CJ2MP_LKDV Kapitoly z didaktiky literární výchovy

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět volně navazuje na obsah předmětu Didaktika literární výchovy 1. Po absolvování předmětu student porozumí širším souvislostem literárněvýchovného procesu - dokáže vysvětlit a zhodnotit pojetí výuky literatury v obecné rovině i v kurikulárních dokumentech, dokáže vysvětlit základní problematiku uplatňování tradičních a moderních, aktivizujících výukových metod a forem ve výuce literatury na základní škole, roli tvořivosti a kritického myšlení ve výuce literatury, dokáže odůvodňovat metody hodnocení a klasifikace apod.
Osnova
 • 1. Vývoj názorů na vyučování literatuře na základní škole, proměny učebních materiálů. 2. Pojetí literární výchovy v platných vzdělávacích programech. Literární výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání: terminologie RVP ZV ve vztahu k terminologii oboru; otázky struktury cílů dle RVP ZV - cíle literárního vyučování ve vztahu k vzdělávacímu oboru, oblasti a klíčovým kompetencím; literární výchova v RVP ZV a ŠVP ZV (očekávané výstupy a učivo a možnosti jejich konkretizace v učebních osnovách); literární výchova v kontextu průřezových témat a potenciální integrace předmětů. 3. Modely literární výchovy, metodické systémy vyučování literatuře z pohledu současné teorie vyučování literatuře. 4. Klasifikace vyučovacích metod. Metodologie výuky literatury na základní škole. 5. Uplatnění slovních, situačních, inscenačních, brainstormingových aj. metod a didaktických her ve výuce literární výchovy. 6. Motivační metody, specifičnost interpretační metody na 2. stupni základní školy. 7. Hodnocení, zkoušení a klasifikace v literární výchově. Testy a jejich uplatnění ve výce literatury. 8. Osobnost učitele, komunikace mezi učitelem a žáky v literární výchově. 9. Problémové situace a úlohy v literární výchově, tvořivost. Intepretace a kritické myšlení. 10. Vybrané literárněvědné teorie jako možná inspirace intepretační práce s textem. (Témata přednášek volně navazují za témata seminářů v předchozím semestru.)
Literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Dostupné z:http://www.vuppraha.cz
 • Jurčo, J., Obert, V. Didaktika literatúry. Bratislava, 1984.
 • Lederbuchová, L. Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole. 1. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity, 1995.
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Dítě a kniha : o čtenářství jedenáctiletých. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. 179 s. ISBN 8086898016. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. 148. ISBN 80-7315-039-5. info
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika [Kalhous, Portál, 2002]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X. info
 • Obecná didaktika. Edited by Jarmila Skalková. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 1999. 292 s. ISBN 80-85866-33-1. info
 • MAŇÁK, Josef. Alternativní metody a postupy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 89 s. ISBN 8021015497. info
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole. 2. Vyd. 1. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity, 1997. 120 s. ISBN 80-7082-364-X. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 8021016949. info
 • Vzdělávací program Národní škola : vzdělávací program pro 1.-9. ročník základního vzdělávání. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1997. 162 s. ISBN 8004266835. info
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Praha). Vzdělávací program Občanská škola : pojetí občanské školy : učební osnovy občanské školy. 3., upr. vyd. Praha: Portál, 1996. 474 s. ISBN 80-7178-107-X. info
 • JEŘÁBEK, Jaroslav. Vzdělávací program Základní škola. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 275 s. ISBN 80-7168-337-X. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
 • CHALOUPKA, Otakar. Systém literární výchovy a jeho perspektivy. 1. vyd. Praha: Academia, 1984. 238 s. : i. info
 • CHALOUPKA, Otakar. Rozvoj dětského čtenářství. 1. vyd. Praha: Albatros, 1982. 572 s. info
 • CENEK, Svatopluk. Úvod do teorie literární výchovy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 231 s. info
Výukové metody
Typ výuky: přednáška. Metody: teoretická příprava, přednáška spojená sdiskusí nad odbornými problémy předmětu.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet Požadavek na ukončení předmětu a hodnocení: zpracování písemné práce odborně-úvahového charakteru na zadané téma (témata zadávána na začátku výuky), v níž student uplatní teoretické poznatky z oblasti didaktiky literární výchovy, které jsou obsahem přednášek, i vlastní zkušenosti získané během absolvovaných pedagogických praxí.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/CJ2MP_LKDV