BIp022 Dendrologie pro základní vzdělávání

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen ...
shrnout determinační znaky vybraných dřevin
rozpoznat vybrané dřeviny na základě olistěné větvičky, pupenů, šišek/plodů a semen
determinovat dřevinu s použitím určovacího klíče
u vybraných taxonů určit, zda se jedná o původní či nepůvodní taxon
rozhodnout, zda dřevina patří mezi zvláště chráněné druhy
dlouhodobě pozorovat vybranou dřevinu
interpretovat výsledky dlouhodobého pozorování dřeviny
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen ...
- dlouhodobě samostatně pozorovat přírodninu
- vést ze svého pozorování záznam a pořizovat fotodokumentaci
- formulovat závěry svého pozorování
- určovat přírodniny s použitím determinačních pomůcek
- rozpoznat vybrané taxony dřevin v různých ročních obdobích
- rozpoznat vybrané dřeviny na základě různých znaků (pupeny, větvička, listy, květy/květenství, šišky/plody a semena)
- u vybraných taxonů je student schopen určit jejich původnost v České republice
- student je schopen zhodnotit, zda dřevina patří mezi zvláště chráněné druhy
Osnova
 • Osnova cvičení 1. Nahosemenné: jinany (Gikgoopsida): jinanovité (Ginkgoaceae), jehličnany (Pinopsida): borovicovité (Pinaceae) 2. Nahosemenné: jehličnany (Pinopsida): cypřišovité (Cupresaceae), tisovité (Taxaceae) 3. Krytosemenné: dvouděložné (Magnoliopsida): šácholanovité (Magnoliaceae), pryskyřníkovité (Ranunculaceae), dřišťálovité (Berberidaceae), platanovité (Platanaceae), jilmovité (Ulmaceae), morušovníkovité (Moraceae) 4. Krytosemenné: dvouděložné (Magnoliopsida): konopovité (Canabaceae), bukovité (Fagaceae), břízovité (Betulaceae) 5. Krytosemenné: dvouděložné (Magnoliopsida): lískovité (Corylaceae), ořešákovité (Juglandaceae), vrbovité (Salicaceae) 6. Krytosemenné: dvouděložné (Magnoliopsida): lípovité (Tiliaceae), růžovité (Rosaceae): tavolníkové (Spiraeoideae), růžovité vlastní (Rosoideae) 7. Krytosemenné: dvouděložné (Magnoliopsida): růžovité (Rosaceae): slivoňovité (Amygdaloideae) 8. Krytosemenné: dvouděložné (Magnoliopsida): růžovité (Rosaceae): jabloňovité (Maloideae) 9. Krytosemenné: dvouděložné (Magnoliopsida): bobovité (Fabaceae), klokočovité (Staphyleaceae), javorovité (Aceraceae) 10. Krytosemenné: dvouděložné (Magnoliopsida): jírovcovité (Hippocastanaceae), dřínovité (Cornaceae) 11. Krytosemenné: dvouděložné (Magnoliopsida): aralkovité (Araliaceae), jesencovité (Celastraceae), olivovníkovité (Oleaceae) 12. Krytosemenné: dvouděložné (Magnoliopsida): zimolezovité (Caprifoliaceae), bezovité (Sambucaceae)
 • Semestrální práce studentů: dlouhodobé pozorování vybrané dřeviny (v intervalu 2 týdnů po celý semestr)
Literatura
  povinná literatura
 • DANIHELKA, Jiří, Jindřich CHRTEK a Zdeněk KAPLAN. Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 84, č. 3, s. 647-811. ISSN 0032-7786. URL info
 • ÚRADNÍČEK, Luboš. Dřeviny České republiky. 2., přeprac. vyd. [Kostelec nad Černými lesy]: Lesnická práce, 2009. 367 s. ISBN 9788087154625. info
  doporučená literatura
 • GRULICH, Vít. Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia : časopis české botanické společnosti, Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 84, č. 3, s. 631-645. ISSN 0032-7786. info
 • MUSIL, Ivan a Jan HAMERNÍK. Jehličnaté dřeviny : přehled nahosemenných i výtrusných dřevin : lesnická dendrologie 1. Vydání 1. Praha: Academia, 2007. 352 stran. ISBN 9788020015679. info
 • JOHNSON, Owen a David MORE. Collins Tree Guide: The most complete field guide to the trees of Britain and Europe. Paperback. London: Harper Colins, 2006. 464 s. ISBN 978-0-00-720771-8. info
 • PIKULA, Jiří, Dagmar OBDRŽÁLKOVÁ, Miroslava BEKLOVÁ a Milan ZAPLETAL. Stromové a keřové dřeviny lesů a volné krajiny České republiky. Vydání první. Brno: CERM, 2004. 226 stran. ISBN 8072042807. info
 • Klíč ke květeně České republiky. Edited by Karel Kubát. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 927 s. ISBN 8020008365. info
Výukové metody
Forma výuky: hromadná - frontální; hromadná - samostatná práce; skupinová -homogenní, skupinová - heterogenní. Metody výuky: přednáška, vysvětlování, práce s literaturou, práce s určovacím klíčem, pozorování.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: zpracování seminární práce, praktická zkouška (poznávání dřevin)
Závěrečné hodnocení: - účast na cvičeních: alespoň 80 % (tj. 10 cvičení) - seminární práce: student po dobu 3 měsíců pozoruje vybranou dřevinu a výsledky svého pozorování podložené vlastní fotodokumentací předloží v písemné podobě - praktická zkouška: poznávání taxonů dřevin prezentovaných na cvičeních; je třeba správně určit aspoň 8 z 12 předložených položek (celkové penzum dřevin, se kterými se studenti na cvičeních seznámí, činí 108 taxonů)
Informace učitele
Tento volitelný předmět bude vyučován, pokud si jej zapíše aspoň 6 studentů. Den a čas výuky budou sděleny na základě domluvy se zapsanými studenty a časových možností vyučující. Předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně. První hodina je teoretická - zaměřená na charakteristiku a určovací znaky dřeviny. Ve druhé hodině si studenti prohlédnou konkrétní probírané přírodniny (větvičky v zimním stavu, herbářové položky, plody a semena). K zápočtu je třeba - aktivní účast na cvičeních (tolerované jsou dvě absence) - zpracovat seminární práci: dlouhodobé pozorování vybrané dřeviny - absolvovat test - poznávání dřevin: celkem 12 vzorků dřevin, každý vzorek za 2 body (rodový název, druhový přívlastek v češtině)+ bonusová úloha (1 bod). Maximum je 25 bodů, pro úspěšné absolvování je třeba získat 18 bodů.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.