BIp033 Integrované terénní cvičení

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 dny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (cvičící)
Ing. Radovan Smolinský, Ph.D., PhD (cvičící)
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (cvičící)
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 9. 9. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího, Út 10. 9. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího, St 11. 9. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího, Čt 12. 9. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího
Předpoklady
Smyslem cvičení je umožnit studentům integrovat poznatky z různých již absolvovaných biologických předmětů a ekologie konfrotací teorie s pozorováními prováděnými přímo v terénu. Dále je na magisterském stupni studia nutné umožnit studentům ověřit si možnosti případného využití práce v terénu pro potřeby výuky přírodopisu na ZŠ. Předpokladem k absolvování předmětu jsou znalosti z kurzů biologie, zejména botaniky a zoologie, ekologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
- odborně pracovat v terénu, prozkoumat několik biotopů a popsat jejich biologickou složku; - sezámit se s flórou a faunou daného území
- poznat druhy organismů na třech různých bitopech seznámit se a provést s metodami sběru a uchování organismů
- předložit všechny takto získané údaje dobře zdokumentované v individuálních závěrečných zprávách;
- navrhnout didaktické zpracování terénní výuky žáků
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
- odborně pracovat v terénu, prozkoumat několik biotopů a popsat jejich biologickou složku;
- interpretovat výsledky získané pomocí kombinace všech použitých metod sběru na všech studovaných biotopech;
- předložit všechny takto získané údaje dobře zdokumentované v individuálních závěrečných zprávách;
- poznat všechny (vyučujícími) vybrané významné zástupce vyšších rostlin a bezobratlých živočichů, případně hub;
- integrovat poznatky z různých již absolvovaných biologických předmětů (zejm. botanika, zoologie a ekologie) konfrotací teorie s pozorováními prováděnými přímo v terénu.
Osnova
 • Komplexní cvičení v terénu probíhá formou týmové práce studentů ve 4 (3-5) skupinách pod odborným dohledem všech vyučujících; každá skupina se věnuje jednomu přidělenému biotopu (les, louka, pole, stojatá voda, tekoucí voda apod.) - na tomto biotopu si hned 1. den nainstaluje různé pasti apod., které denně kontroluje.
 • Postupně ale každá skupina provede i průzkum na ostatních biotopech; vyhodnocení skutečností zjištěných kombinací všech použitých metod (zejména určování získaného materiálu pomocí atlasů) na všech biotopech bude provedeno v samostatné práci vypracované každým studentem v průběhu TC a odevzdané při jejím ukončení.
 • 1. den: dopoledne - zahájení terénního cvičení, ubytování,brzy po obědě organizační schůzka; odpoledne - návštěva všech biotopů, určování organismů, zahájení prací na jednotlivých biotopech (pokládání pastí apod.) večer - determinace a preparace sebraného a naloveného materiálu
 • 2. den: dopoledne i odpoledne - skupinová práce na jednotlivých určených biotopech; večer: determinace a preparace sebraného a naloveného materiálu, práce na sepsání závěrečné zprávy
 • 3. den: dopoledne - skupinová práce na jednotlivých určených biotopech; odpoledne - exkurze na Radostínské rašeliniště a na skalní útvar Tisůvka; večer - determinace a preparace sebraného a naloveného materiálu, práce na závěrečné zprávě
 • 4. den: dopoledne ukončení terénních prací (likvidace pastí apod.), dokončení závěrečných zpráv, obhajoba závěrečných zpráv, praktické poznávací zkoušky z rotslin, hub a živočichů; v poledne ukončení terénního cvičení, úklid, balení, nakládání materiálu a odjezd.
Literatura
 • Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin. Illustrated by Jindřich Krejča. Čtvrté vydání. 384 stran. ISBN 9788007015722. info
 • Hindák, F. (1978). Sladkovodné riasy: vysokoškolská príručka (1. vyd.). Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.
 • Vlček V., Kestřánek J., Kříž H., Novotný S. & Píše J. [eds.] (1984): Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Academia, Praha.
 • Danihelka J,. Chrtek J. et Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia 84: 674-811.
 • DEMEK, Jaromír, Peter MACKOVČIN, Břetislav BALATKA, Antonín BUČEK, Martin CULEK, Petr ČERMÁK, Daniel DOBIÁŠ, Marek HAVLÍČEK, Mojmír HRÁDEK, Karel KIRCHNER, Jan LACINA, Tomáš PÁNEK, Petr SLAVÍK, Irena SMOLOVÁ a Jaroslav VAŠÁTKO. Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 610 s. 1. a 2. díl. ISBN 978-80-7509-113-0. info
 • VÁVRA, Václav a Jindřich ŠTELCL. Významné geologické lokality Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 292 s. 55 - Vědy o zemi. geologické vědy. ISBN 978-80-210-6715-8. info
 • HROUDA, Lubomír. Rostliny luk a pastvin. Vyd. 1. Praha: Academia, 2013. 447 s. ISBN 9788020022592. info
 • KOČÁREK, Petr, Jaroslav HOLUŠA, Robert VLK a Pavel MARHOUL. Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Praha: Academia, 2013. 288 s. Atlas. ISBN 978-80-200-2173-1. info
 • GRULICH, Vít. Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia : časopis české botanické společnosti, Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 84, č. 3, s. 631-645. ISSN 0032-7786. info
 • BÍNA, Jan a Jaromír DEMEK. Z nížin do hor : geomorfologické jednotky České republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 343 s. ISBN 9788020020260. info
 • CHYTRÝ, Milan, Tomáš KUČERA, Martin KOČÍ, Vít GRULICH, Pavel LUSTYK, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Jiří SÁDLO, Zdenka NEUHÄUSLOVÁ, Michal HÁJEK, Kamil RYBNÍČEK, František KRAHULEC, Andrea KUČEROVÁ, Jiří KOLBEK a Štěpán HUSÁK. Katalog biotopů České republiky. Druhé vydání. 2. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 445 s. Katalog biotopů České republiky. ISBN 978-80-87457-02-3. URL info
 • Chráněná území ČR. Edited by Peter Mackovčin - Jiří Zahradnický. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2004. 588 s. ISBN 80-86064-68-9. info
 • Klíč ke květeně České republiky. Translated by Karel Kubát. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 927 s. ISBN 8020008365. info
 • ANDĚRA, Miloš. Velká kniha živočichů : hmyz, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci. Edited by Ladislav Korbel, Illustrated by Jindřich Krejča. Vyd. 2. Bratislava: Príroda, 1997. 344 s. ISBN 8007009914. info
Výukové metody
Forma výuky: Terénní cvičení (4 dny).
Výukové metody: Samostatná práce v terénu pod přímým vedením vyučujících, vypracování závěrečné zpávy, pozorování, práce s literaturou.
Metody hodnocení
Podmínky udělení zápočtu:
1. aktivní přístup při terénní práci a při zpracování nalovených organismů a sebraných rostlin.
2. vypracování individuální závěrečné práce o této struktuře: úvod, metodika, studované území a popis lokalit, výsledky, závěr, literatura)
3. úspěšné absolvování poznávacích zkoušek - praktické oznávání rostlin, živočichů, hub.
Informace učitele
1. Informace o terénním cvičení
Studenti sledují vývěsku na stránkách katedry a na nástěnce katedry. Organizační pokyny (termín konání, místo konání, ubytování, strava) budou garantem předmětu aktualizovány v dostatečném předstihu - nejčastěji v dubnu nebo květnu předchozího semestru. Vedení KCTE: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.; doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.; Mgr. Robert Vlk, Ph.D.; doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. Kontaktní osoba (organizátor): Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. V posledních letech se nejčasteji jezdí: První nebo druhý týden v září na výukové středisko Masarykovy univerzity Cikháj (http://www.skm.muni.cz/cikhaj/). Cíle komplexního cvičení: Poznat místní flóru a faunu. Studenti pracují ve skupinách, každá skupina věnuje přednostní pozornost jednomu určenému biotopu (les, voda, louka, příp. i pole). Na vybraných lokalitách studenti pozorují a zapisují všechny zjištěné druhy rostlin, hub a živočichů. Součástí komplexního cvičení je půldenní exkurze, jejímž cílem bývá rašeliniště u Velkého Dářka a skalní útvar Tisůvka. Počítejte prosím s vhodným terénním vybavením (pláštěnka nebo deštník, terénní obuv, holínky pro výzkumu vodních společenstev). Zvláštní požadavky: - terénní vybavení, včetně obuvi vhodné pro práci v lese, na (podmáčených) loukách (a na rašeliništi), přezůvky do ubytovacího zařízení, teplé oblečení - terénní zápisník, A4 papíry na vyhotovení závěrečné zprávy - 1 PET láhev (1,5 l) a 1 malý kelímek od jogurtu (každý účastník pro instalaci zemní pasti) Předpoklady udělení zápočtu: Kromě ověření získaných znalostí o fauně a floře biotopů daného území (formou tzv. poznávaček), podrobné zpracování výsledků určité metody odlovů, popř. zjištěných druhů na biotopu podložených písemnou zprávou. Zprávu vypracovává každý samostatně. Závěrečná zpráva musí mít následující strukturu (kapitoly): Struktura závěrečné zprávy: 1. Úvod: zde bude stručně uvedeno, kdy a kde jsme pracovali a co bylo cílem naší práce 2. Metodika: jakými metodami jsme pracovali 3. Studované území a popis lokalit 4. Výsledky: stručný popis sledovaných lokalit a co všechno jste zde pozorovali. Jednotlivé organismy budou rozděleny podle nějakého systému (živočichové, rostliny, houby, ...) 5. Závěr: stručné shrnutí výsledků terénního cvičení 6. Seznam odborné literatury
2. Další informační odborné zdroje
www.mapy.cz
www.geologicke-mapy.cz
www.geology.cz
Vyhláška č. 395 (zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny)
Ústřední seznam ochrany přírody (AOPK ČR): http://drusop.nature.cz/
Edice Chráněná území (dostupné z: http://www.ochranaprirody.cz/publikacni-cinnost/chranena-uzemi-cr/)
www.botanickafotogalerie.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/BIp033