CH6002 Učitelská praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/5. 50 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Monika Bortlíková (přednášející)
Denisa Foltová, DiS. (přednášející)
Mgr. Blanka Klimovič (přednášející)
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
rozšíření profesních kompetencí, získání sebejistoty a sebeúcty v rolích, do nichž učitel při své práci vstupuje, propojení teoretických poznatků získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi, prohloubení reflektivních a sebereflektivních dovedností, kooperativní a individuální plánování a realizace výuky jazyka, vytvoření pozitivní pracovní atmosféry ve výuce
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: • identifikuje své silné a slabé stránky v roli učitele, • zhodnotí vlastní vývoj v roli učitele, • plánuje, realizuje a reflektuje vlastní výuku v součinnosti s dalšími povinnostmi učitele • dokáže reflektovat klima konkrétní školy a třídy a jejich vliv na vlastní práci • na základě reflexe vlastní hodiny vytváří alterace, které využívá ve výuce, • identifikuje individuální potřeby žáků ve třídě, v níž vyučuje.
Osnova
  • činnosti vykonávané ve funkci asistenta (třídního) učitele zadané ředitelem základní školy (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, doprovod (spolu s učitelem) žáků na exkurze, příprava školních projektů a akcí, dozory, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, příprava třídnické hodiny, suplování ad.) vedení pedagogického deníku, plnění dlouhodobých komplexních portfoliových úkolů – viz Interaktivní osnova náslechy (10 hodin), vlastní výuka (10 hodin)
Literatura
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem : co by měl učitel vědět o své profesi. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 76 s. ISBN 9788072903252. info
  • KYRIACOU, Chris. Essential Teaching Skills. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. 380 s. ISBN 807178978X. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Beginning teacher :some pedagogical problems of beginning teachers. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 94 stran. ISBN 8021009446. info
Výukové metody
hospitace, individuální reflexe
Metody hodnocení
pravidelná docházka do školy, na níž student praktikuje, odevzdání splněného portfoliového úkolu a pedagogického deníku, přípravy na hodiny, reflexe, sebehodnocení s návrhy na další rozvoj
Informace učitele
V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána. Udělení zápočtu je podmíněno řádným zápisem do předmětu v IS a řádným přihlášením ke konkrétní škole v IS. Praxe je třeba vykonat na některé ze škol v České republice, přičemž alespoň jednu ze tří učitelských praxí (Učitelská praxe 1, 2, 3) je třeba absolvovat ve škole v Brně. Organizační a administrativní informace k praxi naleznete pod následujícím odkazem: http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2018 19:11, 30. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému