CJ3BP_L5K2 Kapitoly z české literatury po roce 1945 2

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–10:50 učebna 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Přednáška by měla formou vybraných kapitol pojednat o problematice české literatury v letech 1968 - 1989. Kapitoly jsou řazeny do bloků poezie, prózy a dramatu (doplněných o vhled do literární vědy tohoto období ).U poezie a prózy je akcentován pohled na samizdatovou a exilovou tvorbu, přičemž je nastíněna produkce tzv. oficiální literatury. Blok dramatu je opět prezentován monografickou metodou, přičemž kontinuita literárního procesu je dána zdůrazněním tematické příbuznosti některých děl v daném období. Cílem je osvojení si znalosti literárních směrů a proudů v daném období české literatury a také specifičnosti jejich poetik. Studenti budou vedeni k schopnosti identifikovat a analyzovat styl výrazných osobností literárního procesu v daném období.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni objasnit vývoj literárních směrů a proudů v daném období české literatury. Budou schopni identifikovat a analyzovat styl výrazných literárních osobností daného období. Budou schopni interpretovat literární díla a obhájit a podpořit své názory literárněvědnými znalostmi.
Osnova
  • 1. česká poezie, próza a drama v letech 1969-1989.
Literatura
  • GALÍK, Josef. Panorama české literatury :(literární dějiny od počátků do současnosti). Edited by Lubomír Machala - Eduard Petrů. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1994. 547 s. ISBN 80-85839-04-0. info
  • DOKOUPIL, Blahoslav a Miroslav ZELINSKÝ. Slovník české prózy 1945-1994. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1994. 490 s. ISBN 80-85491-84-2. info
  • Český Parnas : literatura 1970-1990 : interpretace vybraných děl 60 autorů [29931]. Praha: Galaxie, 1993. ISBN 80-85204-07-X. info
  • TÁBORSKÁ, Jiřina a Milan ZEMAN. Česká literatura 1945-1970 : interpretace vybraných děl. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 427 stran. ISBN 8004239730. info
Výukové metody
Studenti si budou osvojovat znalost literárních směrů, proudů a tendencí v daném období české literatury.Budou vedeni k schopnosti identifikovat a analyzovat styl výrazných osobností české poezie a prózy v daném období. Studenti dále budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem v oblasti české poválečné litratury. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za hojnou aktivní účast (80%) a po úspěšném absolvování zápočtového testu z přednesených okruhů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/CJ3BP_L5K2