ pro výuku přírodopisu na ZŠ.
Osnova
 • 1. Základní projevy života – obecná charakteristika živých soustav
 • 2. Látkové složení živé hmoty (biochemie): biogenní prvky; cukry – škroby, tuky, bílkoviny (včetně enzymů), nukleové kyseliny
 • 3. Rozdělení organismů (3 domény resp. 7 říší); prokaryotické organismy (archea a bakterie včetně sinic)
 • 4. Eukaryotické organismy (Chromista, prvoci, houby, živočichové, rostliny), původ mitochondrií a chloroplastů
 • 5. Cytologie – stavba eukaryotické buňky; buněčná stěna, cytoplazma, biomembrány, jádro
 • 6. Membránové organely a ribozómy
 • 7. Tubulární organely (cytoskelet)
 • 8. Buněčný cyklus; rozmnožování buněk – mitóza a meióza (+ dědičnost), chromozómy
 • 9. Přenos genetické informace (molekulární genetika); replikace, transkripce a translace
 • 10. Nebuněčné formy (viry)
 • 11. Výživa: autotrofie a heterotrofie, fotosyntéza a dýchání
 • 12. Vztahy organismů a jejich prostředí
 • 13. Vznik a vývoj života (na Zemi) a podmínky života (ve Vesmíru)
 • 14. Základy taxonomie a systematiky (druhy systémů, kladistická klasifikace)
Literatura
 • Nový přehled biologie. Edited by Stanislav Rosypal. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003. 797 s. ISBN 978-80-86960-23-4. info
 • De Duve, Ch. (2002). Life Evolving: Molecules, Mind, and Meaning (1st ed.). New York: Oxford University Press.
 • Macháček, T., Mikešová, K., Turjanicová, L. & Hampl, V. (2016). Proměny vyšší systematiky eukaryot a její odraz ve středoškolské biologii. Živa, 64(1), 27–30.
 • Macháček et al. (2016): Proměny vyšší systematiky eukaryot a její odraz ve středoškolské biologii. Živa 6: 299-301, Academia, Praha.
 • Kaštovský, J. & Hauer, T. (2017). Sinice a řasy.cz. Dostupné z http://www.sinicearasy.cz/
 • Kaštovský, J. & Juráň, J. (2016). Evoluce sinic a řas v moderním pojetí. Živa, 64(6), CXXXIII–CXXXVI.
 • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART a Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 s. ISBN 80-86022-46-3. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Písemný test - 20 otázek (abcd): nejméně 11 otázek musí být odpovězeno správně.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2019.