BIp038 System and Evolution of Algae and Fungi for Teachers

Faculty of Education
Spring 2022
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Department of Biology - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Supplier department: Department of Biology - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course students will develop of knowledge of characteristics of divisions, classes, selected species cyanobacteria, algae and fungi. Utilize the knowledge gained at elementary school.
Learning outcomes
- the student uses the correct professional biological terminology and is able to select concepts and phenomena corresponding to the level of primary school pupils; - the student selects and uses model organisms in the teaching to document selected concepts and phenomena; - the student works with biological material and processes it in the form of didactic means for the needs of primary school.
Syllabus
 • Lectures 1. Systems and evolution of cyanobacteria. Basic characteristics, species. Function in the ecosystems, importance for people. • 2. Systems and evolution of algae. Basic characteristics, species. Function in the ecosystems, importance for people. • 3. Systems and evolution of fungi and "fungi-like organisms". Basic characteristics, species. Function in the ecosystems, importance for people. • 4. Cyanobacteria, algae and fungi in teaching at the elementary school.
 • Laboratory excersise
 • 1. Introduction, literature, sample cyanobacteria, algae and fungi,conserve these organisms, work with determinative literature, make to permanent biological preparation.
 • 2. Cyaonobacteria: demonstration of ecologically important species,main determination characteristics, occurrence and importance. Organisms suitable for elementary school.
 • 3. Algae: demonstration of ecologically important species, main determination characteristics, occurrence and importance. Specias suitable for elementary school.
 • 3. Fungi: observation and drawing several representatives.
 • 4. Genus and species suitable for elementary school, preservation,
Literature
 • Hagara L.; Antonín L. at Baier J.(2005): Houby. 7. vyd., Aventinum Praha.
 • Nolčová, L., Vágnerová, P. 2016. Zajímavá a motivující výuka řas a sinic na základních a středních školách. Arnica 5, 1–2, 32–38. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISSN 1804-8366.
 • Komárková J. (2014): Nebezpečné vodní květy. http://vesmir.cz/2014/07/16/nebezpecne-vodni-kvety/
 • Znachor P. (2008): Rozsivky – podivuhodné řasy v krabičce. Živa: 1: 10-11, Academia, Praha. http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/rozsivky-podivuhodne-rasy-v-krabicce.pdf
 • Hindák F. et al. (1978): Sladkovodné riasy. - SPN Bratislava
 • Juráň et Kašrovský (2016): Nový pohled na systém řas a jak ho učit. Živa 6: 299-301, Academia, Praha
 • KAUFNEROVÁ, V., VÁGNEROVÁ, P. 2013. Sinice a řasy v učebnicích pro základní a střední školy. Arnica, 1–2, 9–18. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISSN 1804-8366.
 • BELLINGER, Edward G. and D. C. SIGEE. Freshwater algae : identification, enumeration and use as bioindicators. Second edition. Chichester: Wiley-Blackwell, 2015. viii, 275. ISBN 9781118917169. info
 • The freshwater algal flora of the British Isles : an identification guide to freshwater and terrestrial algae. Edited by Alan Donaldson - Peter V. York - Chris F. Carter - Alan J. Brook - Bri. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. xvii, 878. ISBN 9780521193757. info
 • KALINA, Tomáš and Jiří VÁŇA. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 606 s. ISBN 9788024610368. info
 • SVRČEK, Mirko. Klíč k určení bezcévných rostlin : sinice, řasy, hlenky, houby, lišejníky a mechorosty. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 579 s. info
 • HINDÁK, František. Kľúč na určovanie výtrusných rastlín. I. diel, Riasy. 1. slov. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1975. 396 s. info
Teaching methods
Form of teaching: lectures
Methods of teaching: frontal teaching, explanation. Form of teaching: laboratory excercise.
Methods of teaching: instruction, observation, work with literature.
Assessment methods
Lectures: Assessment methods: Written test (at least 60% must be well enough to pass the test successfully) Assesment methods: practical exam
Fulfilling requirements:
1. Laboratory protocols.
2. Practical exam - 10 objects (min. 7 correctly).
3. Attendance at course.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2022, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2022/BIp038