CJp002 Úvod do studia jazyka a jazykovědy

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Ivana Kolářová, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 8:00–8:50 učebna 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 104/120, pouze zareg.: 0/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. Seznámení se se základními obecnějazykovědnými pojmy a se základním pojetím jazyka a řeči především z hlediska strukturální lingvistiky.
2. Seznámení se s pojetím národního jazyka a jeho stratifikací.
3. Pohloubení elementárních znalostí z jednotlivých jazykovědných disciplín.
4 Získání schopnosti definovat základní lingvistické termíny z lingvistických disciplín.
5. Vytvoření předpokladů pro studium dalších jazykovědných disciplín.
6. Představení elektronických zdojů a nástrojů, které jsou k dispozici pro studium českého jazyka.
Předmět zohledňuje požadavky akreditace zaměřené na informační a komunikační technologie (ICT).
Výstupy z učení
Předpokládá se, že po absolvování předmětu student:
1. zná základní lingvistickou terminologii (jazyk, řeč, jazyková situace, komunikace) i terminologii mezioborovou (znak, význam, smysl, komunikace), a na základě těchto znalostí umí vysvětlit vztah mezi jazykem a řečí, mezi pojmy jazyk a znak, význam a smysl v jazyce;
2. zná jazyky Evropy a světa, dokáže vysvětlit postavení češtiny mezi národními jazyky států Evropské unie; na základě znalosti termínů komunikace, jazyková situace, národní jazyk dokáže vysvětlit jazykovou situaci na území České republiky i jiných zemí Evropy;
3. zná jazykové příručky, dokáže je využít v praxi a doporučit vhodnou příručku pro řešení problémů při produkci textů; zná jazykovědné časopisy a jejich zaměření tak, aby v budoucnu dokázal vytvořit rešerši ke zvolenému tématu jazykovědné seminární nebo závěrečné práce;
4. dokáže vysvětlit požadavky na rozvoj komunikačních kompetencí ve školské praxi;
5. zná nejvýznamnější osobnosti české lingvistiky.
Osnova
 • 1. Jazyk a jeho podstata. Znak. Pojem. Význam. Smysl. Jazyk a řeč.
 • 2. Komunikace. Komunikativní situace, komunikativní funkce. Řeč a mluvení jako činnost.
 • 3.Rozvoj komunikačních kompetencí v jazykové výuce, význam rozvoje komunikačních kompetencí pro další vzdělávání.
 • 4. Jazyky přirozené. Jazyky umělé. Jazyk národní. Dialekty. Jazyková situace. Bilingvismus, diglosie. Společenský referenční (jazykový) rámec. Jazykový pas.
 • 5. Původ, vznik a vývoj jazyka. Klasifikace jazyků. Postavení jazyků v evropských zemích.
 • 6. Funkce jazyka. Jazyk a myšlení. Jazyk a společnost.
 • 7. Slovanské jazyky. Postavení češtiny v rámci slovanských jazyků.
 • 8. Národní jazyk a jeho stratifikace. Jazyková politika. Jazyková kultura. Jazyk mateřský a jazyk cizí.
 • 9. Postavení češtiny jako jazyka mateřského a jazyka cizího. Společný evropský referenční rámec.
 • 10. Struktura jazyka. Jazykové roviny. Jednotky jazykových rovin (foném, morfém, syntagma, věta, text). 11.Gramatické kategorie jmenné a slovesné. Slovní druhy. Věta a souvětí. Tvoření slov: slovotvorný základ, slovotvorný formant, slovo základové. Odvozování a skládání v češtině.
 • 12. Lingvistika. Lingvistické disciplíny. Lingvistika a další disciplíny (sémantika, pragmatika). Základní lingvistické pojmy.
 • 13. Nástin vývoje lingvistiky. Významné osobnosti české a zahraniční lingvistiky.
Literatura
  povinná literatura
 • Úvod do studia jazyka. Edited by Jiří Černý. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1998. 243 s. ISBN 80-85839-24-5. info
  doporučená literatura
 • ČEJKA, Mirek. Úvod do studia jazyka (pro bohemisty ). In Úvod do studia jazyka (pro bohemisty ). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1393-1. info
 • SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Edited by Albert Sechehaye - Charles Bally - Tullio De Mauro, Translated by Fran. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1989. 467 s. ISBN 8020700706. info
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Brno : 1960-1990). Filozofi. Vývoj odborných zájmů o češtinu. Edited by Radoslav Večerka. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1988. 140 s. info
 • ERHART, Adolf. Základy jazykovědy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 185 s. info
  neurčeno
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Božena. Janua linguarum or at the beginning was the word. In Tomáš Kubíček. Roman O. Jakobson: A Work in Progress. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. s. 121-131. ISBN 978-80-244-4386-7. info
 • NEKVAPIL, Jiří, Marián SLOBODA a Peter WAGNER. Multilingualism in the Czech Republic :basic information. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 117 s. ISBN 9788071065814. info
 • PALEK, Bohumil. Základy obecné jazykovědy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 285 s. ISBN 8004229379. info
 • Praguianasome basic and less known aspects of the Prague Linguistic School. Edited by Josef Vachek - Libuše Dušková. Philadelphia: J.Benjamins, 1983. xxxi, 321. ISBN 9789027280398. info
Výukové metody
- Přednáška s názornou prezentací
- Diskuse o vybraných jazykovědných problémech
- Samostudium vybraných témat (jazykovědné disciplíny a základní jazykovědná terminologie, funkce jazyka, jazyky světa a slovanské jazyky).
Metody hodnocení
Zápočet student získá na základě úspěšného zvládnutí písemky, která obsahuje uzavřené i otevřené otázky. Odpovědi jsou bodovány. Úspěšné zvládnutí předpokládá zisk minimálně 75 % bodů. Písemka se píše poslední týden výuky.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/CJp002