CJc324 Opomíjené žánry v české literatuře 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
9 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ester Nováková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 21. 2. 8:00–10:50 učebna 7, Pá 17. 4. 8:00–10:50 učebna 7
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na Opomíjené žánry v české literatuře 1. Poskytuje studentům možnost seznámení se s dalšími žánry stojícími na periferii odborného a čtenářského zájmu ve 20. století. Zaměřuje se na popis, analýzu a interpretaci vývojových tendencí a konkrétních významných děl české literatury v daném období ve vybraných žánrových oblastech. Po absolvování předmětu bude účastník kurzu schopen analyzovat signifikantní rysy vybraných žánrů a styl výrazných autorských osobností a rozvine všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student: - dokáže identifikovat žánrová specifika;
- dokáže charakterizovat vývoj literárních žánrů v českém prostředí;
- rozvine svoje interpretační schopnosti.
Osnova
  • 1. Přírodní beletrie. 2. Legionářská literatura. 3. Literatura sci-fi. 4. Přehled dalších opomíjených žánrů (triviální literatura; dějiny literární kritiky a odborného časopisectví ve 20. století).
Literatura
  • DĚDINOVÁ, Tereza. Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 228 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae; 433. ISBN 978-80-210-7871-0. Digitální knihovna FF MU info
  • POLÁČEK, Jiří. Průhledy do české literatury 20. století. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. 307 s. ISBN 80-7204-162-2. info
Výukové metody
Studenti si přednáškovou i seminární formou budou osvojovat znalosti literárních směrů, proudů a tendencí v daném období české literatury. Budou vedeni k tomu, aby zvládli identifikovat a analyzovat styl výrazných osobností české poezie a prózy v daném období. Studenti dále budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Kurs je zakončen zápočtem. Zápočet bude udělen za aktivní účast a znalost vybrané literatury předmětu. Výsledky své práce studenti budou prezentovat písemnou formou (seminární práce), čímž bude rozvíjena jejich schopnost kritického myšlení i jejich individuální styl. Důraz bude kladen na studentovu schopnost dílo zhodnotit, zařadit do kontextu současné domácí i světové tvorby a formulačně přesně i odborně umět své argumenty obhájit.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/CJc324