CJMPE_JKTT Česká konverzace a tvorba textu

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Ivana Kolářová, CSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dagmar Sochorová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Předmět je určen pouze studentům bohemistiky v průběhu pobytu v rámci programu Erasmus
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Cílem předmětu je procvičení a prohloubení znalostí českého jazyka, získaných v průběhu předchozího studia, zejména znalostí ortofonické a ortoepické normy češtiny, gramatiky češtiny, větné stavby a stylizace textů v češtině.
Výstupy z učení
Student se po absolvování předmětu orientuje v mluvnickém systému češtiny tak, že umí aplikovat teoretické a praktické znalosti mluvnice při mluvené i psané komunikaci, dokáže správně tvořit věty nejen v souladu s pravidly českého slovosledu, ale i na vyšší úrovni stylistické, dokáže vytvářet a správně formulovat běžné psané texty i projevy mluveného jazyka.
Osnova
 • 1. Ortofonická a ortoepická norma.
 • 2. Procvičení vybraných pravopisných jevů (velká písmena ve víceslovných vlastních jménech; skupiny souhlásek).
 • 3. Opakování české gramatiky.
 • 4. Stavba věty v češtině.
 • 5. Využití významových vztahů ve slovní zásobě současné češtiny. Synonymie, antonymie.
 • 6. Význam vybraných frazémů v češtině.
 • 7. Mluvené projevy.
 • 8. Stylizace textů v češtině.
 • 9. Prezentace vlastní textové tvorby.
 • Osnova a průběh semináře mohou být modifikovány v závislosti na úrovni znalostí českého jazyka a na individuálních potřebách konkrétního studenta.
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠTÍCHA, František a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. 974 s. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • ČECHOVÁ, Marie, Marie KRČMOVÁ a Eva MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 381 stran. ISBN 9788071069614. info
  neurčeno
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika češtiny. 2. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 84 s. ISBN 978-80-210-4973-4. info
 • BISCHOPOVÁ, Jana, Jiří HASIL, Milan HRDLIČKA a Jitka KRAMÁŘOVÁ. Čeština pro středně a více pokročilé. 3. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum., 2012. ISBN 978-80-246-1793-0. info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Communicative Czech : (elementary Czech). 2. upr. vyd. Praha: Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, 2004. 262 s. ISBN 8090194729. info
 • HAUSER, Přemysl, Vlastimil STYBLÍK, Eva HOŠNOVÁ a Marie ČECHOVÁ. Základní mluvnice českého jazyka. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a.s., 2004. 248 s. ISBN 80-7235-018-8. info
 • Communicative Czech (Elementary Czech). Edited by Ivana Bednářová - Magdalena Pintarová. [1. vyd.]. Praha: Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, 1977. 262 s. ISBN 80-901947-2-9. info
Výukové metody
Individuální konzultace a samostatné studium, praktické procvičování mluvnických jevů, výklad mluvnických principů, metoda analýzy a srovnávaní jazykových jevů, problémové učení, samostatná stylizace psaných textů, mluvní a konverzační cvičení, samostatná domácí příprava.
Metody hodnocení
Student prokáže teoretickou znalost učiva formou testových otázek nebo individuálního pohovoru a praktickou schopnost konverzace a stylizace textu podle zadání.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.