CJp020 Základy slavistiky a staroslověnštiny

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJp020/01: St 22. 9. až St 15. 12. St 10:00–11:50 učebna 56, H. Svobodová
CJp020/02: Út 21. 9. až Út 14. 12. Út 10:00–11:50 učebna 2, H. Svobodová
CJp020/03: St 22. 9. až St 15. 12. St 12:00–13:50 učebna 2, H. Svobodová
Předpoklady
CJ2BP_JUCJ Úvod do studia českého jazyka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti porozumí jednoduchému staroslověnskému textu v cyrilici, budou schopni rekonstruovat praslovanskou podobu slov a z praslovanského rekonstruovaného tvaru určit podobu slova v jednotlivých slovanských jazycích. Získají vhled do vývoje slovanských jazyků a dokáží rozpoznat staroslověnské kořeny literárních, kulturních a civilizačních hodnot současné české společnosti.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen: 1. přečíst jednoduchý staroslověnský text v cyrilici a přepsat ho do latinky; 2. porozumět jednoduchému staroslověnskému textu s pomocí slovníčku; 3. rekonstruovat praslovanskou podobu slov a z praslovanského rekonstruovaného tvaru určit podobu slova v jednotlivých slovanských jazycích.
Osnova
 • 1. Staroslověnská literatura a kultura. 2. Vývoj hláskoslovného a tvaroslovného plánu praslovanštiny a staroslověnštiny ve srovnání s prajazykem indoevropským a s živými slovanskými jazyky. 3. Seznámení s mluvnickým systémem staroslověnštiny. 4. Četba staroslověnských textů v cyrilici a jejich překlad. 5. Hláskoslovný a morfologický rozbor staroslověnských textů.
Literatura
  povinná literatura
 • VEČERKA, Radoslav. Staroslověnská čítanka. Edited by Zoe Hauptová. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 189 s. ISBN 8024604787. info
 • VEČERKA, Radoslav. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 112 s. ISBN 80-210-1375-3. info
 • VEČERKA, Radoslav. Staroslověnština. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 231 s. info
 • CUŘÍN, František a Marie CIRKLOVÁ. Základy slavistiky [Cuřín, 1981]. České Budějovice: Pedagogická fakulta, 1981. info
  doporučená literatura
 • Transliteration kyrillischer Buchstaben in lateinische Buchstaben - slawische und nicht-slawische Sprachen (Souběž.) : Transliterace cyrilice do latinky - slovanské a neslovanské jazyky : ČSN ISO 9 (01 0185). info
 • THE SLAVIC LANGUAGES: http://www.langtoninfo.com/web_content/9780521294485_frontmatter.pdf
 • KALHOUS, David. Das slawische Schrifttum und Liturgie des 10. und 11. Jahrhunderts. In Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Internationale Tagungen in Mikulčice 9. 2011. ISBN 978-80-86023-92-2. info
 • Die slavischen Sprachen : ein internationales Handbuch zu ihrer Struktur, ihrer Geschichte und ihrer Erforschung. Edited by Sebastian Kempgen. New York: Mouton de Gruyter, 2009. xxxv, 1116. ISBN 9783110156607. info
 • HIRSCHOVÁ, Milada. Speech Acts in Slavic Languages. In In: Berger, T. – Gutschmidt, K. – Kempten, S. - Kosta, P. (eds.): Die Slavischen Sprachen. Slavic Languages. 1. vyd. Berlin: Mouton de Gruyter, 2009. s. s. 1055-1090, 46 s. ISBN 978-3-11-015660-7. info
 • BAUEROVÁ, Helena. Texty ke studiu staroslověnštiny se slovníčkem [Bauerová, 2002]. 4. nezměn. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 118 s. ISBN 80-244-0382-X. info
 • MAREŠ, František Václav. Cyrilometodějská tradice a slavistika. Edited by Emílie Bláhová - Josef Vintr. Vyd. 1. Praha: Torst, 2000. 736 s. ISBN 80-7215-111-8. info
 • VEČERKA, Radoslav. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200-0537-4. info
 • VAŠICA, Josef. Literární památky epochy velkomoravské 863-885. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 1996. 340 s. ISBN 8070211695. info
 • VEČERKA, Radoslav a Vladislav ŠŤASTNÝ. Dějiny české slavistiky. 1985. 77 s. info
 • PETR, Jan. Základy slavistiky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 143 s. info
 • ŠLOSAR, Dušan a Radoslav VEČERKA. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti [Šlosar, 1979]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 142 s. info
 • VEČERKA, Radoslav. Základy slavistiky a rusistiky. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1979. 92 s. info
 • ERHART, Adolf a Radoslav VEČERKA. Úvod do etymologie : pro bohemisty i ostatní lingvisty. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1975. 191 s. info
Výukové metody
Seminář, aktivní analytická práce studentů při rozboru staroslověnských textů, aktivní syntetická práce studentů při výkladu praslovanských jazykových jevů, diskuse o odborných problémech předmětu.
Metody hodnocení
Pro úspěšné zakončení předmětu je třeba: 1. absolvovat písemný test, ve kterém studenti volně formulují odpovědi na otázky. Test je bodovaný, student musí v testu získat minimálně 60 % bodů; 2. odevzdat seminární práci – referát na zadané téma; 3. prostudovat zadanou odbornou literaturu. Podrobné požadavky jsou zveřejněny v každém semestru, kdy seminář probíhá, ve Studijních materiálech předmětu v ISu, složka Učební materiály.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Před ukončením předmětu kolokviem doporučujeme složit zkoušku z předmětu CJ3BP_JUJJ.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/CJp020