BIp013 Cvičení v terénu - botanika, zoologie a ekologie

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/3/0. 5 dní. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Radovan Smolinský, Ph.D., PhD (cvičící)
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 18. 5. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího, Út 19. 5. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího, St 20. 5. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího, Čt 21. 5. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího, Pá 22. 5. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
1. s pomocí vhodných prostředků pro odlov a sběr organismů získat biologický materiál pro následnou determinaci; 2. s pomocí determinační literatury určit nalezené rostliny a živočichy; 3. interpretovat výsledky získané pomocí kombinace různých metod sběru na studovaných biotopech; 4. předložit a prezentovat všechny získané údaje dobře zdokumentované ve skupinové závěrečné zprávě; 5. integrovat poznatky z různých již absolvovaných biologických předmětů konfrontací teorie s pozorováními prováděnými přímo v terénu
Výstupy z učení
- student používá správnou odbornou biologickou terminologii a je schopen aplikovat tyto pojmy při sběru a determinaci organismů v terénu - student navrhne, realizuje a reflektuje odborně správné, věku žáků přiměřené různé formy terénní výuky, která vede nejen k procvičování znalostí, ale zejména dovedností a postojů
Osnova
  • V průběhu terénního cvičení pracují studenti ve skupinách (podle počtu studentů po 8 až 12). Skupiny pracují za asistence vyučujících na jednotlivých lokalitách, během týdne se skupiny na stanovištích střídají. 1. den cvičení – seznámení s okolím, prvotní průzkum vybraných biotopů, kladení pastí pro odlov bezobratlých živočichů; 2. den cvičení – skupiny studentů pracují na jednotlivých biotopech (odlovy a pozorování živočichů, sběr rostlin, následná determinace sebraného materiálu pomocí určovacích pomůcek, průběžná kontrola vyučujícími); 3. den cvičení – exkurze na přírodovědně zajímavé lokality v okolí spojená s poznáváním dalších druhů rostlin a živočichů a s pozorováním jejich přirozeného prostředí; 4. den cvičení – skupiny studentů pracují na jednotlivých biotopech (odlovy a pozorování živočichů, sběr rostlin, následná determinace sebraného materiálu pomocí určovacích pomůcek, průběžná kontrola vyučujícími); 5. den cvičení – zpracování a prezentace závěrečné zprávy
Literatura
  • KOČÁREK, Petr, Jaroslav HOLUŠA, Robert VLK a Pavel MARHOUL. Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Praha: Academia, 2013. 288 s. Atlas. ISBN 978-80-200-2173-1. info
  • DANIHELKA, Jiří, Jindřich CHRTEK a Zdeněk KAPLAN. Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 84, č. 3, s. 647-811. ISSN 0032-7786. URL info
  • Chráněná území ČR. Edited by Peter Mackovčin. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2007. 932 s. ISBN 9788086305028. info
  • Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin :. Edited by Jindřich Krejča. 3. vyd. Bratislava: Príroda, 2004. 384 s. ISBN 8007011897. info
  • Klíč ke květeně České republiky. Edited by Karel Kubát. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 927 s. ISBN 9788020008367. info
  • Velká kniha živočichů :hmyz - ryby - obojživelníci - plazi - ptáci - savci. 3. vyd. Bratislava: Príroda, 2001. 344 s.: 15. ISBN 80-07-00863-2. info
Výukové metody
Cvičení v terénu - botanika, zoologie probíhá formou týmové práce studentů ve skupinách pod odborným dohledem všech vyučujících; každá skupina se věnuje jednomu přidělenému biotopu (les, louka, pole, stojatá voda, tekoucí voda apod.) - na tomto biotopu si hned 1. den nainstaluje různé pasti apod., které denně kontroluje. Postupně ale každá skupina provede i průzkum na ostatních biotopech; vyhodnocení skutečností zjištěných kombinací všech použitých metod (zejména určování získaného materiálu pomocí atlasů) na všech biotopech bude provedeno ve skupinové závěrečné zprávě vypracované v průběhu cvičení a odevzdané (a obhájené) při jeho ukončení.
Metody hodnocení
1. studenti ve skupinách vypracují závěrečnou zprávu, ve které shrnou poznatky získané studiem literatury a prací v terénu na vybrané lokalitě. Zpráva bude obsahovat obecný úvod, metodiku, výsledky, diskuzi a závěr; 2. student na konci kurzu prokáže znalost vybraných taxonů rostlin a živočichů, se kterými se v rámci terénního cvičení seznámil
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/BIp013