CJ3BP_LTL2 Teorie literatury 2

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. David Kroča, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům možnosti interpretace básnického a dramatického textu (v návaznosti na předmět Teorie literatury 1, jenž je věnován poetice prozaického textu). Předmět ukazuje cestu ke smyslu literárního textu a k rozkrytí jeho možných významů. Studenti se při konkrétnícho rozborech naučí vnímat umělecký text a citlivě jej hodnotit s využitím různých metodologických přístupů. Studenti dále budou vedeni k tomu, aby svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti směřovali k efektivní komunikaci s literárním dílem.
Osnova
 • 1. Literatura oboru, základní a doporučená literatura. 2. Strukturalismus a interpretace (Jan Mukařovský). 3. Interpretace básní (Zdeněk Kožmín). 4. Interpretace básně: sémantická analýza (Jan Zahradníček). 5. Interpretace básně: autor a jeho poetika(Jiří Orten). 6. Drama jako literární fakt (Otakar Zich, Jiří Veltruský, Pavel Janoušek). 7. Významové sjednocení dialogu. Hlavní a vedlejší text dramatu. 8. Rozbor vybraného českého dramatu. 9. Metody současné literární vědy: interpretace. 10. Literární proudy, literární směry a interpretace.
Literatura
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Edited by Vladimír Macura - Alice Jedličková. Vydání první. Brno: Host, 2012. 839 stran. ISBN 9788072948482. info
 • Slovník novější literární teorie : glosář pojmů. Edited by Richard Müller - Pavel Šidák. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 699 s. ISBN 9788020020482. info
 • KROČA, David. Poetika dramat a básní Josefa Topola. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. 123 s. Edice pedagogické literatury, č. 211. ISBN 80-7315-101-4. info
 • BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace :k modernímu prozaickému textu. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 360 s. ISBN 80-7294-080-5. info
 • CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 167 s. ISBN 80-7294-070-8. info
 • PETRŮ, Eduard. Úvod do studia literární vědy. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2000. 187 s. ISBN 80-85839-44-X. info
 • VELTRUSKÝ, Jiří. Drama jako básnické dílo. Edited by Ivo Osolsobě. Vyd. 1. Brno: Host, 1999. 168 s. ISBN 80-86055-60-4. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní (2. přepracované vydání). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 186 s. ISBN 80-210-1694-9. info
 • JANOUŠEK, Pavel. Studie o dramatu :drama jako literární fakt ; interní subjekt v dramatu ; Čapkova poetika dramatu a "nepovedené" konce jeho her ; geneze norem (poetika budovatelského dramatu). 1. vyd. Jinočany: H & H, 1993. 153 s. ISBN 80-85778-04-1. info
 • LUKEŠ, Milan. Umění dramatu. Praha: Melantrich, 1987. info
 • ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění : teoretická dramaturgie [Zich, 1986]. Praha: Panorama, 1986. 412 s. info
 • Slovník literární teorie. Edited by Štěpán Vlašín. Praha: Československý spisovatel, 1984. 465 s. info
Výukové metody
Studenti budou rozvíjet všechny svoje literárně teoretické znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ústní zkouškou, prověřující znalost tematických okruhů a orientaci v doporučené literatuře. Seznam tematických okruhů a doporučené literatury bude předán na úvodním semináři. Podmínkou k vykonání zkoušky je úspěšné zvládnutí individuálního referátu z terminologie literární vědy. Ústní zkouška má tři části: 1) rozprava o prostudované literatuře 2) odpověď na otázku dle tematických okruhů 3) rozbor básnického textu
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/CJ3BP_LTL2