BIp026 Didactics of Natural History 2

Faculty of Education
Spring 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (lecturer)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Department of Biology - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Supplier department: Department of Biology - Faculty of Education
Timetable
Wed 16:00–16:50 učebna 2
 • Timetable of Seminar Groups:
BIp026/01: Mon 9:00–9:50 učebna 2, L. Vodová
BIp026/02: Mon 8:00–8:50 učebna 2, L. Vodová
BIp026/03: Wed 13:00–13:50 laboratoř 82, L. Vodová
Prerequisites
BIp023 Didactics of Natural History 1
Blp023 Didactics of Natural History 1
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
- the student determines the type of test item and evaluates its difficulty;
- the student correctly formulates different types of learning tasks;
- the student draws up a worksheet for a specific lesson of Natural History;
- the student explains the typical features of didactics test;
- the student constructs and evaluates the didactic test;
- the student distinguishes and names the various types of natural science teaching methods according to the Altmann classification;
- the student proposes a composition of nature in the corner of living nature with regard to its use in teaching of Natural History;
- the student designs and creates a collection or exhibition of natural products;
- the student proposes the establishment of animal breeding for use in teachnig of Natural History;
Learning outcomes
At the end of the course the student will be able to:
- evaluate the didactic equipment of the selected Natural History textbook;
- distinguish and use different types of teaching aids;
- distinguish and evaluate different types of test items;
- manage collections of natural products;
- design a corner of living nature;
- propose the establishment of animal husbandry;
- evaluate the textbook of Natural History;
- assess the professional correctness of books and texts for teaching;
- elaborate a selected teaching aid for his use in the lesson of natural history;
- design and use a diagnostic tool to measure the level of student knowledge and skills.
Syllabus
 • Syllabus of lectures:
 • 1) Teaching resources: definition of the term, different approaches to the classification of teaching resources
 • 2) Living nature in the natural environment and their use in the teaching of Natural History
 • 3) Living nature in an artificial environment and their use in the teaching of Natural History
 • 4) Prepared and preserved nature and their use in the teaching of Natural History
 • 5) Paleontological material and inanimate nature in the teaching of Natural History
 • 6) Nature collections and exhibitions in Natural History lessons, models and two-dimensional aids in the teaching of Natural History
 • 7) Animal breeding as part of the corners of living nature: establishment, care, didactic use
 • 8) Information sources in the teaching of Natural History
 • 8) Cabinet of Natural History Teacher and Regional Cabinet
 • 9) Didactic games as a means for teaching of Natural History
 • 10) Department of Natural History Teacher and Regional Cabinet
 • 11) Diagnosis in teaching of Nature History: repetition and testing
 • 12) Diagnosis in the teaching of Natural History: didactic test and its construction
 • Syllabus of exercises:
 • 1) The use of material resources in the teaching of Natural History: introduction of various means of teaching Natural History
 • 2) Textbooks for teaching of Natural History
 • 3) Learning tasks and their use in teaching of Natural History
 • 4) Typology of test tasks (items) according to Chráska
 • 5) Principles of correct formulation of learning tasks, construction of worksheet
 • 6) Observation and identification of organisms in their natural environment (excursion to the park)
 • 7) Corners of living nature in teaching of Natural History: selection of suitable organisms, care for them, their didactic use
 • 8) Collections and exhibitions of natural products: principles of collection of natural products, their archiving and preparation, care of the collection, creation of an exhibition
 • 9) Didactic games and their use in the lesson of Natural History: demonstration of games available on the market and games that the teacher can make by himself
 • 10) Design and production of self-made teaching aids
 • 11) Didactic tests: typical features, types of tests, demonstration od tests
 • 12) Didactic tests: construction and evaluation.
Literature
  required literature
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: verze platná od 1. 9. 2016 [online]. (2016). Praha: MŠMT [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
 • KALHOUS, Zdeněk and Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 447 s. ISBN 9788073675714. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Didaktické testy : příručka pro učitele a studenty učitelství. Brno: Paido, 1999. 91 s. ISBN 8085931680. info
 • ALTMANN, Antonín. Přírodniny ve vyučování biologii a geologii [Altmann, 1975]. Vyd. 3. upravené. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 157 s. info
  recommended literature
 • ALTMANN, Antonín. Metody a zásady ve výuce biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 285 s. info
 • ALTMANN, Antonín. Pomůcky pro výuku biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 130 s. : i. info
  not specified
 • KOTRBA, Tomáš and Lubor LACINA. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga. 3. vydání. Brno: Barrister & Principal, 2015. 185 stran. ISBN 9788074850431. info
 • SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování : spolupráce žáků ve skupinách. Vydání druhé. Praha: Portál, 2013. 150 stran. ISBN 9788026204046. info
 • KOŠŤÁLOVÁ, Hana, Šárka MIKOVÁ and Jiřina STANG. Školní hodnocení žáků a studentů : se zaměřením na školní hodnocení. Vydání 2. Praha: Portál, 2012. 151 stran. ISBN 9788026202202. info
 • Teaching secondary biology. Edited by Michael J. Reiss. Second edition. London: Hodder Education, an Hachette UK Company, 2012. ix, 318. ISBN 9781444124316. info
 • DOBRORUKOVÁ, Jana. Přírodopis : inspirace a projekty : 100 námětů pro tvořivou výuku. 1. vyd. Praha: Scientia, 2008. 203 s. ISBN 9788086960371. info
 • HERR, Norman. The sourcebook for teachnig science. San Francisco: John Wiley / Jossey-Bass Publishers, 2007. 584 pp. ISBN 978-0-7879-7298-1. info
 • LORBEER, George C. and Leslie Weldemar NELSON. Biologické pokusy pro děti : náměty a návody pro zajímavé vyučování : rostliny, živočichové, lidské zdraví, ekologie. Translated by Zlata Hájková - Zdenka Matysová. Vydání první. Praha: Portál, 1998. 197 stran. ISBN 8071781657. info
Teaching methods
Form of teaching: mass-frontal, mass-independent work, group - homogeneous, group - heterogeneous, group - differentiated. Teaching methods: interview, discussion, work with literature, static projection, demonstration, observation, experiment.
Assessment methods
Assessment methods: creating of materials to the "Portfolio of Beginning Teacher of Natural History", written test, oral exam, Fulifilling requirements: - active participation in exercises (1 absence is tolerated) - submition of all materials in the "Portfolio of Beginning Teacher of Natural History" - Exam: 1) Written test (75% required), 2) A discussion of the materials from the "Portfolio of Beginning Teacher of Natural History"
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2020/BIp026