CJp001 Fonetika a fonologie českého jazyka

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJp001/01: Út 21. 9. až Út 14. 12. Út 10:00–10:50 učebna 56, M. Lollok
CJp001/02: Út 21. 9. až Út 14. 12. Út 12:00–12:50 učebna 60, M. Lollok
CJp001/03: Út 21. 9. až Út 14. 12. Út 11:00–11:50 učebna 51, M. Lollok
CJp001/04: Út 21. 9. až Út 14. 12. Út 9:00–9:50 učebna 56, M. Lollok
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti rozumějí zvukové složce českého jazyka. Jsou schopni zaznamenat zvukovou realizaci jazyka za pomoci fonetické transkripce a klasifikovat české hlásky. Jsou schopni jmenovat a vysvětlit zvukové prostředky souvislé řeči. Osvojí si základní zásady ortoepie a ortofonie. Rozumí specifikům výslovnosti slov přejatých. Ovládají pravopis.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student umět: - vysvětlit zvukovou složku lidské komunikace tvořené za pomoci mluvních orgánů. - vysvětlit si základní fonetické a fonologické pojmy, akustickou stavbu řeči a srovnávání mluveného a psaného projevu. - použít fonetickou transkripci, klasifikovat samohlásky a souhlásky a popsat stavbu slabiky. - vysvětlit zásady ortofonie a ortoepie. - vysvětlit členění souvislé řeči a zásady výslovnosti v češtině (slova domácí, přejatá), popsat obměny výslovnosti fonémů v souvislé řeči, zvukovou stavbu češtiny. - zaznamenávat jazykové projevy bez pravopisných chyb.
Osnova
 • 1. Fonetika a fonologie jako lingvistické disciplíny. 2. Vztah fonetiky a fonologie. 3.-4. Fonetický a fonologický přepis. 5. Klasifikace hlásek v češtině z hlediska fonetického a fonologického. Klasifikace samohlásek. 6.-7. Klasifikace souhlásek. Fonologické opozice. 8-9. Zvukové prostředky souvislé řeči. Intonace, přízvuk, melodie. 10. Spisovná výslovnost slov domácích a přejatých. 11.-12. Zvuková a grafická stavba češtiny. Pravopisně správný záznam jazykového projevu.
Literatura
  povinná literatura
 • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 799 s. ISBN 9788071069805. info
  doporučená literatura
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Fonetický přepis a klasifikace hlásek. 2. vyd. Brno: DUHA Press, 2009. 49 s. ISBN 978-80-87061-27-5. info
  neurčeno
 • O'CONNOR, J. D. Phonetics: [a simple and practical introduction to the nature and use of sound in language]. London: Penguin, 1991. ISBN 014013638x
 • STRAKOVÁ, Helena a František KALANDRA. Jak psát bez chyb, aneb, I pravopis se dá naučit : přehledné a srozumitelné objasňování pravopisu ve výkladové části, texty na procvičení a upevnění správných jazykových návyků, klíč - diktáty. Vyd. 1. Brno: Cerm, 2011. 212 s. ISBN 9788072047338. info
 • HUBÁČEK, Jaroslav, Eva JANDOVÁ, Diana SVOBODOVÁ a Jana SVOBODOVÁ. Čeština pro učitele. Vydání čtvrté, upravené. [Odry]: Vade mecum Bohemiae, 2010. 375 stran. ISBN 9788086041377. info
 • ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství, 1996. 380 s. ISBN 80-85866-12-9. info
 • PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny : s obecným úvodem do problematiky oboru. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 366 s. ISBN 8070668431. info
Výukové metody
Typ výuky: seminář. Seminární cvičení zaměřené na kulturu mluveného a psaného projevu a základy fonetiky a fonologie češtiny. Analýza textu: identifikace vybraných fonetických jevů v textu, problémová metoda, řízený rozhovor.
Metody hodnocení
Závěrečný test: prověření pravopisných znalostí; prověření znalostí fonetického a fonologického přepisu, klasifikace hlásek a základní terminologie z fonetiky a fonologie. Student musí v testu získat minimálně 80 % bodů. Předpokladem přístupu k závěrečnému testu je splnění zadaných průběžných úkolů a testů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/CJp001